Top

Desfiintarea contructiilor realizate nelegal

JUDECATORIA CONSTANTA – SECTIA CIVILA
Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 9398/212/2007
SENTINTA CIVILA NR : 10990
SEDINTA PUBLICA DIN 18.06.2008

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant PRIMARUL MUNCIPIULUI CONSTANTA cu sediul în Constanta, b-dul Tomis, nr.51, jud. Constanta si pe pârât MS, având ca obiect obligatie de a face.
La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta pentru reclamant av. SM, lipsa fiind pârâtul.
Prezenta actiune s-a timbrat cu taxa de timbru de 12 lei si timbru judiciar de 0,45 lei, taxe anulate de instanta si atasate la dosar.
Procedura este legal îndeplinita.
S -a facut referatul cauzei expus oral de grefierul de sedinta, care învedereaza ca prin registratura instantei s-a depus de catre reclamant cerere de repunere pe rol a cauzei.
Aparatorul reclamantului depune la dosar taxa de timbru de 4 lei si timbru judiciar de 0,15 lei, anulate de instanta pentru cererea de repunere pe rol.
Instanta dispune repunerea cauzei pe rol.
Aparatorul reclamantului, întrebat fiind de instanta, arata ca pârâtul nu si-a obtinut autorizatia de construire pâna la acest moment si insista în actiune. Totodata precizeaza ca nu mai are alte probe de formulat.
Nemaifiind alte probe, cereri sau exceptii de formulat, instanta acorda cuvântul pe fondul cauzei.
Aparatorul reclamantului solicita admiterea actiunii cu cheltuieli de judecata.
Instanta în temeiul art.150 C.pr.civ. constata terminata cercetarea judecatoreasca si ramâne în pronuntare.

INSTANTA,

Constata ca prin actiunea civila înregistrata la aceasta instanta sub dosar nr.9398/212/2007 reclamantul Primarul Municipiului Constanta a chemat în judecata pe pârâtul MS solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligat acesta la desfiintarea lucrarilor de construire realizate ilegal, în caz contrar sa fie abilitat reclamantul la desfiintarea pe cale administrativa a acestor lucrari cu recuperarea cheltuielilor de la pârât.
În motivarea actiunii se arata ca în cadrul actiunilor de control efectuate în teren de catre inspectorii Directiei de Corp Control la imobilul din Constanta, str. Micsunelelor … s-a constatat încalcarea disp.art.26 lit.a din legea nr.50/1991 privind executarea de lucrari fara autorizatie de construire.
Pârâtul a fost sanctionat prin procesul verbal de contraventie nr. X/06.02.2007, dispunându-se ca masura complementara obtinerea autorizatiei de construire în termen de 60 de zile, în caz contrar aducerea imobilului la starea initiala.
Pârâtul nu s-a conformat acestor dispozitii, motiv pentru care se impune aducerea imobilului la starea initiala.
În drept, au fost invocate prevederile art.32 din legea nr.50/1991 R.
În sustinerea actiunii, reclamantul a depus la dosar proces verbal de contraventie nr.X/06.02.2007, Referatul Directiei Corp Control nr. 58258/05.05.2007, confirmare de primire nr. 21545, chitanta CTXMA 4695594/22.02.2007.
Pârâtul, legal citat s-a prezentat în instanta învederând ca a depus documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei pentru lucrarile efectuate ilegal.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut :
Prin procesul verbal de contraventie nr.15300/06.02.2007 pârâtul a fost sanctionat întrucât nu detinea autorizatie de construire cu privire la autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Prin acelasi proces verbal s-a dispus masura obtinerii autorizatiei de construire în termen de 60 de zile, în caz contrar vor fi desfiintate aceste lucrari în termen de 30 de zile.
Pârâtul si-a depus documentatia necesara obtinerii autorizatiei însa aceasta nu a fost obtinuta în termenul stipulat în cuprinsul procesului verbal de contraventie, motiv pentru care a fost formulata prezenta actiune.
Potrivit art.32 din Legea 50/1991 R „în cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul verbal de contraventie, organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instanta pentru a dispune desfiintarea constructiilor realizate nelegal.”
Fata de situatia de fapt expusa si textul de lege invocat, instanta urmeaza sa admita cererea si sa oblige pârâtul la desfiintarea lucrarilor de construire realizate ilegal, astfel cum au fost retinute prin procesul verbal de contraventie.
În ce priveste cererea de abilitare a reclamantului sa desfiinteze pe cheltuiala pârâtului lucrarile de construire realizate ilegal, instanta urmeaza sa o respinga, având în vedere prevederile art.32alin3 din Legea 50/1991R.
Astfel, în cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta,în conformitate cu alin.2, se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cheltuielile urmând sa fie suportate de catre persoanele vinovate.
În baza art.274 C.pr.civ pârâtul va fi obligat si la plata cheltuielilor de judecata în suma de 508,30 lei , reprezentând taxa timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

Admite în parte actiunea formulata de reclamant PRIMARUL MUNCIPIULUI CONSTANTA cu sediul în Constanta, b-dul Tomis, nr.51, jud. Constanta si pe pârât MS.
Obliga pârâtul ca în termen de 3 luni de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri sa desfiinteze lucrarile realizate fara autorizatie la imobilul situat în Constanta, str. Micsunelelor …, lucrari astfel cum au fost individualizate în procesul verbal de contraventie nr.X/06.02.2007.
Respinge ca neîntemeiat capatul de cerere referitor la abilitarea reclamantului la desfiintarea acestor lucrari pe cheltuiala pârâtului.
Obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant în suma de 508,30 lei reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar si onorar avocat.
Cu apel în 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica, azi, 18.06.2008.

Etichete: ,