Top

Hotarârea AGA. Declararea societatii detinute public în societate de tip închis. Anularea hotarârii.

Din interpretarea disp. art. 104 si art.136 din OUG nr.28/2002 aprob.prin Legea nr.525/2002 rezulta ca o societate creata dintr-o societate detinuta public, cu un capital sub pragul de 100.000 Euro la momentul constituirii îsi pierde acest statut în situatiile prev. de art.136 lit.a si c, iar în cazul lit.b, numai cu referire la teza a II-a, respectiv când numarul de actionari va scadea sub 100.

Reclamanta S.I.F Transilvania a chemat în judecata pe pârâta SC C.E. 2002 SA Neptun, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea hotarârii AGEA din 26.02.2003, referitoare la declararea societatii ca societate de tip închis.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca este actionar al societatii pârâte, detinând 39,624% din capitalul social, a participat la sedinta din 26.02.2003 votând contra masurilor adoptate, respectiv declararea societatii de tip închis în conformitate cu art.136 lit.”b” din O.U.G nr.28/2002 modificat prin art.48 din Legea nr.525/2002, desi nu se cunostea exact valoarea patrimoniului si a capitalului social.

Prin sentinta civila nr.6151/COM/16.09.2003 Tribunalul Constanta a admis actiunea reclamantei, dispunând anularea Hotarârii AGEA din 26.02.003.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut ca fata de dispozitiile art.136 lit.”b” din O.U.G nr.28/2002 modificata prin Legea nr.525/2002, o societate detinuta public îsi va pierde aceasta calitate ca urmare a Hotarârii AGEA, în cazul în care capitalul social va scadea sub echivalentul în lei a 100.000 EURO, iar numarul de actionari va scadea sub 100; rezulta ca acestea privesc societatile pe actiuni înfiintate prin subscriptie publica în temeiul art.17 din Legea nr.31/1990, care la data înfiintarii au avut un capital mai mare de 100.000 EURO, dar care, în functie de circumstante a scazut sub aceasta limita.

Instanta a apreciat ca pârâta nu se poate prevala de dispozitiile art.136 din O.U.G nr.28/2002 cât timp a dobândit statutul de societate detinuta public prin divizare din SC N.O. SA, având chiar din momentul înfiintarii, conform art.6 din actul constitutiv, un capital social de 79.657 EURO.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel în termen pârâta, criticând-o ca fiind nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:

-instanta de fond a interpretat gresit prevederile art.136 lit.”b” din O.U.G nr.28/2002 modificata prin Legea nr.525/2002, în sensul ca acestea se refera la societatile pe actiuni înfiintate prin subscriptie publica;

-potrivit art.131 alin.1 din Legea nr.31/1990, hotarârile luate de adunarea generala – în limitele legii sau a actului constitutiv – sunt obligatorii chiar si pentru reclamanta care a votat contra;

-dispozitiile H.G nr.403/2000 nu sunt incidente spetei cât timp societatea pârâta a fost înfiintata la 30.05.2002, iar în situatia în care ar fi fost incidente, reevaluarea activelor nu este obligatorie iar deferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului se includ în rezerve.

Apelul nu este fondat, retine instanta de control.

Societatea pârâta a luat fiinta la 30.05.2002 prin divizarea SC N.O. fiind deci o societate detinuta public, conform art.104 din O.U.G nr.28/2002 potrivit cu care „divizarea unei societati detinute public va avea ca efect crearea si/sau mentinerea unei societati detinute public, fara a se conditiona acest fapt de valoarea capitalului social.

La momentul constituirii societatii capitalul SC E.C. 2002 SA N., era de 2.451.364 mii lei, deci sub pragul de 100.000 EURO, iar dispozitiile art.136 lit.”b” în vigoare prevedeau pierderea statutului de societate detinuta public, ca urmare a hotarârii adunarii generale a actionarilor, în cazul în care „capitalul social va scadea sub echivalentul în lei a 100.000 EURO, iar numarul de actionari va scadea sub 100”.

Prin Legea nr.525/2002 de aprobare a O.U.G nr.28/2002 a fost modificat art.136, în sensul ca la lit.”b” s-a prevazut pierderea calitatii de societate detinuta public în cazul în care capitalul social va scadea sub echivalentul în lei a 100.000 EURO sau numarul de actionari va scadea sub 100.

Se retine ca, coroborând dispozitiile art.104 cu cele din art.136 rezulta ca o societate creata dintr-o societate detinuta public, cu un capital sub pragul de 100.000 EURO la momentul constituirii, isi pierde acest statut în situatiile prevazute de art.136 lit.”a” si „c”, iar în cazul lit.”b” numai cu referire la teza a II-a, respectiv când numarul de actionari va scadea sub 100 (daca existau la momentul constituirii societatii).

Într-o atare situatie, se concluzioneaza ca instanta de fond a facut o corecta aplicare a dispozitiilor O.U.G nr.28/2002, dispozitii derogatorii de la Legea nr.31/1990, dispunând anularea Hotarârii AGEA din 26.02.2003 referitoare la declararea societatii pârâte ca fiind o societate de tip închis cât timp au fost încalcate normele speciale mai sus-aratate.

Decizia civila nr.28/COM/05.02.2004

Etichete: