Top

Hotarâre AGA. Societate detinuta public. Înlocuirea consiliului de administratie cu administrator unic. Nelegalitate.

Înlocuirea consiliului de administratie cu administratorul unic si stabilirea competentelor acestuia sunt masuri luate cu încalcarea dispozitiilor imperative ale legii, deoarece conform art.110 al.1 din OUG nr.28/2002 „cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie al societatilor detinute public poate fi ales prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu”.

Reclamanta S.I.F. „T” S.A. a solicitat anularea hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. „S” S.A. Saligny din 24.03.2003 privind modificarea actului constitutiv în sensul:

-înlocuirea consiliului de administratie cu administratorul unic;

-majorarea capitalului social cu 3 miliarde lei;

-aprobarea rascumpararii propriilor actiuni.

S-au invocat urmatoarele motive de nelegalitate a hotarârii:

– conform prevederilor O.U.G.nr.28/2002, pârâta fiind o societate detinuta public nu poate fi administrata decât printr-un consiliu de administratie;

– numirea administratorului unic de catre comisia de cenzori contravine prev.art.151 din Legea nr.31/1990;

– competentele acordate administratorului unic depasesc limitele maxime stabilite prin art.115 din O.U.G.nr.28/2002;

– hotarârea de majorare a capitalului social invoca disp. art.116 din O.U.G.nr.28/2002, în sensul ca aceasta hotarâre nu cuprinde mentiunile cerute de acest text de lege;

– hotarârea privind rascumpararea propriilor actiuni este confuza si nu se încadreaza cerintelor statuate de Legea nr.31/1990 în sensul ca, din hotarâre nu rezulta ca pârâta este cumparatorul/rascumparatorul propriilor actiuni.

Prin sentinta civila nr. 6936/COM/2.10.2003 pronuntata de Tribunalul Constanta s-a respins actiunea ca nefondata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca hotarârea AGEA a S.C. „S” S.A. întrunita la 24.03.2003 a stabilit modificarea actului constitutiv al societatii, în sensul înlocuirii consiliului de administratie cu administrator unic si stabilirea competentelor acestora.

Totodata, s-a luat în discutie si aspectul privind majorarea capitalului social prin aport în numerar în valoare de 3 miliarde lei, rascumpararea propriilor actiuni si aprobarea programului de cesionare catre personalul societatii.

Instanta de fond a retinut ca potrivit art.110 alin.1 din O.U.G.nr.28/2002, „cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie al societatilor detinute public poate fi ales prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu”.

Textul reglementeaza posibilitatea desemnarii unuia sau mai multora dintre membrii consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ (care este obligatoriu atunci când actionarul semnificativ solicita acest lucru), însa nu conduce la concluzia potrivit careia societatile detinute public vor fi administrate exclusiv printr-un consiliu de administratie.

S-a mai aratat ca în raport cu Legea nr.31/1990, O.U.G.nr.28/2002 este norma speciala si are vocatia de a se completa cu prevederile generale.

Astfel, potrivit art.134 alin.1 din Legea nr.31/1990, „societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori temporali si irevocabili”.

Asa fiind, societatile detinute public, ca orice societati pe actiuni, pot fi administrate de unul sau mai multi administratori, iar textul art.110 alin.1 din O.U.G.nr.28/2002 va fi interpretat în sensul ca ori de câte ori va fi ales un consiliu de administratie cel putin unul dintre administratori poate fi ales prin metoda votului cumulativ, folosirea acestei metode fiind obligatorie în ipoteza în care actionarul majoritar o solicita.

Modificarea actului constitutiv în sensul administrarii societatii de catre un singur administrator este în acord cu dispozitiile legale mai sus mentionate.

Reclamanta a sustinut ca atributiile stabilite la art.18 lit. „f,g,h” depasesc limitele impuse prin art.115 din O.U.G.nr.28/2002.

Acest articol conditioneaza încheierea unor acte juridice de o anumita semnificatie pentru patrimoniul societatii de catre administratori sau directori, dupa aprobarea prealabila a AGEA.

Textul nu exclude din competenta administratorului o asemenea atributie, ci impune numai obligatia aprobarii prealabile a încheierii actului respectiv în AGA, astfel ca motivul de nulitate invocat de reclamanta referitor la depasirea competentelor nu este întemeiat.

În privinta atributiei prev.la art.18 lit. „h”, instanta de fond a retinut ca obligatia administratorului de a numi cenzori este limitata numai pentru completarea locurilor vacante si pâna la expirarea mandatelor predecesorilor, ceea ce nu contravine disp.art.154-157 din Legea nr.31/1990, potrivit carora alegerea si numirea cenzorilor revine AGA.

Aspectele privind majorarea capitalului social si rascumpararea actiunilor au fost aprobate numai în principiu, nefiind materializate în actul aditional de modificare a statutului societatii publicat în Monitorul Oficial, astfel încât criticile reclamantei pe marginea unei decizii nefinalizate au fost constatate ca fiind lipsite de interes.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel S.I.F. „T” S.A., criticând solutia pronuntata pentru urmatoarele considerente:

Consideratiile instantei referitoare la posibilitatea administrarii unei societati detinute public printr-un administrator unic sunt gresite, pentru ca în cazul în care aceasta interpretare ar fi fost corecta s-ar crea premisele eludarii dreptului actionarului semnificativ de a-si numi un membru în consiliul de administratie prin metoda votului cumulativ.

În conformitate cu art.110 alin.1 din O.U.G.nr.28/2002, „Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie al societatilor detinute public poate fi ales prin metoda votului colectiv. La cererea unui actionar semnificativ alegerea pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu”.

Asa fiind, aceasta norma impune obligativitatea administrarii societatii detinute public printr-un consiliu de administratie, întrucât O.U.G.nr.28/2002 este o norma speciala, derogatorie de la dispozitiile Legii nr.31/1990.

Modificarea actului constitutiv al pârâtei în sensul modificarii competentelor administratorului unic cuprinse în art.18 alin.1 lit. „f,g,h,o” din actul constitutiv este contrara legii, fapt care face ca aceste prevederi sa fie nule.

Modificarea actului constitutiv sub acest aspect se refera la posibilitatea administratorului unic de a:

f) hotaraste asupra gajarii sau ipotecarii de bunuri ale societatii pâna la valoarea de 50% din capitalul social;

g) aproba operatiunile de cumparare si vânzare de mijloace fixe si alte bunuri pâna la limita valorii de 50% din capitalul social;

h) hotaraste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale, agentii;

o) numeste cenzorii pentru completarea locurilor ramase vacante, pâna la expirarea mandatelor predecesorilor.

În conditiile art.115 din O.U.G.nr.28/2002, „(1) Actele de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi încheiate de catre administratorii sau directorii societatii, numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(2) Închirierea de active corporale pentru o perioada mai mare de un an a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori afiliate depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data încheierii actului constitutiv, precum si asocierile pe o perioada mai mare de 1 an depasind aceeasi valoare, se aproba în prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor”.

Astfel, administratorii societatii nu pot încheia fara aprobarea prealabila si expresa a AGEA acte de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire de garantie a unor active din categoria imobilizarilor corporale a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate (art.115 din O.U.G.nr.28/2002).

Asa fiind, disp.art.18 alin.1 lit. „f,g,h” din actul constitutiv sunt în contradictie cu dispozitiile legale aratate prin motivele de apel.

În aceeasi situatie se regasesc si disp.art.18 alin.1 lit. „o” din actul constitutiv, cu privire la numirea cenzorilor, care nu poate fi facuta de administratorul unic, întrucât administratorilor nu li se poate delega atributia de numire a cenzorilor.

În ceea ce priveste operatiunile de majorare a capitalului social si aprobarea cumpararii de actiuni proprii de catre societate si aprobarea programului de cesionare catre personalul societatii sunt contrare legii, întrucât existenta unei hotarâri modificatoare de act constitutiv nu este conditionata de publicarea unui act aditional în acest sens.

Actul aditional este efectul hotarârii de modificare a actului constitutiv, hotarâre ce are o existenta de sine statatoare. Nepublicarea hotarârii de majorare a capitalului si de aprobare a rascumpararii propriilor actiuni sau neincluderea acesteia în actul aditional publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1576/2.07.2003 nu justifica respingerea cererii apelantei reclamante de lipsa de interes.

Instanta de control, verificând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor invocate, a admis apelul si a schimbat în parte hotarârea atacata, în sensul admiterii în parte a actiunii reclamantei.

Ca o consecinta, a anulat hotarârea AGEA din 24.03.2003 numai în partea referitoare la înlocuirea consiliului de administratie cu administrator unic si modificarea competentelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, mentinând celelalte dispozitii, pentru urmatoarele considerente:

Pârâta este o societate detinuta public, prin aplicarea dispozitiilor O.U.G.nr.28/2002, motiv pentru care acestei societati îi sunt aplicabile dispozitiile normei sus mentionate, ca norma speciala, derogatorie de la dreptul comun aplicabil societatilor detinute public.

Înlocuirea consiliului de administratie cu alegerea administratorului unic si stabilirea competentelor acestuia sunt masuri luate de catre societate cu încalcarea unor dispozitii imperative ale legii, deoarece conform prev.art.110 alin.(1) din O.U.G.nr.28/2002, „cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie al societatilor detinute public poate fi ales prin metoda votului cumulativ.

La cererea unui actionar semnificativ alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu”.

Societatea reclamanta este actionar semnificativ al pârâtei si a cerut numirea a cel putin unui membru în consiliul de administratie prin metoda votului cumulativ – metoda de vot explicata la art.2 alin.1 pct.42 din O.U.G.nr.28/2002 articol modificat prin Legea nr.525/2002.

Din interpretarea art.110 alin.1 din O.U.G.nr.28/2002, cu aplicarea art.185 alin.3 teza finala din acelasi act normativ, dispozitiile Legii nr.31/1990 referitoare la administrarea societatilor comerciale pe actiuni detinute public prin institutia administratorului unic, sunt abrogate.

De altfel, art.99 alin.1 din O.U.G.nr.28/2002 statueaza ca, conducerea si administrarea unei societati detinute public se va realiza conform dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

Anterior masurii de modificare a actului constitutiv, statuate prin hotarârile AGA în discutie, societatea pârâta era administrata de un Consiliu de Administratie, din care consiliu faceau parte 3 membrii.

Prin înlaturarea Consiliului de Administratie, reclamanta a fost pusa în imposibilitatea efectiva de a participa la actul de administrare, administratorul unic fiind numit de catre actionarul majoritar.

Asa fiind, hotarârea de înlocuire a consiliului de administratie cu administratorul unic si alegerea administratorului unic, reprezinta masuri luate în afara legii, motiv pentru care instanta va admite apelul si va modifica sentinta pronuntata în sensul admiterii în parte a actiunii reclamantei, retine Curtea.

Modificarea actului constitutiv al pârâtei, în sensul modificarii competentelor administratorului unic, cuprinse în art.18 alin.1 lit. „f,g,h,o” din actul constitutiv, este contrara legii, deoarece articolul mentionat acorda unele competente administratorului unic, mai mari decât limita legala expres stabilita prin art.115 din O.U.G.nr.28/2002.

Prin modificarea operata în actul constitutiv se solicita numirea cenzorilor de catre administrator, ceea ce nu este legal.

Dispozitiile art.18 alin.1 lit. „o” ale actului constitutiv excede drepturilor conferite de lege administratorilor societatii, fapt ce face ca numirea cenzorilor sa nu poata fi facuta de administratorii societatii.

Administratorilor nu li se poate delega atributia de numire a cenzorilor.

Aceasta, pentru ca în conditiile art.157 din Legea nr.31/1990, republicata, arata ca în caz de vacanta a unui mandat de cenzor acesta va fi completat de cenzorul supleant cel mai în vârsta. În cazul în care numarul cenzorilor nu se poate completa în acest mod, cenzorii ramasi numesc alte persoane în locurile vacante, pâna la întrunirea celei mai apropiate adunari generale.

Mai mult, în cazul în care nu mai ramâne în functie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala, care va proceda la numirea altor cenzori, fara ca aceasta competenta sa poata fi transferata administratorilor societatii.

Celelalte motive de apel urmeaza a fi respinse ca nefondate, apreciaza instanta, întrucât în mod corect instanta de fond a retinut ca aspectele privind majorarea capitalului social si rascumpararea actiunilor au fost aprobate numai în principiu, nefiind materializate în actul aditional de modificare a statutului societatii publicat în Monitorul Oficial, astfel încât criticile reclamantei asupra unei decizii nefinalizate sunt lipsite de interes.

Decizia civila nr.97/18 martie 2004

Etichete: