Top

Validare poprire

Sentinţa civilă nr.331

Şedinţa publică de la 3 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr…../327/2008 din 11.07.2008 creditoarea ………. a solicitat, în contradictoriu cu debitoarea Asociaţia de Proprietari nr.14 şi cu terţul poprit …………, validarea popririi înfiinţată în mâinile terţului poprit conform adresei nr.97/2008 până la concurenţa sumei de 650 lei şi obligarea acestuia la plata sumei poprite.

În motivare creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr.1158/24.04.2007 pronunţată în dosarul nr.1340/327/2007 a fost admisă acţiunea formulată de către …………., obligând pârâta-debitoare la plata sumei de 42.326,09 lei.

Se mai susţine că urmare a sentinţei susmenţionate, conform dispoziţiilor art.3711 alin.2 şi 3 şi art.3717 alin.. 2 Cod procedură civilă s-a solicitat punerea în executare a acesteia în vederea recuperării creanţei şi a cheltuielilor de executare, cerere în baza căreia s-a format dosarul de executare nr.97/2008 pe rolul Biroului executorului judecătoresc …………

Se mai precizează că după încuviinţarea executării silite conform dispoziţiilor art.387–388 Cod procedură civilă, s-a emis somaţie către debitoare pentru a face plata debitului datorat, iar conform dispoziţiilor art.452 şi urm. Cod procedură civilă, urmare a tabelului depus de debitoare s-a procedat la înfiinţarea popririi în mâna debitorilor debitoarei până la concurenţa sumei înscrisă în tabel.

În dovedire creditoarea a depus la dosar o serie de înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1158 din 24 aprilie 2007, a Judecătoriei Tulcea a fost admisă acţiunea civilă formulată de creditoarea ………… şi a fost somată debitoarea Asociaţia de Proprietari nr.14 Tulcea să plătească creditoarei suma de 42.326,09 lei reprezentând contravaloare servicii apă canal, la care se adaugă cheltuieli de executare în sumă de 4.806 lei, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar şi onorariu executor.

Ulterior s-a solicitat punerea în executare a acestei sentinţe şi a fost înfiinţată poprirea asupra disponibilităţilor băneşti pe care terţul poprit le datora debitoarei, aşa cum rezultă din adresa nr.97/2008 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc …………..

La termenul din data de 3 februarie 2009, reprezentantul creditoarei a depus la dosar, dovada prin care terţul poprit a achitat debitul datorat şi a solicitat, obligarea acestuia doar la plata cheltuielilor de judecată.

În aceste condiţii, instanţa respinge cererea, ca fiind rămasă fără obiect şi va obliga terţul poprit la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând taxa de timbru şi timbru judiciar.

Etichete: