Top

Partaj bunuri comune

Sen.civ.nr.455/2009

Partaj bunuri comune

Sub nr…… din …… s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către reclamanta ……………, prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul …………………….., să se dispună partajul bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, cu reţinerea unei cote de contribuţie de 1/2 pentru fiecare.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul, căsătoria fiind desfăcută prin ……… a mai arătat reclamanta că în timpul căsătoriei cu pârâtul, cei doi au dobândit un apartament, situat la adresa de domiciliu a pârâtului, precum şi o serie de bunuri mobile, constând atât în aparate electrocasnice, cât şi în mobilă.

În drept, au fost invocate disp.art.728 Cod civil şi ale art.274 Cod proc.civ.

În probaţiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei ….. ….. De asemenea, prin intermediul avocatului ales, reclamanta a solicitat audierea în calitate de martor a numitei ……., probă ce a fost admisă, declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la fila ……. Tot la cererea reclamantei pârâtul a fost citat cu menţiunea „la interogatoriu”, însă nu s-a prezentat, astfel încât această probă nu a putut fi administrată, deşi interogatoriul a fost depus şi ataşat la fila …..

Tot la cererea reclamantei, în cauză a fost efectuată o expertiză tehnică imobiliară şi una merceologică, de către experţi ……., desemnaţi prin tragere la sorţi, rapoartele fiind întocmite şi ataşate la filele ……

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 20 de lei, potrivit chitanţei ataşată la fila 4 şi 0.30 lei timbru judiciar.

La termenul din ……. reclamanta şi-a precizat acţiunea în sensul că a solicitat introducerea în masa de partaj şi a unei maşini de spălat automată.

Pârâtul ……, legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a propune probe. La termenul de judecată din …… pârâtul a depus o cerere scrisă prin care solicita acordarea unui nou termen pentru angajarea unui avocat, cerere ce a fost respinsă, întrucât a fost formulată la al treilea termen de judecată, în condiţiile în care la fiecare termen pârâtul a fost legal citat, admiterea acestei cereri conducând astfel la tergiversarea nejustificată a soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea formulată de către reclamanta ……., astfel cum a fost precizată, este fondată. Astfel, din copia …… rezultă că părţile au fost căsătorite din anul ……. iar din contractul de vânzare-cumpărare nr…….. rezultă că în acest interval au dobândit un apartament compus din două camere, situat în ……… Tot în perioada căsătoriei părţile au dobândit şi o serie de bunuri mobile, şi anume : un frigider gen combină, un aragaz inox cu patru ochiuri, două corpuri suspendate, de bucătărie, canapea colţar cu un fotoliu, o bibliotecă din trei corpuri, un televizor Goldstar, două lustre, o măsuţă mică, mobilă de dormitor formată din pat, două noptiere, două corpuri şi şifonier cu două canate, un birou şi o maşină de spălat automată.

Faptul dobândirii acestor bunuri mobile de către părţi în timpul căsătoriei rezultă din coroborarea declaraţiei martorului audiat în cauză cu atitudinea procesuală a pârâtului care nu s-a prezentat pentru a i se lua interogatoriu situaţie în care instanţa va face aplicaţia art.225 Cod proc.civ.

Valoarea de circulaţie a imobilului menţionat anterior este de ……., potrivit expertizei tehnice imobiliare, întocmite de către expert ……, în timp ce valoarea de circulaţie a bunurilor mobile este de ……de lei, potrivit raportului de expertiză merceologică, întocmit de către expert ……..

În ceea ce priveşte valoarea de circulaţie pe care expertul a stabilit-o pentru imobil, trebuie observat că, deşi aceasta este inferioară preţurilor practicate pe piaţa imobiliară pentru imobile cu aceleaşi caracteristici, pârâtul nu a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză, deşi acesta i-a fost comunicat.

Relativ la cota de contribuţie a părţilor la dobândirea acestor bunuri trebuie observat că în cauză nu a fost înlăturată prezumţia relativă potrivit căreia contribuţia soţilor este egală la dobândirea bunurilor în timpul căsătoriei. Astfel, prin cererea de chemare în judecată reclamanta a precizat că are o cotă de contribuţie de 50%, această susţinere nefiind în nici un fel contestată de către pârât, care, aşa cum s-a precizat anterior, nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe.

Potrivit art.728 C.proc.civ., nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune şi oricare dintre coindivizari poate cere oricând sistarea acestei stări. În prezenta cauză, modalitatea optimă de a pune capăt stării de indiviziune constă, în ceea ce priveşte imobilul-apartament, în atribuirea lui către reclamanta ……., argumentul decisiv în acest sens constând în faptul că reclamanta are în îngrijire cei patru minori rezultaţi din căsătoria părţilor, aşa cum rezultă din …….

Prin urmare, necesităţile locative ale reclamantei sunt mult mai mari decât ale pârâtului.

În ceea ce priveşte bunurile mobile, instanţa apreciază că acestea pot fi partajate în natură, sens în care reclamantei i se vor atribui bunurile pe care le-a solicitat la ultimul termen de judecată iar pârâtului celelalte bunuri mobile. În acest sens, trebuie observat că pârâtul nu a manifestat nici un fel de opoziţie la solicitările reclamantei şi că, deşi legal citat, nu s-a prezentat la nici un termen de judecată.

Bineînţeles că, pentru egalizarea loturilor, este necesar ca reclamanta să plătească o sultă în favoarea pârâtului în sumă de …….

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să admită acţiunea formulată de către reclamanta …….. având ca obiect partaj bunuri comune şi va constata că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, cu o cotă de contribuţie de câte 50% fiecare, următoarele bunuri:

– un imobil-apartament …… cu o valoare de circulaţie de ……, potrivit raportului de expertiză imobiliară întocmit de către expert …….

– bunuri mobile: un frigider gen combină, un aragaz inox cu patru ochiuri,; două corpuri suspendate de bucătărie; o canapea colţar cu un fotoliu,; o bibliotecă din trei corpuri,; un televizor Goldstar,; două lustre, în valoare de; o măsuţă mică,; mobilă de dormitor formată din pat, două noptiere, două corpuri şi şifonier cu două canate,; un birou şi o maşină de spălat automată, în valoare de potrivit raportului de expertiză merceologică întocmită de către expert Total valoare masă partajabilă :

Va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor.

Va atribui reclamantei în proprietate exclusivă imobilul-apartament precum şi următoarele bunuri mobile : un frigider gen combină, un aragaz inox ; canapea colţar cu un fotoliu, o bibliotecă cu trei corpuri şi o maşină de spălat automată.

Total valoare bunuri atribuite

I se vor atribui pârâtului în proprietate exclusivă, următoarele bunuri mobile: două corpuri suspendate, de bucătărie, un televizor Goldstar, două lustre, o măsuţă mică, mobilă de dormitor formată din pat, două noptiere, două corpuri şi şifonier cu două canate, un birou.

Total valoare bunuri atribuite pârâtului.

Va fi obligată reclamanta la plata sumei de către pârât, cu titlul de sultă, pentru egalizarea loturilor.

Va obliga pârâtul la plata sumei de, către reclamantă, reprezentând 1/2 din cheltuielile de judecată constând în onorariu avocat, onorarii experţi şi taxă de timbru

Etichete: