Top

Contencios administrativ-contestaţie decizie sancţionare

SENTINTA CIVILA NR. 779

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 3823/88/2010, contestatorul …….. a formulat contestatie împotriva deciziei emisa de Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA – Directia Silvica Tulcea solicitând anularea acesteia ca fiind nelegala si netemeinica, cu consecinta repunerii sale în situatia anterioara, plata tuturor drepturilor salariale pâna la momentul repunerii în functia si locul de munca avute anterior emiterii deciziei atacate sau aplicarea unei sanctiuni mai usoare.
In motivarea contestatiei, contestatorul a aratat ca prin Decizia atacata s-a luat masura suspendarii contractului individual de munca pe timp de 1 an din functia de sef de district în cadrul Ocolului Silvic ……….
S-a sustinut ca, în urma unui control al Directiei Silvice Tulcea la Ocolul Silvic ……… în perioada 03 – 08.03.2010 s-a emis raportul 1824, constatându-se ca se face vinovat de efectuarea defectuoasa a lucrarilor de punere în valoare la partizile 1288, 1289 si 1290 prin lasarea unor suprafete cu arbori neinventariati, favorizarea taierii ilegale de material lemnos, neînregistrarea cioatelor de arbori taiati ilegal în condica de serviciu a padurarului titular, neluarea masurilor de identificare a faptasilor si neluarea masurilor ca numitul …….. sa-si îndeplineasca sarcinile de serviciu.
Ca urmare a acestui raport, s-a propus Consiliului de disciplina sanctionarea contestatorului cu diminuarea salariului cu 30 % pe o perioada de trei luni. Consiliul de disciplina, dupa o analiza superficiala si neprofesionala a situatiei de fapt schimba propunerea Comisiei de control si propune conducerii Directiei Silvice Tulcea sanctionarea cu suspendarea contractului individual de munca pe timp de un an de zile.
S-a mai aratat ca nu se face vinovat pentru fapta retinuta, si ca a semnalat anterior efectuarii controlului, a unor iregularitati si a solicitat luarea masurilor corespunzatoare prin raportul nr. 1594, 325/22.02.2010.
A solicitat în subsidiar înlocuirea sanctiunii aplicate cu una mai usoara.
In dovedirea contestatiei, contestatorul a depus la dosar comunicarea cu nr. 5648 din 7 septembrie2010, nr. 98 din 21.07.2010.
Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA – Directia Silvica Tulcea a formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestatiei ca nefondate.
In principal, a invocat nelegala compunere a completului de judecata având în vedere ca a fost repartizata cauza completului specializat pe litigii de munca, iar conform art. 58 alin. 1 din Statutul personalului silvic si art. 109 din Legea nr. 188/1999, competenta litigiului de fata revine instantei de contencios administrativ.
Pe fond s-a aratat ca, prin decizia nr. 279/13.09.2010, fata de petent s-a luat masura sanctionarii disciplinare în conformitate cu art. 48 alin. 2 din O.U.G. nr. 59/2000, motivat de neîndeplinirea corespunzatoare a atributiilor de serviciu specifice functiei.
S-a sustinut ca au fost constatate o serie de nereguli în districtul aflat sub conducerea contestatorului, prin efectuarea defectuoasa a lucrarilor de punere în valoare a unor partizi care urmau sa faca obiectul valorificarii, prin neinventarierea tuturor arborilor ce trebuiau exploatati si ca prin aceasta actiune au fost create conditiile pentru taierea ilegala de arbori cu un volum de 230,03 m.c. si o valoare de 50.433,34 lei.
S-a mai aratat ca masura sanctiunii disciplinare mai grave decât cea propusa prin raportul nr. 1824 din 31.03.2010 îsi gaseste justificare în gravitatea faptelor savârsite catre contestator.
In sustinerea întâmpinarii, intimata a depus la dosar toate actele ce au stat la baza emiterii deciziei de sanctionare.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In urma controlului efectuat la Ocolul Silvic ………, în perioada 3 – 18 martie 2010, Comisia de control numita în baza Deciziei directorului Directiei Silvice Tulcea nr. 57/3.03.2010 s-a întocmit raportul nr. 1824 din 31.03.2010 prin care s-a propus sanctionarea contestatorului ………, sef de district în cadrul Ocolului Silvic ………, cu diminuarea salariului cu 30% pe o perioada de 3 luni pentru deficientele mentionate în raport, respectiv efectuarea defectuoasa a lucrarilor de punere în valoare la partizile 1288, 1289, 1290, lasarea unor suprafete cu arbori neinventariati, favorizarea taierii ilegale de material lemnos, neînregistrarea cioatelor de arbori taiati ilegal, în condica de serviciu a padurarului, neluarea masurilor de identificare a faptasilor si neluarea masurilor ca padurarul …….. sa-si îndeplineasca atributiile.
Consiliul de disciplina a analizat raportul nr. 1824 din 31.03.2010 si documentatia aferenta precum si alte rapoarte întocmite si dupa audierile efectuate ale persoanelor implicate, a considerat ca masura de sanctionare propusa de catre Directia Silvica Tulcea nu este suficienta avându-se în vedere gravitatea faptelor astfel ca s-a propus sanctionarea contestatorului …….. cu suspendarea contractului individual de munca pe o perioada de 1 an conform art. 48 alin. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 59/2000 privind aprobarea Statului personalului silvic, art. 100 alin. 2 lit. e) din Contractul colectiv de munca si art. 68 alin. 2 lit. e) din Regulamentul de ordine interioara a Regiei Nationale a Padurilor „ROMSILVA”.
Prin Decizia nr. 279 din 13.09.2010 a Directiei Silvice Tulcea a fost sanctionat contestatorul cu suspendarea din functie pe o durata de 12 luni.
In conformitate cu art. 68 alin. 1 din Regulamentul intern, personalul silvic care încalca legile si regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de munca, precum si normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii si prestigiului unitatii pe care o reprezinta, raspunde disciplinar, contraventional, civil sau penal, în functie de natura si gravitatea faptei savârsite.
Conform alineatului 2, sanctiunile disciplinare ce se aplica sunt cele prevazute la lit. a – g, în raport cu gravitatea abaterii comise, la lit. e) fiind prevazuta si sanctiunea aplicata contestatorului, respectiv suspendarea din functie pe o durata de 1 – 12 luni.
La art. 69 – 75 din Regulament, este definita fiecare sanctiune disciplinara si sunt prevazute situatiile în care se aplica, astfel ca pentru indisciplina la serviciu, nerealizarea sarcinilor de serviciu se aplica diminuarea salariului cu 5 – 30% pe o durata de 1 – 3 luni, iar pentru savârsirea repetata a unor abateri care prejudiciaza grav activitatea, a unor fapte cu un grad ridicat de periculozitate, cum ar fi: trimiterea în judecata pentru o fapta penala savârsita în timpul serviciului sau în legatura cu serviciul, folosirea nelegala a dispozitivelor de marcat arbori, rotund, triunghiular si pentagonal, având drept consecinte producerea de pagube, nerespectarea prevederilor, amenajamentelor în procesul de gospodarire a padurilor, nerespectarea regimului silvic.
Raportând gama sanctiunilor disciplinare prevazute în Regulament în functie de gravitatea abaterii comise, la faptele retinute în sarcina contestatorului, constând în principal în neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu, conform fisei postului, instanta constata ca sanctiunea aplicata contestatorului este disproportionala în sensul ca este prea severa, contestatorul neaflându-se în niciuna din situatiile în care se aplica sanctiunea suspendarii din functie pe o durata de 12 luni, ci dimpotriva, faptele retinute în sarcina sa încadrându-se la art. 68 alin. 2 lit. c) raportat la art. 71 din Regulament.
Este evident ca rezulta o activitate defectuoasa din partea contestatorului, din înscrisurile depuse la dosar, dar tot atât de evident este si faptul ca în anumite etape contestatorul a sesizat conducerea ocolului silvic despre anumite situatii care au generat disfunctionalitati în cadrul sistemului dar nicio persoana din structurile de conducere nu a dispus masuri concrete pentru a preîntâmpina situatii prejudiciabile pentru unitate.
Astfel, contestatorul a facut cunoscut sefului de ocol prin raportul nr. 1594 din 14 septembrie 2009 despre producerea de delicte la Cantonul nr. 9, ca urmare a constatarii cioatelor, a solicitat sprijin pentru stabilirea cauzelor si prinderea faptasilor, dar aceasta sesizare a ramas fara efect, si fara implicarea serioasa a persoanelor competente.
De asemenea, prin raportul nr. 325 din 22.02.2010, contestatorul a avertizat faptul ca padurarul …….. nu-si îndeplineste atributiile de serviciu în sensul ca nu întocmeste acte de constatare cu privire la partizi si prin acelasi raport s-a solicitat sprijin în vederea stabilirii metodei de predare a masei lemnoase exploatate catre cumparator dar si acest referat a ramas fara efect.
Dar, din probele administrate rezulta însa ca neînregistrarea cioatelor de arbori taiati ilegal în condica de serviciu se datoreaza contestatorului, în calitate de sef de district, conform art. 7 lit. e) din H.G. nr. 1076/2009 si nu s-a stabilit prejudiciul produs prin taiere ilegala, ceea ce înseamna ca nu si-a îndeplinit atributiile, fapta ce a prejudiciat activitatea institutiei.
Fata de toate aceste considerente, cum s-a dovedit în cauza ca a avut loc o îndeplinire insuficienta, necorespunzatoare a unor sarcini de serviciu din partea contestatorului, dar cum a rezultat ca sanctiunea disciplinara aplicata este mult prea aspra fata de faptele retinute si în raport de faptele pentru care a fost prevazuta sanctiunea în Regulament, ca nu s-a constatat o repetabilitate a faptelor imputabile ori a sanctionarii repetate ori progresive a contestatorului, instanta constata ca decizia de sanctionare este netemeinica si nelegala doar în ce priveste sanctiunea aplicata.
In consecinta, se va anula în parte Decizia nr. 273/13.09.2010 a Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA – Directia Silvica Tulcea în sensul înlocuirii sanctiunii suspendarii din functie pe o durata de 12 luni aplicata contestatorului …….. – Sef district silvic în cadrul Ocolului Silvic ………, cu sanctiunea diminuarii salariului si a indemnizatiei de conducere cu 30% pe o durata de 3 luni.
Urmeaza a fi mentine celelalte dispozitii ale deciziei contestate.

Etichete: