Top

Contestatie în anulare

Dosar nr.87/179/2010

Domeniu alocat : Contestatie în anulare

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 617/10.06.2010

Titlu: contestatie în anulare

Prin cererea adresata acestei instante la data de 15.01.2010 si înregistrata sub nr. 87/179/2010 din aceeasi data , M.T. a formulat contestatie în anulare împotriva sentintei civile nr. 745/09.10.2008 , pronuntata de Judecatoria Babadag în Dosar nr. 548/179/2008 având ca obiect pretentii , în contradictoriu cu H.I.I., G.D. si M.C. ,solicitând admiterea contestatiei formulate , anularea în întregime a hotarârii atacate si pe cale de consecinta sa se dispuna reluarea judecarii cauzei în vederea pronuntarii unei noi hotarâri legale si temeinice.

În motivarea actiunii se arata de contestatoare ca în conformitate cu prevederile art.317 alin.1 pct.2 cod pr.civila , hotarârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare când hotarârea a fost data de judecatori cu încalcarea dispozitiile de ordine publica privitoare la competenta ( materiala – în speta).

A mai motivat contestatoarea ca H.I. I.a chemat în judecata SC” N.”SRL Salcioara pentru recuperarea sumei de 8.000 lei , suma pe care a împrumutat-o societatii la data de 27.12.2005 , iar din probatoriul administrat în cauza , reiese clar ca H.I.I. are o creanta certa în cuantum de 6400 lei împotriva SC”N.”SRL Salcioara.

Mai arata contestatoarea ca prin sentinta civila nr. 745/09.10.2008 pronuntata de Judecatoria Babadag în Dosar nr.548/179/2008 , a fost obligata la plata sumei de 6400 lei cu titlu de pretentii banesti catre reclamantul H.I.I., în solidar cu M.C. si G.D. , atragându-se raspunderea proprie a fiecaruia dintre ei , ca persoane fizice.

Orice raspundere personala pentru datoriile unei societati comerciale nu poate fi atrasa decât daca se stabileste ca ai avut vreo vina pentru producerea acestor datorii ( în calitate de administrator sau angajat al SC) , iar cadrul legislativ este stabilit prin legi speciale – respectiv Legea nr.31/1990 privind societatii comerciale ( art.72 , 73 , 148 , 155 si 157 ) si Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si a falimentului ( art.138).

Conform Legii nr. 31/1990 doar societatea comerciala are calitate procesuala activa si poate solicita atragerea raspunderii personale pentru pagubele produse societatii ( de catre administrator , angajat , asociat ).

Art.138 din Legea 85/2006 arata ca la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar , judecatorul sindic poate dispune atragerea raspunderii personale .

În ambele situatii , competenta materiala în solutionarea cererilor privind atragerea raspunderii personale pentru prejudiciile aduse unei societati comerciale , apartine Tribunalului.

Deci sentinta civila nr.745/09.10.2008 pronuntata de Judecatoria Babadag , în dosar nr., 548/179/2008 este data cu încalcarea competentei materiale deoarece prin aceasta s-a dispus atragerea raspunderii personale a lui M.T.în solidar cu M.C. si G.D. si obligarea lor la plata sumei de 6400 lei , reprezentând creanta pe care H.I.I.o are împotriva SC” N.”SRL.

De asemenea a mai aratat ca , G.I. , administratorul SC” N.”SRL Salcioara a decedat la data de 20.08.2007 , iar dupa decesul acestuia nu a avut loc o adunare generala a actionarilor si nu s-a desemnat un administrator al societatii , aceasta încetându-si activitatea.

A mai aratat contestatoarea ca fiul sau M.C. detine 50 % din actiuni , iar G.D. si fiul acesteia G.A. , detin celelalte 50% din actiuni ( în calitate de mostenitori ai defunctului G.I. ) , subliniind faptul ca ea nu detine nici o actiune în societate , având doar calitate de actionar a fiului sau M.C..

De asemenea societatea nu a fost desfiintata , desi în prezent nu mai desfasoara nici o activitate , patrimoniul social al acesteia exista si este format din mai multe bunuri imobile si mobile.

Mai subliniaza contestatoarea faptul ca a fost plecata în Italia unde a lucrat cu contract de munca si nu a avut cunostinta de existenta procesului având ca obiect pretentii , fiind citata prin publicitate – în cotidianul „Adevarul” din data de 24.09.2008 .

Despre existenta sentintei civile nr.745/09.10.2008 pronuntata de Judecatoria Babadag în Dosar nr.548/179/2008 , a aflat în data de 22.01.2009 când i-a fost comunicata somatia privind executarea silita a acestei hotarâri ramasa definitiva si irevocabila , formulata de BERJ D.N. , în cadrul dosarului de executare nr.1/2009.

De asemenea mai arata faptul ca fiul sau M.C. si nu M.C. , locuieste si lucreaza în Italia din anul 2000 , iar acesta detine 50 % din actiunile SC” N.”SRL Salcioara si a aflat de existenta acestei hotarâri judecatoresti , de la ea , prin telefon.

Mai arata faptul ca , G.D. nu mai locuieste în sat Salcioara , com.Jurilovca , jud.Tulcea si am aflat ca ar locui în localitatea Ghidigeni , jud.Galati la familia D.S..

Pentru toate aceste considerente solicita admiterea cererii formulata si anularea în întregime a sentintei atacate si pe cale de consecinta sa se dispuna reluarea judecarii cauzei în vederea pronuntarii unei hotarâri legale si temeinice , cu cheltuieli de judecata.

În drept , îsi întemeiaza cererea pe disp.art. 317 alin.1 pct.2 cod pr.civila.

În sustinerea actiunii a depus la dosarul cauzei , în copie , sentinta civila nr. 816 din 15 oct.2009 , pronuntata de Judecatoria Babadag , în dosar nr. 627/179/2009 , certificato di attribuzione del numero di codice fiscale emis la data de 26 maggio 2008 pe numele Manea Tanta , attestazione di diritto di soggiorno per i cittadini dell, unione europea , nr.249 din 13 ottobre 2008 , comunicarea somatiei dosar executare silita nr.1/2009 emisa de BEJ D. N. la data de 07.01.2009 , proces verbal întocmit în dosar de executare silita nr.1/2009 de BEJ D. N. la data de 07.01.2009 , sentinta civila nr. 745 din 09.09.2008 pronuntata de Judecatoria Babadag în dosar nr. 548/179/2008 , procura de administrare aut. sub nr.15115 din 06.06.2003 la Ambasada României la Roma .

Examinând cauza instanta retine ca în baza sentintei civile nr.745 din 09 octombrie 2008, M.T. , M.C. ( C. ) si G.D., au fost obligati la plata sumei de 6400 lei cu titlu de pretentii banesti , în favoarea numitului H.I.I..

Contestatoarea M.T. , solicita prin prezenta cerere – contestatie în anulare sa fie admisa , sa fie anulata în întregime sentinta sus mentionata si sa se dispuna reluarea judecarii cauzei , întemeindu-si în drept contestatia în anulare pe disp.art.317 alin.1 pct.2 cod pr.civila.

Instanta a dispus atasarea dosarului 548/179/2008 în care s-a pronuntat hot.745/09 oct.2008 , iar din dovezile de comunicare a acestei hotarâri civile , rezulta ca la data de 12 nov.2008 , i-a fost comunicata contestatoarei hotarârea , semnând de primire fiica acesteia , iar conform codului de procedura civila comunicarea sentintei civile este legal îndeplinita.

Potrivit art.317 alin.1 cod pr.civila hotarârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare pentru motivele aratate mai jos , punctul 2 facând referire la hotarârea care a fost data de judecatori cu încalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului .

Contestatia în anulare este o cale extraordinara de atac , de retractare , prin care se cere însasi instantei ce a pronuntat hotarârea atacata , în cazurile si în conditiile prevazute de lege , sa îsi desfiinteze propria hotarâre si sa procedeze la o noua judecata.

Codul de procedura reglementeaza doua categorii de contestatii în anulare : contestatia în anulare de drept comun ( art.317) si contestatia în anulare speciala ( art.318) .

Acestea se deosebesc prin motivele pentru care pot fi introduse , precum si prin conditiile de admisibilitate.

Pentru contestatia în anulare de drept comun , art.317 prevede doua motive „ când procedura de chemare a partii , pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost îndeplinita potrivit cu cerintele legii „ si când hotarârea a fost data de judecatori cu calcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta „ si doua conditii de admisibilitate ( hotarârea atacata sa fie irevocabila si motivele invocate sa nu fi putut sa fie valorificate pe caile ordinare de atac) .

Hotarârile instantelor de recurs – deciziile de casare cu retinere sau cu trimitere : deciziile prin care se admite recursul si se statueaza în fond : deciziile pronuntate de instantele de recurs , dupa casarea cu retinere ; deciziile de respingere a recursului ca nefundat ; deciziile prin care se respinge sau se anuleaza recursul în temeiul unei exceptii procesuale , fara a mai fi cercetat în fond ; deciziile prin care se constata perimarea recursului.

Hotarârile instantelor de apel – hotarârile date în apel , atacate cu recurs, care însa a fost respins întrucât avea nevoie de verificari de fapt , anulat , respins în temeiul unei exceptii procesuale sau perimat ; deciziile instantelor de apel care nu ar fi susceptibile , potrivit legii , de recurs :

Hotarârile primei instante –sentinte nesusceptibile de apel , atacate cu recurs , dar care a fost respins deoarece avea nevoie de verificari de fapt , anulat, respins în temeiul unei exceptii procesuale , ori perimat;

Hotarârile pronuntate în cererile de revizuire , în contestatiile în anulare si în contestatiile la executare , daca sunt irevocabile .

Este de observat ca , desi irevocabile , hotarârile pronuntate în apel sau cele pronuntate de prima instanta si nesusceptibile de apel , care nu mai pot fi atacate cu recurs deoarece termenul de recurs a expirat , precum si hotarârile de prima instanta neapelate , nu pot forma obiect al contestatiei în anulare obisnuita, întrucât legea cere ca partea sa nu fi avut posibilitatea de a invoca motivul de contestatie pe calea apelului sau a recursului.

Pentru folosirea contestatiei în anulare de drept comun , art.317 Cod procedura civila , pe de o parte , ca hotarârea sa fie irevocabila , iar , pe de alta parte , ca motivul pe care se sprijina aceasta cale de atac sa nu fi putut fi invocat pe caile ordinare de atac .

Cea de-a doua conditie de admisibilitate constituie o aplicatie a principiului ca nu se poate folosi o cale de atac extraordinara atunci când s-ar fi putut folosi calea de atac ordinara.

Partea nu are un drept de optiune între apel si contestatie în anulare , aceasta din urma respingându-se ca inadmisibila daca motivele pentru care a fost introdusa puteau fi valorificate pe calea apelului .

Legea interzice si optiunea între contestatia în anulare si recurs , dând prioritate recursului , deci partea este obligata sa valorifice eventualele motive de contestatie prin intermediul recursului , ambele aspecte de nelegalitate vizate de art.317 Cod pr.civila constituind , în acelasi timp si motive de casare .

Aceasta cerinta trebuie examinata în corelatie cu art.317 alin. final Cod procedura civila ,potrivit caruia , contestatia în anulare devine admisibila în cazul în care motivele au fost invocate prin cererea de recurs , dar instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt sau daca recursul a fost respins fara a fi judecat în fond.

Contestatoarea a sustinut ca a aflat de existenta sentintei civile nr.745/2008 , la data de 2 ianuarie 2009 , când i-a fost comunicata somatia de catre BEJ D.N. , privind executarea silita a acestei hotarâri ramasa definitiva si irevocabila .

De asemenea contestatoarea a sustinut ca nu a avut cunostinta de existenta procesului , fiind citata prin publicitate în cotidianul Adevarul din data de 24 septembrie 2008.

Din analiza dosarului 548/2008 , instanta constata ca M.T.a fost citata , în calitate de pârâta , pentru termenul din data de 09 octombrie 2008, iar de primirea citatiei , a semnat aceeasi fiica care a semnat si dovada de comunicare a hotarârii judecatoresti , motiv pentru care instanta nu va retine sustinerile contestatoarei.

Chiar daca s-ar admite ca M.T. nu a avut cunostinta de existenta procesului promovat de H.I.I. si a sentintei civile 745/2008 , ceea ce este greu de admis în conditiile în care fiica sa a semnat dovezile de îndeplinirii a procedurii de citare si de comunicare a hotarârii civile , aceasta avea posibilitatea formularii unei cereri de repunere în termenul de recurs.

Având în vedere ca legea interzice optiunea între contestatia în anulare si recurs , dând prioritate recursului , deci partea este obligata sa valorifice eventualele motive de contestatie prin intermediul recursului , ambele aspecte de nelegalitate vizate de art.317 Cod pr.civila constituind , în acelasi timp si motive de casare , contestatia în anulare devenind admisibila doar în cazul în care motivele au fost invocate prin cererea de recurs , dar instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt sau daca recursul a fost respins fara a fi judecat în fond si tinând cont ca , contestatoarea nu a formulat recurs împotriva sentintei civile 745/2008 , pe cale de consecinta instanta urmeaza a respinge contestatia în anulare ca inadmisibila.

Etichete: