Top

Retragere asociat. Inexistenţa unei clauze de continuare a societăţii cu asociat unic.

Conform dispoziţiilor art. 224 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, societatea cu răspundere limitată se dizolvă şi în situaţia în care numărul asociaţilor se reduce la unul, cu excepţia cazului în care prin actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii, sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.

Reclamanţii RP şi BM au chemat în judecată pe pârâţii AV şi S.C. U S.R.L. Constanţa, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate retragerea lor din societatea amintită şi să dispună înscrierea acestei menţiuni la Registrul Comerţului.

În motivare s-a arătat că societatea a fost constituită de reclamanţi, împreună cu pârâtul AV, persoana juridică fiind înmatriculată în anul 1998. Potrivit art. 12 alin. 1 din actul constitutiv, oricare asociat se poate retrage din societate, anunţându-şi în scris intenţia cu cel puţin o lună înainte de încheierea anului fiscal. În alin. 2 se prevede posibilitatea celorlalţi asociaţi de a înceta asocierea în mod voluntar sau de a cumpăra părţile sociale ale asociatului retras.

În acest sens, reclamanţii au notificat asociatului pârât intenţia de retragere din societate şi au solicitat acestuia să prezinte opţiunea sa, în funcţie de prevederile actului constitutiv.

Cererea reclamanţilor a fost respinsă ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că prin retragerea celor doi asociaţi, societatea rămâne cu unul singur, fiind atrasă astfel incidenţa dispoziţiilor art. 224 din Legea nr. 31/ 1990 republicată. Conform acestui text, societatea cu răspundere limitată se dizolvă şi în situaţia în care numărul asociaţilor se reduce la unul, cu excepţia cazului în care prin actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii, sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.

Aşa fiind, deşi principiul libertăţii de asociere se manifestă atât sub aspectul aderării la un contract de societate, cât şi sub cel al posibilităţii de a se retrage din societatea constituită, cererea reclamanţilor nu poate fi admisă în absenţa unei cereri a asociatului rămas, de a acepta dizolvarea sau continuarea, ca asociat unic.

(sentinţa civilă nr. 8855 COM/ 17.12.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 557/2003 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Notă : Un asemenea raţionament limitează exerciţiul dreptului de retragere al oricărui asociat din societate, cu toate că în speţă s-au îndeplinit formalităţile prealabile de notificare de către titularii acţiunii (aspect reţinut de altfel şi de către instanţă). Exprimarea unui ,,acord’’ al asociatului rămas pentru una dintre opţiunile reglementate de lege ar fi condus la o soluţionare amiabilă a chestiunii retragerii, iar nu la sesizarea instanţei, în condiţiile art. 221 alin. 2 din Legea nr. 31/ 1990.

Un argument îl constituie şi faptul că asociatul rămas a fost parte în proces, însă nu a formulat întâmpinare sau apărări. În consecinţă, aşa cum rezultă din conţinutul textului art. 224 din lege, retragerea unui asociat dintr-o societate cu răspundere limitată nu poate fi restricţionată pe considerentul că societatea urmează a fi dizolvată.

Etichete: