Top

Societati comerciale.Încheiere pronuntata de judecatorul delegat la cererea Oficiului National al Registrului Comertului. Neîndeplinirea unor obligatii.

Societati comerciale.Încheiere pronuntata de judecatorul delegat la cererea Oficiului National al Registrului Comertului. Neîndeplinirea unor obligatii.

Potrivit art.30 alin.1 din Legea nr.359/2004 „neefectuarea preschimbarii certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, pâna la termenul prevazut de art.26 (31.12.2004), atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevazute la art.2”.

Prin încheierea nr. 15.360/06.05.2005 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, a fost constatata dizolvarea de drept a SC S.P. SRL, SC S SRL, SC SS SRL,–în conformitate cu disp. art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.

S-a retinut ca societatea nu a preschimbat certificatul de înmatriculare si cel de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare pâna la data de 31.12.2004.

Împotriva încheierii mentionate a declarat recurs A. F. P.Medgidia, care a sutinut ca pe numele societatii dizolvate exista sume restante datorate bugetului de stat, motiv pentru care contesta masura luata de judecatorul delegat, fiind în imposibilitate de a mai recupera creantele bugetare.

Oficiul National al Registrului Comertului, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, sustinând ca îndeplinirea obligatiei legale de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscala, comerciantii aveau obligatia preschimbarii certificatului, potrivit O.U.G nr. 76/2001, pâna la data de 31.05.2002, acest termen fiind prelungit de 4 ori, prin mai multe acte normative, ultimul act modificator al termenului fiind Legea nr. 359/2004 modificata prin O.U.G. nr. 75/2004 aprobata prin Legea nr. 569 din 2004.

A aratat intimatul ca încheierea a carei desfiintare se cere constata doar o stare de fapt instituita prin lege, reprezentantul persoanei juridice având obligatia numirii si înregistrarii în registrul comertului a lichidatorului în termen de 6 luni de la data pronuntarii încheierii judecatorului delegat. În caz contrar, la cererea oricarei persoane interesate, judecatorul delegat va numi un lichidator.

Având în vedere ca lichidarea societatii în situatia data urmeaza procedura prevazuta de Legea nr. 31/1990, creditorii societatii îsi pot recupera creantele în aceasta procedura.

A mai sustinut intimatul ca unicul temei pentru care ar putea fi admis recursul si s-ar putea dispune repunerea în termenul de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscala este forta majora, ori, în speta, motivul invocat de recurenta nu constituie un caz de forta majora.

În situatia admiterii recursului, intimatul a solicitat sa se dispuna cu privire la radierea din registrul comertului a mentiunii de dizolvare de drept, precum si la repunerea în termenul de preschimbare a certificatelor.

Examinând încheierea atacata sub aspectul motivelor invocate, curtea constata ca recursul este nefondat.

Astfel, potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr. 359/2004 „neefectuarea preschimbarii certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, pâna la termenul prevazut de art. 26 (31.12.2004), atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevazute la art. 2”.

Conform art. 31 alin. 2 din aceeasi lege „daca nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridica intra în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

De asemenea, în baza art. 233 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, „dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Dizolvarea are loc fara lichidare, în cazul fuziunii ori divizarii totate a societatii sau în alte cazuri prevazute de lege”.

Unul dintre cazurile prevazute de lege în care dizolvarea nu are ca efect deschiderea procedurii de lichidare este cel reglementat de art. 236 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, respectiv cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic a carei dizolvare atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare.

Fata de cele retinute, curtea apreciaza ca recurenta are posibilitatea de a-si recupera creantele în orice situatie, fie în procedura lichidarii, fie prin urmarirea patrimoniului asociatului unic, astfel ca dizolvarea societatii nu îi produce nici un prejudiciu.

În orice caz, dizolvarea societatii în conditiile art. 30 din Legea nr. 359 din 2004 reprezinta o sanctiune ce opereaza de drept pentru comerciantii care nu si-au îndeplinit obligatia legala de a preschimba certificatele pâna la termenul limita 31.12.2004, judecatorul delegat neavând posibilitatea de a aprecia asupra unei astfel de masuri.

Pentru considerentele expuse, constatând ca motivele invocate de recurenta sunt nefondate, întrucât existenta unei creante bugetare nu poate înlatura sanctiunea legala a dizolvarii de drept a societatiiinstanta de control respinge recursul ca nefondat, în baza art. 312 alin. 1 Cod procedura civila.

Decizia civila nr.570/07 iulie 2005

Etichete: