Top

Societati comerciale.Încheierea pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul National al Registrului Comertului. Cerere modificare acte constitutive.

Societati comerciale.Încheierea pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul National al Registrului Comertului. Cerere modificare acte constitutive.

Art.117 alin.1-6 din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei prevede mentiunile necesare a fi respectate în situatia înregistrarii modificarii statutelor pâna la expirarea termenului prevazut la alin.1 din textul de lege mentionat, sub sanctiunea dizolvarii de drept si intrarii în lichidare în conditiile prevederilor art.85-88.

Reclamanta Consumcoop Constanta, reprezentata prin presedinte Chivu Nicolae a formulat recurs împotriva încheierii nr.16470/26 mai 2005 a judecatorului delegat la Registrul Comertului, prin care a fost respinsa cererea de înregistrare de mentiuni, ca urmare a modificarilor survenite în legea de organizare si functionare a cooperatiei nr.1/2005, recursul fiind înregistrat la Curtea de Apel Constanta sub nr.688/COM/14.06.2005.

Motivând recursul, petenta învedereaza în esenta ca, dupa intrarea în vigoare a Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, în respectarea dispozitiilor cuprinse în art.117 al.1 Consumcoop Constanta si-a modificat statutul de functionare, în conformitate cu prevederile legii, iar pentru aprobarea acestor modificari în temeiul art.117 al.5, în termen legal, a convocat adunarea generala a membrilor cooperatori.

La data de 20 aprilie 2005, arata recurenta a fost adoptata Hotarârea nr.1/2005 prin care s-a aprobat schimbarea denumirii si a formei juridice a cooperativei, precum si noul statut al acesteia, Hotarârea AGA fiind depusa spre înregistrare la Registrul Comertului si ulterior respinsa de judecatorul delegat, în mod nelegal si netemeinic, cu retinerea ca, actul constitutiv nu a fost semnat de catre toti membrii fondatori.

Procedând la examinarea actelor si lucrarilor dosarului si vazând si dispozitiile art.312 Cod pr.civila, instanta constata ca urmeaza a admite recursul, pentru urmatoarele considerente în esenta:

La data de 04.05.2005 recurenta a formulat cerere de înregistrare în Registrul Comertului a modificarilor privind modificarea formei juridice conform Hotarârii nr.1/2005, urmare a obligatiilor instituite prin dispozitiile cuprinse în Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, referitoare la reorganizarea organizatiilor cooperatiste mestesugaresti si de consum înfiintate în baza Decretului Lege nr.66/1990 si Legii nr.109/1996 în societati cooperatiste.

În vederea îndeplinirii dispozitiilor legale cuprinse în Legea nr.1/2005, adunarea generala a membrilor cooperatori ai Consumcoop Constanta, întrunita la 20.04.2005 în sedinta a adoptat Hotarârea nr.1/2005, prin care, între altele,a aprobat noul statut al societatii cooperatiste Dobrogea Coop, schimbarea denumirii si formei juridice a cooperativei.

Retinând ca, actul constitutiv al societatii cooperatiste, potrivit normelor în vigoare, era necesar a fi semnat de toti membrii fondatori si având în vedere dispozitiile art.16 din Legea nr.1/2005, judecatorul delegat la O.R.C. de pe lânga Tribunalul Constanta a procedat la respingerea cererii formulata de Consumcoop pentru înregistrarea în Registrul Comertului a modificarilor privind schimbarea formei juridice.

Se apreciaza ca, sus mentionata hotarâre este nelegala si netemeinica, deoarece în Titlul VII intitulat „Dispozitii tranzitorii”, art.117 din Legea nr.1/21.02.2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei se prevede la al.1 împrejurarea ca, organizatiile cooperative existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi, au obligatia sa îsi modifice statutul daca nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi si sa le înregistreze la Oficiul Registrului Comertului, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

În alin.2 al aceluiasi text de lege se prevede ca, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a legii, organizatiile cooperatiste au obligatia sa afiseze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori înregistrati în evidentele acestora la data respectiva si sa popularizeze în presa locala aceasta actiune si scopul ei, lista urmând a ramâne afisata conform al.3 din art.117 pâna la expirarea termenului prevazut la al.1, creându-se posibilitatea membrilor cooperatori ca, în termen de 30 de zile de la data afisarii, conform al.4 din acelasi text de lege, sa înainteze contestatii privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afisate.

Atât în alin.5 cât si în alin.6 al art.117 din Legea nr.1/2005 nu sunt cuprinse mentiuni legate de necesitatea semnarii de toti membrii fondatori ai actului constitutiv al noii societatii,în ceea ce o priveste pe recurenta neaflându-se în situatia constituirii societatii cooperative, astfel cum se prevede în Titlul II din lege art.16, ci în situatia înregistrarii modificarii statutelor pâna la expirarea termenului prevazut la alin.1 al art.117 din lege, sub sanctiunea dizolvarii de drept si intrarii în lichidare în conditiile prevederilor art.85-88 – recurenta facând parte din categoria organizatiilor cooperatiste existente la data intrarii în vigoare a legii.

Pentru considerentele sus expuse si admitându-se recursul ca fondat conform art.312 Cod pr.civila, instanta de control dispune modificarea în tot a încheierii nr.16470/2005 pronuntata de judecatorul delegat la ORC în sensul ca admite cererea de înregistrare a mentiunilor privind modificarea formei juridice a recurentei în baza Hotarârii nr.1/2005.

Decizia civila nr.581/07 iulie 2005

Etichete: