Top

Recurs- Plângere contravenţională – Contravenţie la regimul circulaţiei

Dosar nr. 1958/327/2008

DECIZIA CIVILĂ NR. 104

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea adresată instanţei, înregistrată sub nr. 1958/327/2008 petentul ………, a contestat procesul-verbal de contravenţie seria PCA nr.2565790/17.04.2008 emis de INSPECTORATUL POLITIEI JUDETENE TULCEA.

În motivarea plângerii arată petentul că la data de referinţă se deplasa pe DN 22/E87 iar la km 178 a efectuat manevra de depăşire a unei autoutilitare cu încălcarea liniei continue, însă a adoptat această conduită motivat de o stare de necesitate generată de iminenţa căderii unor obiecte de mobilier aflate în vehiculul depăşit, care nu erau asigurate.

În susţinere a fost ataşat în copie înscrisuri constând în procesul verbal, C.I, dovada.

Cu adresa nr. 58885/19.05.2008 organul constatator a depus la dosar actele care au stat la baza emiterii procesului verbal formulând şi un punct de vedere potrivit cu care petentul a efectuat manevra de depăşire încălcând marcajul simplu continuu.

Prin sentinţa civilă nr.2410/30 septembrie 2008, Judecătoria Tulcea a respins plângerea contravenţională, ca nefondată.

Instanţa de fond a reţinut că petentul a fost sancţionat în temeiul art. 120 lit.i din HG 1391/2006, respectiv art.100 al.3 din HG 195/2002, reţinându-se în sarcina sa faptul că a efectuat manevra de depăşire încălcând marcajul simplu , continuu, care separa sensurile de mers.

Potrivit dispoziţiilor menţionate este interzisă depăşirea vehiculelor în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea interzisă” şi în situaţia în care pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere;

De asemenea,constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile nerespectarea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a regulilor privind depăşirea.

Astfel cum reiese din probele existente la dosar petentul a efectuat pe sectorul de drum unde este interzisă depăşirea, manevra de depăşire a unui autovehicul, încălcând marcajul continuu longitudinal, situaţie care nu este contestată, motivându-se această conduită de existenta unei stări de necesitate generată de iminenţa căderii unor obiecte de mobilier aflate în vehiculul depăşit, care nu erau asigurate, situaţie care însă nu a fost probată.

Faţă de aceste aspecte se observă că petentul nu s-a conformat obligaţiei impuse de lege relativ la respectarea regulilor privind depăşirea, astfel încât s-a apreciat că prezumţia de legalitate a procesului-verbal nu a fost răsturnată.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat recurs petentul ………, criticând hotărârea ca netemeinică şi nelegală, fără a dezvolta aceste motive în scris sau oral în faţa instanţei.

Examinând recursul, în baza dispoz. art.304 indice 1 Cod proc.civilă, tribunalul apreciază că acesta este nefondat.

Potrivit disp. art.11 al.1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări stării de necesitate…… dacă are legătură cu fapta săvârşită.

Deşi a invocat o stare de necesitate determinată de pericolul căderii unor obiecte de mobilier din vehiculul depăşit, petentul nu a solicitat şi nu a propus probe în dovedirea acestei situaţii de fapt.

Cum recurentul nu a contestat fapta reţinută prin procesul verbal de contravenţie, aceea de nerespectare a regulilor de circulaţie privind depăşirea şi nici nu a dovedit o altă situaţie decât cea prezentată de agentul constatator, tribunalul consideră că în mod corect prima instanţă a apreciat asupra faptului că prezumţia de legalitate a procesului verbal nu a fost răsturnată.

Pentru aceste considerente în tem. art.312 Cod proc.civilă, se va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: