Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA NR. 789

Sedinta publica din 10 martie 2009

.

S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, cererea având ca obiect pretentii, formulata de reclamanta ………. în contradictoriu cu pârâtul ………..

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 5 martie 2009 sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA,

Deliberând asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta la data de ……………. sub nr. ………., reclamanta ……….a chemat în judecata pe pârâtul ………. solicitând instantei ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa dispuna obligarea pârâtului la plata sumei de …….. lei reprezentând contravaloare cheltuieli datorate cu titlu de întretinere si apa canal si suma de ……… lei reprezentând penalitati aferente debitului.

În motivarea cererii se arata ca pârâtul este proprietarul imobilului situat în ……….. si conform evidentelor acesta apare cu un debit datorat de ……….. lei reprezentând contravaloare cheltuieli datorate cu titlu de întretinere si apa canal si ………. lei reprezentând penalitati aferente debitului.

Reclamanta arata ca în cauza sunt întrunite dispozitiile Legii nr.230/2007, art.1073, 1081, 1084 C. civ..

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei: fisa de cont, liste de plata întretinere, liste de plata apa canal, statutul asociatiei de proprietari, procesul verbal al Hotarârii Adunarii Generale, modul de calcul al penalitatilor.

De asemenea, reclamanta a solicitat judecarea cauzei si în lipsa, potrivit dispozitiilor art.242 alin.2 C.pr.civ.

Cererea de chemare în judecata este scutita de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 50 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 si de plata timbrului judiciar, conform art. 1 alin.2 din O.G. nr.32/1995.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare în cauza, desi a fost legal citat cu aceasta mentiune.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Pârâtul …….., în calitate de proprietar al apartamentului nr.25 din imobilul situat în mun. ……….., nu a achitat cotele de întretinere, acumulând un debit de ……… lei reprezentând contravaloare cheltuieli datorate cu titlu de întretinere si apa canal si ……… lei, reprezentând penalitati aferente debitului, astfel cum reiese din listele de plata afisate atasate la dosarul cauzei.

Instanta constata ca în cauza nu s-a facut dovada achitarii de catre pârât a acestui debit.

Având în vedere dispozitiile art. 46 din Legea nr.230/2007 potrivit carora „Toti proprietarii de apartamente trebuie sa plateasca în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune” si observând prevederile art. 50 din aceeasi lege, „asociatia de proprietari are dreptul de a actiona în justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit”, precum si dispozitiile art. 1073 C.civ., instanta apreciaza ca pârâtul era obligat sa plateasca cheltuielile de întretinere corespunzatoare datorate cu titlu de întretinere si apa canal.

De asemenea, cât priveste penalitatile de întârziere vor fi avute în vedere dispozitiile art. 49 alin 1 din Legea nr. 230/2007 potrivit carora asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata si penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat.

Având în vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta constata ca actiunea formulata de reclamanta este întemeiata, motiv pentru care aceasta va fi admisa astfel cum a fost formulata, astfel urmeaza sa dispuna obligarea pârâtului la plata catre reclamanta a sumei de ………. lei reprezentând contravaloare cheltuieli datorate cu titlu de întretinere si apa canal si suma de ……. lei reprezentând penalitati aferente debitului.

Etichete: