Top

Scutire taxa de timbru si timbru judiciar pentru cereri formulate de A.V.A.S.

Dosar nr.591/179/2008

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr.398/25.06.2008

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea , în conformitate cu prevederile art.50 alin.2 din legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996 , republicata , coroborate cu dispozitiile art.72 din Ordinul Directorului general al Agentiei Nationale de cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara nr.633/2006 , a înaintat instantei spre competenta solutionare plângerea nr.8240 din 27.05.2008 , formulata de petenta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – A.V.A.S Bucuresti împotriva încheierii de respingere nr.8240/2008 pronuntata în dosarul nr.8240/19.03.2008 prin care s-a respins cererea de reînnoire a inscriptiei ipotecare , în baza Contractului de garantie imobiliara nr.2355/23.09.1994 încheiat cu Banca Agricola SA , asupra imobilului constând în locuinta situata în comuna C. , jud.T. , proprietatea lui T.V.V. .

Cererea a fost înregistrata pe rolul instantei .

Prin încheierea nr.8240/2008 pronuntata în dosarul nr.8240/19.03.2008 s-a respins cererea de reînnoire a inscriptiei ipotecare, în baza contractului de garantie imobiliara nr.2355/23.09.1994 încheiat cu Banca Agricola S.A. , judetul Tulcea, asupra imobilului constând locuinta, situat în comuna Casimcea , judetul Tulcea, proprietatea numitului T.V.V. , pe motiv ca, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.371/2007 art.1 alin.2 si art.2 alin.1 , „persoanele fizice si juridice care solicita prestarea serviciilor prevazute de prezentul ordin au obligatia de plata a tarifelor , cu exceptia situatiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata tarifelor” , considerându-se astfel ca prin neplata tarifului specificat cererea nu întruneste conditiile legale, fiind respinsa conform art.49 din Legea nr.7/1996.

În motivarea plângerii s-a învederat ca, în calitate de creditor, a solicitat reînnoirea inscriptiei ipotecare având în vedere dispozitiile art.1786 cod civil potrivit caruia : Inscriptiile conserva dreptul de privilegiu si de ipoteca în curs de 15 ani din ziua în care s-au facut inscriptiile , efectul lor încetând daca inscriptiile nu au fost reînnoite înaintea expirarii acestui termen”.

A sustinut petenta ca solicitarea de reînnoire a ipotecii este un act pur conservator ce trebuie initiat de catre persoana interesata pentru a se pastra mai departe eficacitatea deplina a inscriptiei ipotecare, iar A.V.A.S. , în calitatea sa de creditor , doreste pastrarea garantiei imobiliare în conditiile în care creanta garantata nu a fost achitata si numai îndeplinirea formalitatii de reînnoire a ipotecii poate preîntâmpina perimarea inscriptiei ipotecare , care se produce automat prin trecerea termenului de 15 ani de la data luarii acesteia .

În cererea sa A.V.A.S. a facut referire la art.86 din O.U.G. nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului care prevede faptul ca ” Cererile formulate de A.V.A.S. si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta în orice fel de cauze sunt scutite de taxe de timbru , timbru judiciar , cautiuni si orice alte taxe „.

S-a sustinut ca , art.1 alin.2 din ordinul 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate , în baza caruia a fost respinsa cererea AVAS , prevede ca :”persoanele fizice si juridice care solicita prestarea serviciilor prevazute de prezentul ordin au obligatia de plata a tarifelor , cu exceptia situatiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata tarifelor”.

Astfel , apreciaza petenta , ca art.86 din O.U.G. 51/1998 îsi gaseste aplicabilitatea în acest caz chiar în baza prevederilor art.1 alin.2 din Ordinul 371/2007 , care reglementeaza faptul ca exista exceptii de la obligatia de plata în cazul în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata tarifelor , ori prin O.U.G. 51/1998 , ca lege speciala care guverneaza activitatea A.V.A.S. , derogatorie de la dreptul comun , se prevede în mod expres scutirea de la plata oricarui tip de taxe .

Dealtfel , s-a sustinut ca, art.86 din O.U.G. 51/1998 , a facut obiectul a numeroase exceptii de neconstitutionalitate în litigiile în care A.V.A.S. a fost parte , exceptii respinse de Curtea Constitutionala , iar prin aceste decizii se prevede faptul ca în legatura cu critica privind scutirea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului de plata taxelor , potrivit art.139 alin.1 din Constitutie , „Impozitele , taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege” , asadar este atributul exclusiv al legiuitorului sa prevada inclusiv scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a celorlalte taxe , având în vedere interesul general pe care-l reprezinta aceste institutii publice .

Astfel s-a apreciat ca în mod nelegal s-a dispus respingerea cererii, deoarece prin legea care guverneaza activitatea AVAS – OUG nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului – se prevede în mod expres prin art.86 faptul ca cererile formulate de AVAS si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta în orice fel de cauze , sunt scutite de taxe de timbru , timbru judiciar , cautiuni si orice alte taxe .

Ca atare, s-a solicitat admiterea prezentei plângeri, cu consecinta obligarii O.C.P.I.Tulcea la notarea reînnoirii inscriptiei ipotecare .

Examinând plângerea prin prisma motivelor invocate, instanta apreciaza ca aceasta este fondata pentru urmatoarele considerente :

În mod gresit a fost solutionata cererea prin respingerea pentru neplata tarifului .

Astfel, potrivit art.86 din O.U.G. nr.51/1998, aprobata prin Legea nr.409/2001 „cererile formulate de A.V.A.S. si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta în orice fel de cauze, sunt scutite de taxa de timbru, timbru judiciar, cautiuni sau orice alte taxe” .

Textul mai sus evocat se refera la toate categoriile de cereri formulate de A.V.A.S., nu numai la cele adresate în cadrul unei proceduri judiciare contencioase , el fiind incident în cauza si argumentat pe raportul dintre legea generala -Legea nr.7/1996 si legea speciala -O.U.G. nr.51/1998 .

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara este organizata ca institutie publica, cu personalitate juridica, unica autoritate în domeniu aflata în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justitiei .

Pornind de la acest aspect, este logica scutirea de taxe a institutiilor statului, inclusiv A.V.A.S., altfel am asista la o trecere formala a banului public dintr-un buzunar în altul, al aceleiasi entitati -Statul .

Astfel, apreciind întemeiata plângerea petitionarei, urmeaza a o admite si a dispune obligarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea la notarea reînnoirii inscriptiei ipotecare .

Etichete: