Top

SENTINŢA CIVILĂ

Dosar nr. 15216/212/2007

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.16783

Şedinţa publică de la 02.10.2008

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect pretenţii, acţiune formulată de reclamant GA, HT , la sediul Cabinetului de Avocat AP, în contradictoriu cu pârât DGAFPB La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru reclamant av. Alina Pîrvănescu, lipsă fiind pârâtul.

Procedura este legal îndeplinită.

Reclamantul prin apărător arată că nu are alte cereri de formulat.

În conformitate cu disp.art. 150 C.pr.civ. instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul prin apărător solicită admiterea cererii formulate.

Instanţa constată dezbaterile încheiate şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 17.09.2007 sub nr.15216/212/2007 reclamanta GA a solicitat instantei in contradictoriu cu parata DGAFPB obligarea acesteia la actualizarea in raport cu indicele de infltie a despagubirilor banesti recunoscute prin hotararea nr. 2196/08.05.203 si obligarea paratei la plata unei amenzi civile in favoarea statului de 50 lei pe zi de intarziere de la data ramanerii definitive pana la executare cu cheltuieli de judecata.

In motivare, arata ca este mostenitoarea lui OT , fiind indreptatita sa beneficieze de dispozitiile Legii nr. 9/1998. In aceasta calitate a declansat procedura prevazuta de legea speciala,iar cererea inregistrata sub nr. 600/2030/1999 carea fost aprobata prin htararea nr. 2196/08.05.2003. La data de 19.09.2005 ANRP a validat prin ordinul nr. 4741 hotararea comisiei locale.Porivit dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 9/1998 in termen de cel mult 60 de zile comisia locala este obligata sa valideze/invalideze masurile stabilite de comisiile judetene si a mun. Bucuresti. In cazul in care compensatiile se platesc in anul in care au fost stabilite ,acestea se acorda la nivelul la care au fost validate de Comisia centrala, iar in situatia in care se platesc in anul urmator,directiile generale ale finantelor publice le actualizeaza in raport cu indicele de crestere a preturilor de consum.validarea hotararii s-a facut la data de 09.09.2005, desi trebuia facuta la 08.03.2003.

In drept au fost invvocate dispozitiile art. 998-999 C.civ.,Legea nr. 9/1998,art. 580 ind. 3 C.pr.civ.,art.274 C.pr.civ.

Legal citata, parata a formulat inampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive .

In motivare, arata ca plata se efectueaza prin Directia generala economica din cadrul CPM .

In drept au fost invocate dispozitiile Legii nr. 9/1998 ,HG nr. 1643/2004.

Prin incheierea de sedinta din data de 03.12.2007 astfel cum a fost indreptata prin incheierea din data de 17.12.2007 a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocata de parata ca neintemeiata.

In cursul judecatii, instanta a incuviintat partilor proba cu inscrisuri si reclamantei proba cu expertiza contabila.

La dosar au fost depuse urmatoarele inscrisuri: extras de cont din 26.03.2006, extras de cont din 25.09.2006,ordin nr. 4741/19.09.2005, hotararea nr. 2196/08.05.2003, sentinta civila nr. 8663/2003, decizia civila nr. 177/2004.

Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin hotararea nr. 2196/08.05.2003 emisa de Comisia Municipiului Bucuresti pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 s-a aprobat cererea nr. 600/2030/02.02.1999 si s-a propus acordarea compensatiilor banesti lui PM ,GA ,OL , mostenitorii defunctului ON pentru bunurile acestuia din urma trecute in proprietatea statului bulgar. Valoarea totala a compensatiilor a fost stabilita la suma de 1.007.719.409 lei ROL. Prin ordinul nr.4741/19.05.2005 a fost validata hotararea nr. 2196/08.05.2003, suma urmand a fi esalonata in conformitate cu dispozitiile art. 5 din HG nr. 286/2004. Suma a a fost achitata reclamantilor conform extraselor de plata depuse la dosar.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 9/1998 comisiile judetene si a municipiului Bucureşti primesc, verifica si rezolva cererile de acordare a compensatiilor. Hotararile privind acordarea compensatiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunica comisiei centrale, spre validare, precum si solicitantului.

Art. 8 alin 2 din acelasi act normativ prevede ca in termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevazut la art. 4 alin. (1), în functie de volumul compensatiilor ce urmeaza sa se acorde, prin hotarare a Guvernului se va stabili modalitatea de esalonare a acordarii compensatiilor. În cazul în care compensatiile se platesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acorda la nivelul la care au fost validate de comisia centrala, iar în situaţia în care se achita în anul urmator, direcţiile generale ale finantelor publice le actualizeaza în raport cu indicele de crestere a preţurilor de consum din ultima luna pentru care a fost publicat de către Institutul Naţional de Statistica înaintea plaţii, faţa de luna decembrie a anului anterior. Esalonarea platilor nu poate depasi 2 ani consecutivi.

Validarea hotararii nr. 2196 nu s-a facut in termenul de zile prevazut de dispozitiile legale mentionate,ci in data de 19.09.2005 prin ordinul nr. 4741.

Intrucat compensatiile nu au fost platite in anul in care au fost stabilite,instanta retine ca actiunea reclamantei este intemeiata.

Avand in vedere cele mentionate, va obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 17.720,67 lei reprezentand valoarea actualizata a despagubirilor acordate prin hotararea nr. 2196/08.05.2003.

In ceea ce priveste cererea prinvind obligarea paratei la plata unei amenzi civile de 50 lei pe fiecare zi de executare de la data ramanerii definitive pana la executare, instanta retine ca potrivit art. 580 ind. 3 C.pr.civ. daca obligatia de a face nu poate fi îndeplinită prin alta persoana decat debitorul, acesta poate fi constrans la îndeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile. Instanţa sesizata de creditor poate obliga pe debitor, prin încheiere irevocabila, dată cu citarea parţilor, sa platească, în favoarea statului, o amendă civila de la 200.000 lei la 500.000 lei, stabilita pe zi de întarziere până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu. Ar. 580 ind. 3 C.pr.civ. preveste neexecutarea obligatiilor de a face. La termenul din 26.06.2008,fata de obiectul cererii si vazand si dispozitiile art. 84 rap. la art. 129 alin. 5 C.pr.civ., a calificat obiectul actiunii ca fiind obligatie de a da, nu de a face.

Prin urmare, constatnd ca in cauza nu sunt aplicabile dispoziziile art. 580 ind. 3 C.pr.civ., va respinge cererea ca neintemeiata.

Vazand si dispozitiile art. 274 C.pr.civ., va obliga paratul la plata sumei de 300 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta reprezentand onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulată de reclamantul GA la sediul Cabinetului de Avocat AP , în contradictoriu cu pârâtul DGAFPB

Obliga paratul la plata in favoarea reclamantei a sumei de 17.720,67 lei reprezentand valoarea actualizata a despagubirilor acordate prin hotararea nr. 2190/08.05.2003.

Respinge cererea de obligarea a parâtei la plata unei amenzi civile de 50 lei pe zi de intaziere in favoarea statului.

Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 300 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu expert.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunata in sedinta publica azi 02.10.2008.

Etichete: