Top

Radierea unei menţiuni din evidenţa registrului comerţului.Societate comercială cu răspundere limitată. Asociat unic în cadrul mai multor societăţi.

Potrivit art. 25 din Legea nr. 26/1990 modificată, oricine se consideră prejudiciat printr-o înmatriculare sau printr-o menţiune din Registrul Comerţului, are dreptul să ceară radierea ei. Dacă dizolvarea, iar ulterior radierea societăţii comerciale cu răspundere limitată au fost dispuse de judecătorul delegat în temeiul art. 6 din Legea nr. 314/ 2001, iar ulterior s-a constatat că la data constituirii ei, asociatul unic nu întrunea cumulativ această calitate într-o altă societate, cel interesat poate solicita radierea menţiunilor de dizolvare de drept şi de radiere.

Reclamantul DDN a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună radierea menţiunilor privind dizolvarea şi radierea S.C. IC 2000 S.R.L. Constanţa, efectuate prin încheierile nr. 14612/10.12.2001 şi 12373/27.03.2002 ale judecătorului delegat la Registrul Comerţului Constanţa.

S-a susţinut că dizolvarea, iar ulterior radierea societăţii legal constituite au fost dispuse de judecătorul delegat în temeiul art.6 din Legea nr. 314/ 2001, coroborat cu dispoziţiile art. 14 din Legea nr.31/ 1990 republicată.

Operaţiunile au fost, însă, eronate, întrucât societatea în care reclamantul a mai avut calitate de asociat unic a fost dizolvată în procedura falimentului, prin sentinţa civilă nr. 88 COM/13.01.2000 a Tribunalului Constanţa-secţia comercială; menţiunea privind dizolvarea acestei din urmă societăţi a fost înregistrată la registrul comerţului la 22.03.2000, sub nr. 13885, fiind verificată cu ocazia înfiinţării S.C IC 2000 S.R.L.

Acţiunea este întemeiată.

Conform art. 14 alin.1 din Legea nr. 31/1990 republicată, o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

Textul art. 6 alin. 1 din Legea nr. 314/2001 statuează că societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, constituite cu încălcarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 31/1990, republicată, sunt dizolvate de drept şi se radiază, din oficiu, din registrul comerţului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii.

Potrivit art. 25 din Legea nr. 26/1990 modificată, oricine se consideră prejudiciat printr-o înmatriculare sau printr-o menţiune din Registrul Comerţului, are dreptul să ceară radierea ei.

În speţă, dizolvarea de drept şi radierea societăţii s-au dispus luându-se în considerare calitatea de asociat unic a reclamantului, în cele două societăţi comerciale cu răspundere limitată, fără să se ţină seama că una dintre ele a fost dizolvată prin trecerea la faliment, anterior înregistrării celei de-a doua.

Faţă de această situaţie, acţiunea va fi admisă, urmând a fi radiate menţiunile de dizolvare de drept şi de radiere a societăţii.

(sentinţa civilă nr. 7899 COM/14.11.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: La data soluţionării acţiunii, dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, modificate prin Legea nr. 348/2001, condiţionau sesizarea instanţei cu o asemenea cerere, de inexistenţa oricărei alte căi legale pentru a obţine aceeaşi finalitate. În consecinţă, societatea comercială vătămată prin încheierea judecătorului delegat, referitoare la dizolvarea de drept şi la radierea sa, o putea ataca, prin reprezentant legal, cu recurs.

Aceeaşi menţiune, prejudiciabilă pentru un terţ, putea fi, însă, atacată pe dispoziţiile legale invocate, fiind totodată obligat să solicite, pentru acurateţea soluţiei, şi ,,anularea sau modificarea titlului în baza căruia s-a făcut înmatricularea sau menţiunea’’.

Forma actuală a art. 25 din Legea nr. 26/1990, dată de dispoziţiile art. VIII al Titlului II al Legii nr. 161/2003, nuanţează această reglementare, fără însă a înlătura dreptul comerciantului de a ataca prin recurs încheierile apreciate ca nelegale şi prejudiciabile ale judecătorului delegat, în condiţiile art. 60 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Etichete: