Top

Partaj bunuri comune

DOSAR NR. 273/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.170

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 15.04.2009

Complet format din :

PREŞEDINTE – STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare :

GREFIER – BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”partaj bunuri comune” formulată de reclamanta F.M. în contradictoriu cu pârâtul F. I.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 08.04.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând-

Prin cererea inregistrata sub nr 273 la data de 2.04.2008 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamanta F. M. a chemat in judecata paratul F. I. solicitand instantei sa dispuna partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data 26.03.2008 prin sentinta civila nr 150 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului a fost desfacuta casatoria partilor solicitand instantei si in timpul casatoriei a dobandit prin contributie comuna mai multe bunuri mobile.

Referitor la apartamentul compus din doua camere situat in com P. T. reclamanta a solicitat excluderea acestuia de la masa de partaj motivat de faptul ca achizitionarea lui s-a facut inainte de incheierea casatoriei cu paratul.

Actiunea de partaj a fost legal timbrata cu suma de 19 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.

Legal citat paratul s-a prezentat in instanta si a formulat cerere reconventionala care a fost timbrata legal cu suma de 19 lei prin care a solicitat partajarea bunurilor mobile dobandite in timpul casatoriei si retinerea la masa de partaj a apartamentului cu doua camere motivat de faptul ca ratele pentru achizitionarea acestuia au fost platite in timpul casatoriei de ambii soti.

Au fost administrate in cauza proba cu acte, interogatoriu ,martori si expertiza.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamantă proba cu înscrisuri, cu declaraţiile martorilor G. Gh. M.,S. P. şi B. I. ,expertiza in constructii si interogatoriu iar pentru pârât proba cu înscrisuri, cu interogatoriul reclamantei şi cu declaraţiile martorului T. I., declaraţii consemnate şi ataşate la dosar, şi expertiza preţuitoare bunuri mobile.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta F.M. şi pârâtul F. I. au încheiat căsătoria la data de 9.11.1990, această căsătorie fiind desfăcută irevocabil prin sentinţa civilă nr. 150/26.03.2008 a acestei instanţe (filele15-16) din dosar.

În timpul căsătoriei soţii au dobândit cu contribuţii egale (necontestate reciproc) bunurile mobile ce vor fi enumerate mai jos, a căror existenţă în patrimoniul soţilor rezultă din răspunsurile reclamantei la interogatoriul administrat (fila 55), din dosar,bunuri a căror valoare a fost stabilită pe baza concluziilor raportului de expertiza in specialitatea bunuri mobile intocmit de catre expert Calapod Adrian şi ale cărei aprecieri sunt reţinute de instanţă:

-sifonier in doua canate, în valoare de 193 lei;

– sifonier in trei canate în valoare de 450 lei;

-birou elev in valoare de 63 lei

– dulap cu patru sertare în valoare de 280 lei;

– recamier cu lada în valoare de 455 lei;

– TV color Hunday în valoare de 328 lei;

– TV color Wellington în valoare de 245 lei;

– vitrina în valoare de 332 lei ;

-vitrina in valoare de 332 lei;

-doua dulapuri suspendate in valoare de 112 lei;

-o masa fantezie in valoare de 96 lei;

-un frigider Fram in valoare de 173 lei;

-un aragaz cu patru ochiuri in valoare de 163 lei;

-o masina de spalat automata in valoare de 600 lei;

-o hota Turbo in valoare de 88 lei;

-o masca chiuveta in valoare de 98 lei;

-un mixer in valoare de 46 lei;

-o masa televizor in valoare de 137 lei;

-un calorifer electric in valoare de 95 lei;

-un covor persan in valoare de 158 lei;

-o lustra cu trei brate in valoare de 76 lei;

-o lustra cu un brat in valoare de 20 lei;

-un fier de calcat Zass in valoare de 39 lei;

-un aspirator Clatronic in valoare de 91 lei.

În ceea ce priveşte centrala termica instanta retine din facturile atasate la filele 33-39 din dosar ca pentru ratele platite de reclamanta aceasta are un drept de creanta impotriva paratului in valoare de 136,20 lei.

Referitor la cererea reconventionala formulata de parat instanta urmeaza sa o admita si sa constate ca apartamentul compus din doua camere si dependinte situat in com P. T. a fost dobandit de catre ambii soti in timpul casatoriei avand caracterul de bun comun conform art 30 Codul Familiei.

Imprejurarea care a format convingerea instantei este dovedita de contractul de vanzare –cumparare cu plata in rate a apartamentului atasat la filele 17-19 din dosar, precum si declaratia martorului G. Gh. M. atasata la fila 63 din dosar declaratie din care rezulta ca parintii reclamantei au inteles sa gratifice ambii soti cu suma de bani rezultata din vanzarea vacii pentru plata ratelor in vederea achizitionarii apartamentului.

Astfel va admite cererea reconventionala a paratului si va retine la masa partajabila si acest bun asa cum a fost individualizat si evaluat in expertiza tehnica in constructii efectuata de catre expert Nelu Chitroceanu.

Pe cale de consecinţă şi având în vedere dispoziţiile art. 30 Codul Familiei, instanţa apreciază că paratul a făcut dovada faptului vecin şi conex al dobândirii bunului în timpul căsătoriei, operând astfel prezumţia relativă instituită de textul citat, care conferă bunului în discuţie calitatea de bun comun al soţilor.

În consecinţă, având în vedere cele arătate, dispoziţiile art. 36 Codul Familiei şi cererile formulate de părţi cu privire la modul concret de împărţire a bunurilor comune, instanţa va admite cererea principală, va dispune încetarea stării de comunitate între reclamantă şi pârât cu privire la apartamentul compus din doua camere si dependinte in suprafata utila de 37,14 mp asa cum a fost individualizat si evaluat in expertiza in specialitatea constructii(filele 124-132) care face parte integranta din prezenta hotarare.

Va dispune in baza art 673 indice 10 Cod Procedura Civila atribuirea apartamentului catre reclamanta cu obligatia de a plati catre parat sulta in valoare de 34.859 lei .

In baza art 673 indice 10 alin 4 Cod Procedura Civila va stabili pentru plata sultei in favoarea reclamantei un termen de 6 luni de la data pronuntarii prezentei.

Va obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 136.20 lei constand in contravaloarea ratelor achitate la centrala termica.

In privinta impartirii bunurilor mobile dobandite de parti in timpul casatoriei instanta va proceda in baza art 673 indice 9 Cod Procedura Civila la impartirea prin formarea a două loturi în raport de solicitarea partilor,loturi asa cum au fost stabilite si individualizate in raportul de expertiza in specialitatea bunuri mobile atasat la filele (135-139) din dosar.

Va atribui reclamantei bunurile mobile evidentiate in lotul 1 in valoare de 2329 lei si paratului bunurile mobile evidentiate in lotul 2 in valoare de 2341 lei.

In baza art 276 Cod Procedura Civila va dispune compensarea cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru , onorariu expertiza si avocat si va obliga paratul F. I. la plata catre reclamanta a sumei de 801 lei suma rezultata din compensarea sumei de 1524 lei cheltuieli facute de reclamanta si 721 lei cheltuieli facute de parat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea reclamantei F. M. domiciliată în comuna P.T., str.–, nr.–, sc.– et.3, ap.–, judeţul Bacău .

Admite cererea reconvenţională a pârâtului F. I., domiciliat în comuna P.T., str.T., nr.– sc.–, et.3, ap.– judeţul Bacău .

Constată că părţile au avut calitatea de soţi, căsătoria acestora fiind desfăcută prin sentinţa de divorţ 150/26.03.2008 a Judecătoriei Podu Turcului.

Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei cu contribuţie egală următoarele bunuri imobile:

– un apartament compus din două camere situat în comuna P.T,

judeţul Bacău, str.T. nr.–, et.3, sc.__, ap.___şi următoarele bunuri mobile:

Două şifoniere cu două şi respectiv trei uşi; un birou; un dulap cu patru

sertare; un pat tip recamier; două televizoare marca „Hunday” şi „Welington”, o sobă teracotă; două vitrine; două dulapuri; o masă fantezie, un frigider; un aragaz; o maşină de spălat automată; o hotă marca „Tirbo”, o mască chiuvetă; un mixer; o masă pentru televizor; un calorifer electric; un covor persan; două lustre; un fier de călcat; un aspirator marca ”Caltronic”.

Constată un drept de creanţă al reclamantei împotriva pârâtului evaluat la suma de 136.20 lei reprezentând contravaloarea ratelor achitate la centrala termică.

Dispune sistarea stării de devălmăşie între părţi.

Atribuie reclamantei __ apartamentul cu două camere în valoare de 69.719 lei.

Obligă reclamanta la plata către pârât a sultei în valoare de 34.895 lei în termen de 6 luni de la data pronunţării prezentei hotărâri.

Atribuie reclamantei ____ bunurile mobile evidenţiate prin Lotul 1, în cadrul expertizei tehnice întocmită de expert Calapod Adrian (filele 135-138) ce face parte integrantă din dosar, în valoare de 2329 lei.

Atribuie pârâtului ____ bunurile mobile evidenţiate prin Lotul 2 în cadrul expertizei tehnice întocmită de expert Calapod Adrian (filele 135-138) ce face parte integrantă din dosar, în valoare de 2341lei.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 136.20 lei ce reprezintă contravaloarea ratelor achitate de către aceasta pentru achiziţionarea centralei termice.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 801 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa de timbru, onorariu expertiză şi onorariu avocat suma rezultată din compensarea acestor cheltuieli.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.04.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA MARILENA DANIELA BUŢUCAN DANIELA

Red.SMD/tehnoredact.BD

Ex.4

30/30.04.2009

Sentinţa civilă este irevocabilă la data de 11.11.2009, prin decizia civilă nr.890/R/11.11.2009 a Tribunalului Bacău prin care s-a admis excepţia nulităţii completării motivelor de recurs punctul 2. Prin aceeaşi decizie a fost respins ca nefondat recursul declarat de recurentă.

Etichete: