Top

Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Majorare capital social. Stabilire valori actiuni noi. Evaluarea activului net al societatii.

Potrivit art. 116 alin. 5 si 6 din Legea nr. 525/2002 Valoarea activului net pe actiune se determina având în vedere luarea în considerare a elementelor prevazute strict de aceste dispozitii legale, nefiind posibila majorarea capitalului social cu nesocotirea acestora.

De asemenea, art. 206 din Legea nr. 31/1990 prevede ca pentru exercitiul dreptului de preferinta se acorda un termen de cel putin o luna, din ziua publicarii în Monitorul Oficial al hotarârii AGEA de majorare a capitalului social.

S.I.F. „T” S.A. a chemat în judecata S.C. „C.T.” S.A. Neptun pentru a se dispune anularea hotarârii Adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii pârâte din 3 octombrie 2002, referitoare la stabilirea valorii noilor actiuni rezultate urmare majorarii capitalului social cu suma de 22.200.000.000 lei.

S-a mai solicitat suspendarea executarii hotarârii pâna la solutionarea cauzei.

Tribunalul Constanta, prin sentinta civila nr.1893/COM din 5 martie 2004 a respins cererea ca nefondata.

Pronuntând aceasta solutie, tribunalul a retinut ca la stabilirea pretului de subscriere a actiunilor emise pentru majorarea capitalului social, s-au respectat prevederile art. 116 alin. 4 din O.U.G. nr. 28/2002, modificata prin Legea nr. 525/2002, în sensul ca pârâta a solicitat unei firme specializate calcularea activului net al societatii, precum si valoarea unei actiuni, care a fost stabilita la suma de 3.066 lei.

Se mai arata ca prin acest raport de evaluare s-au respectat si prevederile alineatelor 5 si 6 ale aceluiasi articol, luând în calcul valoarea activelor imobilizate, actualizata la data convocarii adunarii generale a actionarilor de majorare a capitalului social. La actualizarea valorii activelor imobilizate s-a luat în calcul rata inflatiei între data ultimei evaluari sau actualizari si data convocarii A.G.A., precum si valoarea de piata a bunurilor respective.

A fost înlaturata sustinerea reclamantei ca pretul de emisiune al actiunii sa fie stabilit la 8.184 lei, din care 7.184 lei prima de emisiune, pret de pornire a licitatiei organizate de Ministerul Turismului pentru vânzarea pachetului majoritar de actiuni, motivându-se ca o asemenea propunere nu se reflecta în valoarea activului net al pârâtei stabilita de expert.

S-a mai retinut ca au fost respectate si dispozitiile art. 205 din Legea nr. 31/1990, în sensul ca hotarârea A.G.A. mentioneaza atât valoarea capitalului în numerar, respectiv de 22.200.000.000 lei, precum si valoarea unei actiuni de 3.000 lei.

Referitor la termenul de exercitare a dreptului de preferinta, instanta retine ca, desi nu este prevazut expres în hotarârea A.G.A., acesta este reglementat de art. 205 din Legea nr. 31/1990, la cel putin o luna.

Împotriva acestei sentinte, S.I.F. „T” S.A. a declarat apel.

Apelul s-a apreciat a fi fondat si, pe cale de consecinta, s-a admis.

La data de 3 octombrie 2002, a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. „G.E. 2002” S.A. Neptun, în prezent S.C. „C.T.” S.A. Neptun, când s-a hotarât cu unanimitate de voturi majorarea capitalului social cu aport în numerar de 22.200.000.000 lei.

S-a stabilit ca dreptul de preemptiune pentru actionarii înscrisi la data de referinta , 25 septembrie 2002, sa se exercite la valoarea de 3.000 lei, din care 1.000 lei reprezinta valoarea nominala si 2.000 prima de emisiune.

La luarea masurii s-a avut în vedere Raportul de evaluare redactat de S. „CMFC” SA, specializata în consultanta, evaluari si restructurari, act potrivit caruia la 27 septembrie 2002, valoarea unei actiuni la S.C. „C.T.” S.A. era de 3.066 lei, rotund 3.000 lei (pag.53-79).

Potrivit art. 116 alin. 5 din acelasi act normativ (O.U.G. nr. 525/2002), valoarea activului net pe actiune se determina luând în considerare valoarea activelor imobilizate, actualizate la data convocarii adunarii generale a actionarilor de majorare a capitalului social.

Alineatul 6 al aceluiasi articol arata ca la actualizarea valorii activelor imobilizate se vor lua în calcul rata inflatiei înregistrata între data ultimei lor evaluari sau actualizari si data convocarii A.G.A. de majorare a capitalului social, precum si valoarea de piata a bunurilor respective.

Rezulta din cele expuse ca pretul de subscriere a actiunilor emise pentru majorarea capitalului social nu s-a calculat respectându-se dispozitiile imperative ale articolelor enuntate, retine instanta de control.

Nesocotind aceste dispozitii A.G.A. a stabilit majorarea capitalului social dupa criterii de evaluare arbitrare.

Astfel, A.G.A. a avut în vedere criteriile din raportul extrajudiciar de evaluare, dar expertul nu poate sa justifice cauza ce a determinat reducerea substantiala a unei actiuni de la 8.184 lei, cu ocazia privatizarii, la suma de 3.066 lei.

Expertul judiciar omite un lucru esential, anume ca el trebuia sa verifice criteriile de evaluare din ambele rapoarte, sa le raporteze la criteriile prevazute de O.U.G. nr. 28/2002 si Legea nr. 525/2002, înlaturând în aceasta modalitate orice îndoiala privind evaluarea arbitrara.

Se impune ca prin anularea hotarârii A.G.A., noua adunare generala sa dispuna efectuarea unui nou raport de evaluare respectând dispozitiile legale imperative enuntate.

Cel de-al doilea motiv de apel se refera la adoptarea hotarârii cu nerespectarea dispozitiilor art. 205 si 206 din Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, arata instanta.

Articolul 205 se refera la majorarea capitalului social, prin emisiunea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar si/sau în natura.

Textul nu sanctineaza cu nulitatea hotarârii care nu mentioneaza numarul actiunilor rezultate din majorare, situatie ce se explica prin faptul ca ele sunt determinabile în raport de valoarea totala a capitalului social si valoarea unei noi actiuni rezultata din aceasta operatiune.

Este însa întemeiata critica fundamentata pe dispozitiile art. 206 din Legea nr. 31/1990, republicata, constata instanta, deoarece textul arata ca hotarârea A.G.E.A. pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu începere din ziua publicarii.

Rezulta ca si aceasta prevedere este imperativa, ea urmarind sa ocroteasca dreptul de preferinta al actionarilor, care trebuie sa fie înstiintati cu exactitate asupra datei limita pâna la care îsi vor exercita acest drept.

În caz contrar, ar însemna ca actionarii respectivi sa opteze dupa înstrainarea actiunilor, pe considerentul ca nu au cunoscut termenul pâna la care aveau aceasta posibilitate, opineaza Curtea.

Fata de considerentele expuse, s-a constatat ca hotarârea pronuntata este nelegala.

Decizia civila nr. 246/COM/20.07.2004

Etichete: