Top

Plângere contraventionala

Pe rol fiind judecarea plângerii contraventionale formulată de petentul A.F., domiciliat în comuna X, jud., împotriva procesului verbal de contraventie seria CC nr.3418676 încheiat la data de 12.06.2009 de către Politia mun.Oltenita.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care, după care,

Având în vedere faptul că petentul a solicitat judecarea cauzei si în lipsă, instanţa, după deliberări, a pronuntat următoarea sentinţă;

J U D E C A T A

Asupra plângerii contravenţionale de faţă.

Sub nr.2322/269/2009, a fost înregistrată la această instanta, plângerea formulată de petentul A.F., domiciliat în comuna X, jud., împotriva procesului verbal de contraventie seria CC nr.3418676 încheiat la data de 12.06.2009 de către agent constatator din cadrul Poliţiei mun.Oltenita, prin care solicită anularea acesteia, şi exonerarea de plata amenzii.

În motivarea plângerii, petentul arată că a fost amendat contravenţional cu suma de 120 lei, şi i-au fost aplicate două puncte de penalizare prin procesul-verbal de contravenţie mai sus menţionat, reţinându-se în sarcina sa că la data de 12.06.2009, orele 14:35 a oprit autoturismul cu numărul de înmatriculare XX-00-ZZZ pe B-dul , din Municipiul Z, în zona de acţiune a indicatorului Oprire Interzisă.

În realitate, nu se face vinovat de săvârşirea acestei contravenţii, dovada fiind faptul că procesul-verbal de contravenţie a fost încheiat în lipsa sa.

Dacă într-adevăr ar fi comis această contravenţie, în mod firesc, agentul constatator l-ar fi pus să semneze procesul-verbal de contravenţie. Pe de altă parte, procesul-verbal de contravenţie nu respectă condiţiile impuse de art. 19 din O.G. nr. 2/2001 , în sensul că nu a indicat toate datele de stare civilă ale martorului asistent, inclusiv domiciliul acestui martor.

În drept, au fost invocate dispoz. art. 19 din O.G. nr. 2/2001. Petentul a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

La dosar, a fost depusă copia procesului-verbal atacat.

Analizând plângerea petentului prin prisma motivelor invocate, şi a dispoziţiilor legale aplicabile şi procesul-verbal, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal menţionat, petentul a fost sancţionat cu amendă de 120 lei pentru contravenţia prev. de art. 108 alin 1 lit a cu aplic.art. 99 alin 1 din OUG nr. 195/2002, săvârsită prin aceea că a oprit autoturismul cu numărul de înmatriculare XX- 00-ZZZ în zona de acţiune a indicatorului „ oprirea interzisă” pe B-dul din munic..

În cuprinsul procesului verbal contestat, se consemnează la rubrica” alte menţiuni” că petentul nu este de faţă.

Critica formulată de contravenient o constituie faptul că cele reţinute în procesul-verbal nu corespund realităţii, în sensul că nu a oprit autoturismul în zona de acţiune a indicatorului „ Oprirea interzisă”, iar în cuprinsul procesului-verbal, nu este menţionată adresa martorului în prezenţa căruia a fost încheiat procesul-verbal. Acest viciu de formă nu atrage nulitatea absolută ci nulitatea relativă, anularea actului fiind condiţionată de existenta unei vătămări care în cauză nu a fost dovedită. În speţă, agentul constatator, a făcut menţiunea că procesul-verbal s-a întocmit în lipsa contravenientului, rolul martorului fiind acela de a confirma acest lucru, aşa cum se deduce din art. 19 din OG nr. 2/2001. Or, contestatorul nu a negat modalitatea de întocmire a procesului- verbal de contravenţie pentru a se putea trage concluzia că prin nesemnarea procesului-verbal i s-ar fi produs o vătămare care să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului.

Plângerea petentului va fi însă admisă, deoarece în procesul-verbal se reţine că acesta ar fi oprit autoturismul în zona de acţiune a indicatorului „ oprirea interzisă”, fapta fiind săvârşită pe B-dul X, din mun. O astfel de modalitate de descriere a faptei si de indicare a locului săvârşirii ei nu respectă exigenţele art. 16 alin 1 din OG nr. 2/2001, întrucât prin neindicarea corectă a adresei la care ar fi fost oprit autoturismul, instanţa este în imposibilitate să verifice dacă acest punct se află în zona de acţiune ,precis delimitată, a indicatorului rutier.

Pe cale de consecinţă, instanta va admite plângerea, şi anula procesul-verbal, exonerând petentul de plata amenzii şi măsurile dispune prin actul anulat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea formulată de petentul A.F., domiciliat în comuna X, jud.Z, împotriva procesului verbal de contraventie seria CC nr.3418676 încheiat la data de 12.06.2009 de către Politia mun.Oltenita.

Anulează procesul verbal de contraventie seria CC nr.3418676 încheiat la data de 12.06.2009 de agent constatator din cadrul Politiei mun.Oltenita si exonerează petentul de plata amenzii.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Iulie 2009.

Etichete: