Top

Drepturi de autor. Obligatia utilizatorilor de opere muzicale de a obtine din partea organizatorului de gestiune colectiva a dreptului de autor de opere muzicale, autorizatia prin licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale

În conformitate cu prevederile pct.3 din titlul II al Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale, publicat în Monitorul Oficial în temeiul Deciziei ORDA nr.365/2006, utilizatorii de opere muzicale au obligatia sa obtina din partea organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 5 zile înaintea oricarei utilizari prin comunicare publica a operelor muzicale (spectacol, concert etc.), autorizatia prin licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale, iar în scopul obtinerii acesteia sunt obligati, conform pct.4 din acelasi titlu, sa comunice organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 5 zile înainte de utilizarea operelor muzicale, toate informatiile privind data si adresa locatiei, programul artistic al spectacolului, numarul de bilete puse în vânzare sau, dupa caz, bugetul de cheltuieli al spectacolului ori al evenimentului artistic organizat, indiferent daca acesta este suportat de utilizator sau de un tert.

Prin actiunea înregistrata la 22.05.2007 pe rolul Tribunalului Constanta, reclamanta Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru drepturi de autor a chemat în judecata pe pârâtul Municipiul Constanta pentru ca prin hotarâre judecatoreasca sa fie obligat la plata sumei reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizata prin comunicare publica a operelor muzicale de catre UCMR-ADA în cadrul spectacolului Euro Revelion 2007 organizat de pârât la 31.12.2006, precum si pentru alte spectacole organizate în aceeasi perioada.

În subsidiar s-a solicitat:

– obligarea pârâtului la plata remuneratiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publica a operelor muzicale în cadrul spectacolului mentionat, în limita a 5% din bugetul de cheltuieli al acestuia si al altor spectacole organizate, dar nu mai putin de 3000 lei/spectacol;

– obligarea pârâtului la plata penalitatilor de 0,2% pe zi de întârziere, aferente remuneratiilor neachitate, începând cu data de 01.01.2007;

– obligarea pârâtului sa comunice UCMR-ADA raportul privind operele muzicale comunicate public în spectacolul Euro Revelion 2007 si în alte spectacole muzicale desfasurate în orasul Constanta;

– obligarea pârâtului sa încheie cu reclamanta autorizatie licenta neexclusiva privind utilizarea prin comunicare publica a operelor muzicale în scop lucrativ pentru urmatoarele spectacole;

– obligarea pârâtului sa publice dispozitivul hotarârii ce se va pronunta, pe cheltuiala sa si în trei cotidiene de larga raspândire nationala, în termen de trei zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii;

– obligarea pârâtului sa comunice instantei bugetul de venituri si cheltuieli pentru spectacolul Euro Revelion 2007 sau, dupa caz, totalitatea veniturilor obtinute din vânzarea biletelor pentru alte spectacole.

S-a solicitat si obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii s-a aratat ca în cadrul spectacolului de revelion organizat de pârât la 31.12.2006 au fost comunicate public mai multe opere muzicale, ai caror titulari de drepturi patrimoniale de autor sunt protejati de UCMR-ADA, potrivit dispozitiilor Legii nr.8/1996 si ca, în calitate de organizator, pârâtul avea obligatia sa obtina autorizatie licenta neexclusiva pentru comunicarea publica a operelor muzicale si sa plateasca remuneratiile cu titlu de drepturi patrimoniale de autor.

A sustinut reclamanta ca în scopul obtinerii autorizatiei neexclusive pârâtul avea obligatia sa-i comunice, cu 5 zile înainte de spectacol, denumirea acestuia, data, locatia, programul artistic si bugetul de cheltuieli, ca remuneratia procentuala datorata pentru un spectacol realizat în aer liber este de 5% din bugetul de cheltuieli si ca, potrivit art.139 alin.2 lit.b din Legea nr.8/1996, este îndreptatita sa solicite despagubiri reprezentând triplul sumelor ce ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare, în cazul în care ar fi detinut autorizatie neexclusiva încheiata cu UCMR-ADA.

La termenul de judecata din 13.11.2007 s-a precizat ca suma pretinsa prin primul capat de cerere este în cuantum de 26.775 lei, inclusiv TVA, iar pentru cererea din subsidiar, referitoare la drepturile patrimoniale de autor pentru comunicarea publica a operelor muzicale, s-a aratat ca se solicita suma de 8.925 lei, inclusiv TVA.

La termenul din 22.01.2008 reclamanta a depus cerere de renuntare la judecata a 4 dintre solicitarile formulate si a aratat ca prin actiunea restrânsa solicita obligarea pârâtului la plata sumei reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizata prin comunicare publica a operelor muzicale în cadrul spectacolului Euro Revelion 2007, la comunicarea catre reclamanta a raportului privind operele muzicale comunicate public în spectacolul Euro Revelion 2007 si la plata cheltuielilor de judecata.

Prin sentinta civila nr.59/29.01.2008 Tribunalul Constanta a admis actiunea, astfel cum a fost restrânsa, si a obligat pârâtul la plata catre reclamanta, cu titlu de daune interese, a sumei reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizata prin comunicare publica a operelor muzicale difuzate în cadrul spectacolului „Euro Revelion 2007”, organizat la 31.12.2006 de Municipiul Constanta, potrivit pct.17, titlul II din Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica, aprobata prin decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr.356/2006, la comunicarea catre reclamanta a raportului privind operele muzicale comunicate public în spectacolul „Euro Revelion 2007” desfasurat la 31.12.2007 în Municipiul Constanta, potrivit pct.15, titlul II din actul normativ mai sus mentionat si la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 2672,96 lei.

Pentru a hotarî în acest sens prima instanta a retinut ca Municipiul Constanta a organizat la 31.12.2006 un spectacol în spatiu public, cu accesul gratuit al publicului, ca în cadrul acestuia au fost comunicate public opere muzicale fara a se detine autorizatie de licenta neexclusiva si ca, potrivit pct.17 din titlul II al Deciziei nr.365/2006 emisa de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, publicata în Monitorul Oficial al României nr.857/19.10.2006, Partea I si a Protocolului având ca obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale, datoreaza triplul remuneratiei care ar fi fost legal datorata pentru utilizarea autorizata, suma efectiva de plata urmând a fi determinata cu ocazia executarii, potrivit criteriilor prevazute de actul normativ mentionat.

Instanta a facut si aplicarea pct.15 din acelasi act normativ, în sensul ca pârâtul a fost obligat si la comunicarea catre reclamanta a raportului privind operele muzicale comunicate public în cadrul spectacolului mentionat, cu îndeplinirea conditiilor stabilite de text.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel pârâtul Municipiul Constanta si a invocat urmatoarele:

– obtinerea autorizatiei licenta neexclusiva pentru comunicarea publica a operelor muzicale nu a fost posibila din cauza faptului ca intervalul de timp existent între data intrarii în vigoare a H.G. nr. 1620/22.12.2006 – prin care s-a aprobat alocarea unor sume de bani de la bugetul de stat pentru organizarea spectacolului Euro Revelion 2007 – si data organizarii efective a evenimentului a fost foarte scurt.

– costurile spectacolului au depasit suma de bani alocata de la bugetul de stat, iar diferenta a fost suportata din bugetul local, astfel ca organizatorul nu poate fi obligat si la plata altor sume de bani.

– gresita aplicare a prevederilor art.274 din Codul de procedura civila pentru ca efectuarea unor cheltuieli de judecata în cuantumul stabilit de instanta de fond nu a fost dovedita, respectiv: taxa judiciara de timbru a fost în cuantum de 4 lei, reprezentantul reclamantei nu este avocat, ci consilier juridic, iar cheltuielile de deplasare nu se pot ridica la suma de 2.672,98 lei.

Intimata UCMR-ADA a solicitat prin întâmpinare respingerea apelului ca nefondat si obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecata, iar în motivare a aratat ca instanta de fond a facut o corecta aplicare a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica în scop lucrativ, publicata prin decizia ORDA nr.365/10.10.2006, dar si a prevederilor art.274 din Codul de procedura civila pentru ca a existat contract de asistenta juridica încheiat de apelanta reclamanta cu avocat ales.

Analizând legalitatea si temeinicia hotarârii atacate în raport cu criticile formulate instanta retine urmatoarele:

În conformitate cu prevederile pct.3 din titlul II al Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale, publicat în Monitorul Oficial în temeiul Deciziei ORDA nr.365/2006, utilizatorii de opere muzicale au obligatia sa obtina din partea organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 5 zile înaintea oricarei utilizari prin comunicare publica a operelor muzicale (spectacol, concert etc.), autorizatia prin licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale, iar în scopul obtinerii acesteia sunt obligati, conform pct.4 din acelasi titlu, sa comunice organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 5 zile înainte de utilizarea operelor muzicale, toate informatiile privind data si adresa locatiei, programul artistic al spectacolului, numarul de bilete puse în vânzare sau, dupa caz, bugetul de cheltuieli al spectacolului ori al evenimentului artistic organizat, indiferent daca acesta este suportat de utilizator sau de un tert.

Obligatiile mentionate anterior nu au fost respectate de Municipiul Constanta pentru operele muzicale comunicate public în cadrul spectacolului organizat la 31.12.2006, cu fondurile alocate acestei unitati administrativ teritoriale în temeiul H.G. nr.1620/2006, iar lipsa autorizatiei prin licenta neexclusiva atrage raspunderea materiala a pârâtului conform pct.17 din protocolul mentionat.

Înlaturarea acestei raspunderi nu poate fi justificata prin lipsa timpului necesar pentru îndeplinirea formalitatilor stabilite de prevederile mentionate deoarece H.G. nr.1620/2006, prin care s-au alocat fondurile necesare organizarii evenimentului, a fost publicata în Monitorul Oficial al României nr. 951 la 24.11.2004, iar spectacolul s-a organizat la 31.12.2006, deci termenul în cadrul caruia trebuia solicitata autorizatia de licenta neexclusiva si cel de depunere a actelor necesare este cu mult mai redus decât intervalul scurs între momentul intrarii ei în vigoare si cel al desfasurarii evenimentului artistic, iar pârâtul nu a facut dovada ca a fost împiedicat de o împrejurare mai presus de vointa sa în efectuarea demersurilor impuse de decizia ORDA, pe toata durata acestui interval.

Nu prezinta relevanta în stabilirea raspunderii pârâtului pentru plata daunelor prevazute de pct.17 al titlului II din Protocol nici sustinerea referitoare la insuficienta fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru organizarea si desfasurarea evenimentului artistic si la împrejurarea suplimentarii lor cu fonduri din bugetul local al unitatii administrativ teritoriale deoarece, pe de o parte, din adresa nr.3/10.01.2007 a Fundatiei “S” Constanta – care potrivit protocolului încheiat la 21.12.2006 cu Municipiul Constanta s-a ocupat de pregatirea spectacolului din 31.12.2006 – rezulta ca decontul actiunii “Revelionul Integrarii 2007” nu a depasit suma alocata de la bugetul de stat, iar pe de alta parte, pentru ca o asemenea depasire nu poate justifica refuzul de plata al daunelor datorate pentru utilizarea unor opere muzicale prin comunicare publica, fara autorizatie prin licenta neexclusiva.

Nefondata este si critica referitoare la gresita aplicare a prevederilor art.274 alin.1 din Codul de procedura civila deoarece dovada cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta la instanta de fond a fost facuta cu factura fiscala nr.2355743/16.05.2007 – prin care s-a achitat onorariul de avocat în cuantum de 2380 lei, conform contractului de asistenta juridica nr.83/143.209 din 16.05.2007 încheiat cu S.C.A. T.I. & A., care a avut ca obiect redactarea actiunii si reprezentarea reclamantei la Tribunalul Constanta – cu chitantele de achizitionare combustibil si cu cea de plata a taxei judiciare de timbru; totodata, reclamanta a fost reprezentata efectiv de aparator ales la termenul din 11.12.2007, iar conditia culpei procesuale, impusa de prevederile art.274 alin.1 din Codul de procedura civila, este îndeplinita în cauza deoarece pârâta a cazut în pretentii si, prin urmare, trebuie sa suporte cheltuielile facute, justificat, de partea câstigatoare.

Pentru considerentele ce preced si în temeiul art.296 din Codul de procedura civila, apelul va fi respins ca nefondat.

Conform art.274 alin.1 din acelasi cod, apelanta va fi obligata la 170 lei cheltuieli de judecata în apel, reprezentând cheltuieli de transport.

Tags: