Top

Cerere de deschidere a procedurii. Sesizarea instanţei ulterior dizolvării societăţii comerciale.

Prin dizolvarea de drept operată în condiţiile art. 2 din Legea nr. 314/2001, societatea comercială nu mai poate fi subiect al procedurii colective.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 314/ 2001, societăţile comerciale care în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ (26.06.2001) nu şi-au majorat capitalul social la nivelul minim prevăzut de Legea nr. 31/1990 republicată, sunt dizolvate de drept şi intră în lichidare pe această dată.

Art. 2 prevede că dizolvarea de drept a societăţilor menţionate este constatată prin încheierea dată de judecătorul delegat la registrul comerţului, la sesizarea camerelor de comerţ şi industrie teritoriale sau a statului, prin procedura necontencioasă.

Art. 4 din Legea 314/ 2001 prevede că în absenţa recursului declarat împotriva încheierii judecătorului delegat sau în situaţia respingerii recursului, societatea comercială dizolvată de drept se radiază din oficiu, fără nici o altă formalitate.

Conform art. 40 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.

Art. 228 alin.1 din aceeaşi lege prevede că dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării, iar potrivit alin.4, societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile de lichidare, până la finalizarea lor.

Art. 33 din Decretul nr. 31/1954 arată că persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii de la data înregistrării lor, iar art. 40 prevede în mod neechivoc că personalitatea juridică încetează în urma comasării, divizării ori dizolvării.

În raport de toate aceste dispoziţii legale se va reţine că procedura reorganizării judiciare şi a falimentului reglementată de Legea nr. 64/1995 nu va putea fi iniţiată faţă de o societate comercială care şi-a pierdut capacitatea juridică şi care nu mai poate fi privită, în general, ca persoană juridică.

Faptul că procedura reorganizării judiciare şi a falimentului nu poate fi aplicată decât în măsura în care faţă de societatea comercială ce face obiectul acestei proceduri speciale nu a fost constatată dizolvarea de drept – prin încheiere a judecătorului delegat la registrul comerţului, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 213/2001 – rezultă implicit din conţinutul textului art. 9; acesta precizează că dispoziţiile legii nu se aplică societăţilor comerciale aflate, la data intrării în vigoare a acestei legi, într-o procedură de lichidare sau de reorganizare judiciară ori de faliment, aceste societăţi urmând a fi lichidate şi radiate potrivit reglementărilor legale aplicabile acelei proceduri.

În speţă, datele comunicate de Registrul Comerţului Constanţa arată că societăţii supuse prezentei proceduri i-a fost constatată dizolvarea de drept, ea urmând să existe doar pentru operaţiunile de lichidare, însă nu în procedura tipică a lichidării judiciare ori a falimentului.

Acest punct de vedere este confirmat de lege, care stabileşte că în materie de faliment, dizolvarea este dispusă, iar nu constatată de judecător (art. 227 alin. 3 din Legea 31/1990).

Faţă de o societate comercială dizolvată de drept pot fi demarate, astfel, actele şi operaţiunile de lichidare administrativă, reglementate de Titlul VII al Legii nr. 31/ 1990 republicate, iar nu cele referitoare la procedura colectivă.

În aceste condiţii, cererea de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de o societate comercială care nu mai are capacitate juridică, va fi respinsă.

(sentinţa civilă nr. 3839 COM/ 10.06.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 904/ 2002 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: