Top

Actiune în constatare

Dosar nr.266/179/2009

Domeniu alocat : vanzari-cumparari

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 382/28.04.2009

Titlu: actiune în constatare

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag, înregistrata sub nr. 266/179/16.02.2009 reclamanta SC D.A. SRL Tulcea a chemat în judecata pe pârâta U.M. pentru a se pronunta o hotarâre judecatoreasca prin care sa se constate vânzarea cumpararea suprafetei de 3 ha teren individualizat în titlul de proprietate nr. 10497/7.05.1993 teren situat în extravilanul localitatii Fagarasu Nou comuna Topolog jud. Tulcea în valoare de 2.100 lei.

S-a motivat ca prin procura speciala nr. 109/25.07.2006 emisa de BNP M.A.C. din Topolog pârâta l-a împuternicit pe numitul C.M. sa faca toate demersurile pentru vânzarea terenului sus mentionat.

În baza acestui mandat la data de 12 iulie 2007 mandatarul a încheiat antecontractul de vânzare cumparare nr. 920/2007 prin care a promis vânzarea imobilului catre SC D.A. SRL Tulcea.

Desi la momentul încheierii procurii pârâta a primit suma de 2.100 lei reprezentând pretul vânzarii aceasta nu si-a respectat promisiunea si nu a perfectat vânzarea cumpararea în forma autentica. Intre timp U.M. a promis vânzarea terenului catre alte peroane si refuza sa se prezinte la notariat pentru încheierea actului.

În aceasta situatie a devenit necesara introducerea prezentei actiuni.

În drept au fost invocate disp. art. 1294, 1295 si 1074 cod civil.

Pentru dovedirea sustinerilor s-au depus la dosar procura speciala autentificata sub nr. 109/25.07.2006 la BNP M.A.C. din Topolog, antecontractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 920/12.07.2007 la BNP M.M. din Babadag, încheierea nr. 15873/13.07.2007 a Biroului de cadastru si publicitate imobiliara Tulcea si Titlul de Proprietate nr. 10497/7.05.1993 emis de Comisia judeteana Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

La data de 3.03.2009 pârâta a formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii introduse de reclamanta.

A învederat ca înainte de încheierea antecontractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 920/12.07.2007 la BNP M.M. din Babadag de catre C.M., la 10.07.2007 a procedat la revocarea mandatului încredintat acestuia.

Ulterior, a perfectat în forma autentica contractele de vânzare cumparare a celor trei suprafete de teren care compun cele trei 3 ha, înstrainând terenul integral catre SC E.K.W. E.SRL .

Prin urmare nu mai este proprietara bunului si nu mai poate fi adusa la îndeplinire obligatia de executare în natura.

În drept au fost invocate disp. art. 114 cod pr.civila si ale art. 1073 – 1077 cod civil.

Pentru dovedirea sustinerilor s-au atasat în copie certificatul nr. 53450/10.07.2007 emis de Registrul National de Evidenta a Revocarii Procurilor, declaratia autentificata sub nr. 269/10.07.2007 a la BNP M.A.C. din Topolog, încheierea nr. 28491/15 noiembrie 2007 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea, extrasul de carte funciara cu privire la suprafata de 10.000 m.p. situata în tarla 19 parcela 177, încheierea nr. 1726/4.02.2008 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea, extrasul de carte funciara cu privire la suprafata de 10.000 m.p. situata în tarla 78 parcela 468, încheierea nr. 1727/4.02.2008 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea, extrasul de carte funciara cu privire la suprafata de 10.000 m.p. situata în tarla 76 parcela 462/1, contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 823/7 noiembrie 2007 la BNP M.A.C. din Topolog, contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 999/18 decembrie 2007 la acelasi birou notarial.

Procedând la judecarea cauzei instanta retine ca prin procura speciala autentificata sub nr. 109/25.07.2006 la BNP M.A.C. din Topolog, pârâta la împuternicit pe pârâtul C.M. sa înstraineze terenul proprietatea sa în suprafata de 3 ha situat în extravilanul localitatii Fagarasu Nou.

Vazând ca a trecut aproape un an de la data încredintarii un an si mandatarul nu si-a adus la îndeplinire aceasta însarcinare, U.M. la 10.07.2007 s-a prezentat la acelasi Birou notarial si a procedat la revocarea procurii prin declaratia autentificata sub nr. 269 din aceasta data.

În aceiasi zi, la orele 11:21:21 , asa cum rezulta din certificatul nr. 53450 a fost primita conformarea Uniunilor Nationale a Notarilor Publici din România cu privire la înregistrarea în Registrul National de Evidenta a Revocarii Procurilor, a mandatului acordat lui C.M..

Ulterior pârâta a înstrainat în forma autentica suprafata de 3 ha teren catre SC E.K.W. E.SRL , contractele de vânzare cumparare încheiate cu acest prilej fiind intabulate în cartea funciara conform încheierilor nr. 1726/23.01.2008, 1727/23.01.2008, 28491/12.11.2007 emise de Oficiul de Cadastru si publicitate Imobiliara Tulcea.

Potrivit art. 1073 cod civil creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a obligatiei si în caz contrar are dreptul la desdaunare.

Tot astfel, în conformitate cu art. 1077 cod civil, nefiind îndeplinita obligatia de a face, creditorul poate asemenea sa fie autorizat de a o aduce el la îndeplinire cu cheltuiala debitorului .

În speta însa principiul executarii în natura a obligatiilor si a repararii în natura a pagubelor nu este aplicabil deoarece dispozitiile art. 1073 cod civil se interpreteaza în sensul în care o obligatie de a face trebuie executata în natura, în masura în care acest lucru este posibil.

Ori, asa cum reiese din înscrisurile depuse la dosar exista un impediment la îndeplinirea acestei obligatii întrucât bunul nu se mai afla în patrimoniul vânzatoarei promitente, dreptul de proprietate asupra celor 3 ha teren fiind transmis catre SC E.K.W. E.SRL înainte ca C.M. sa încheie antecontractul de vânzare cumparare nr. 920/12.07.2007 prin care a fost propusa vânzarea terenului catre SC D.A.SRL Tulcea.

Din aceste considerente cererea formulata de catre reclamanta va fi respinsa ca nefondata.

Etichete: