Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ NR.341

din data de 03.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr……….. reclamantul…………………………. a chemat în judecată pe pârâtul …………………………………..pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligat pârâtul la restituirea sumei de 450 lei pe care i-a împrumutat-o la data de 05.03.2007 cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că, la data de 05.03.2007 l-a împrumutat pe numitul …………………….cu suma de 450 lei cu termen de restituire la data de 05.06.2007. Deşi termenul de restituire s-a împlinit, şi în repetate rânduri i-a cerut să-i restituie suma împrumutată, pârâtul în mod nejustificat a refuzat să-şi achite această obligaţie.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.1576 şi 1584 cod civil.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare.

În dovedirea cererii s-a încuviinţat reclamantului proba cu martori, fiind audiaţi martorii …………………… şi …………………… ale căror declaraţii au fost consemnate şi ataşate la dosar.

Instanţa, din oficiu, a dispus citarea pârâtului cu menţiunea “la interogatoriu” la termenul din ……………….. însă pârâtul nu s-a prezentat pentru a răspunde la interogatoriu.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele :

Între părţi s-a încheiat un înscris sub semnătură privată la data de 05.03.2007 (fila 4 din dosar), conform căruia ……………………..a împrumutat de la reclamant suma de 450 lei.

Potrivit art.1180 alin.1 Cod Civil, actul sub semnătură privată prin care o parte se obligă către alta a-i plăti o sumă de bani sau o câtime oarecare trebuie să fie scris în întregime de acela care l-a semnat, ori cel puţin acesta înainte de a semna să adauge la sfârşitul actului cuvintele “bun şi aprobat”, arătând întotdeauna în litere suma sau câtimea (cantitatea) lucrurilor şi apoi să se semneze. De precizat este însă faptul că, în ceea ce priveşte condiţiile impuse de art.1180 Cod Civil, menţiunea “bun şi aprobat” nu este necesară dacă înscrisul este scris în întregime de cel ce se obligă. Sancţiunea nerespectării formalităţii cerută de art.1180 Cod Civil este aceeaşi ca şi în cazul lipsei formalităţii multiplului exemplar, adică înscrisul respectiv nu este valabil ca înscris sub semnătură privată fără a fi însă afectată valabilitatea obligaţiei unilaterale, deci actul juridic va putea fi dovedit prin alte mijloace de probă, însuşi înscrisul respectiv valorând de dovadă scrisă.

Deşi dispoziţiile art.1191 Cod Civil prevăd anumite interdicţii de a dovedi cu martori acte juridice cu o valoare mai mare decât cea prevăzută de lege, părţile pot conveni, expres sau tacit, să administreze proba prin declaraţiile martorilor atunci când este vorba despre drepturi prin care părţile pot dispune cum este şi cazul în speţă.

În speţă, faţă de cele mai sus precizate, actul are valoarea unui înscris sub semnătură privată întrucât aşa cum s-a arătat nu mai este necesară menţiunea “bun şi aprobat”, iar depoziţiile concordante ale martorilor au reliefat faptul că pârâtul a împrumutat această sumă de bani de la reclamant, martorul …………………. percepând chiar discuţia purtată de către părţi din care rezultă că înscrisul în cauză a fost semnat şi scris în întregime de către pârât.

Pentru considerentele expuse, având în vedere dispoziţiile art.1576 şi 1584 Cod Civil, instanţa va admite acţiunea urmând a obliga pârâtul la plata sumei de 450 lei către reclamant reprezentând împrumut nerestituit.

În temeiul art.274 cod civil va fi obligat pârâtul la plata sumei de 42,26 lei către reclamant reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete: