Top

Cauze reunite de judecătorie. Anulare titlu de proprietate şi revendicare imobiliară. Consecinţe juridice în planul căilor de atac.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Suceava – secţia comercială şi de contencios administrativ sub nr.2759 din 15.09.2006 reclamanta S.C.”ALIMENTARA” S.A. Suceava, a chemat în judecată S.C.”AGINCOM” SRL Sf.Ilie, judeţul Suceava, pentru a se dispune sistarea lucrărilor începute la imobilul proprietate a reclamantei, situată în Suceava, str.Tipografiei f..n., până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a celor două cauze aflate pe rolul Tribunalului Suceava.

Totodată a arătat că are în proprietate partea corespunzătoare din fosta casă a liftului de la parter, iar pârâta partea corespunzătoare a subsolului de la aceeaşi casă a liftului care nu a funcţionat din 1965 când s-a edificat clădirea.

A precizat reclamanta că a formulat, împotriva pârâtei două acţiuni înregistrate pe rolul Tribunalului Suceava sub nr.1468/2005 şi nr. 1469/2005 având ca obiect tocmai delimitarea proprietăţii privind spaţiul casei liftului, corespunzătoare parterului său şi subsolului pârâtei şi respectiv, reglementarea tabulară a situaţiei juridice a spaţiului respectiv.

A mai arătat că nelegal pârâta a început lucrări de schimbare a uşilor, montaj a liftului ce nu a funcţionat niciodată pe acoperişul reclamantei, prelungind o aerisire nelegală a spaţiului său, prin pătrunderea fără drept, în curtea sa.

În dovedirea susţinerilor sale, reclamanta a depus acte la dosar.

Pârâta nu a depus întâmpinare la dosar.

Prin sentinţa nr.1484 din 22 iunie 2006, Tribunalul Suceava – secţia comercială şi de contencios administrativ a admis cererea, obligând pârâta să sisteze lucrările de construcţie la imobilul situat în municipiul Suceava, str.Tipografiei, până la soluţionarea cauzei de către instanţa de fond.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că în speţă sunt îndeplinite cerinţele art.581 Cod procedură civilă, în sensul că între părţi există un litigiu privind delimitarea proprietăţii, aşa încât până la soluţionarea acestuia, este dată posibilitatea încălcării dreptului de proprietate al reclamantei de către pârâtă, aşa încât sunt necesare măsuri de conservare a drepturilor ambelor părţi până la soluţionarea litigiului dintre ele.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs pârâta.

În motivare, recurenta a criticat sentinţa pentru nelegalitate, invocând faptul că în mod eronat a fost admisă cererea reclamantei, susţinerea acesteia că ar fi proprietara casei liftului fiind falsă, întrucât aceasta nici măcar nu are acces la lift din spaţiul pe care-l deţine, iar lucrările au fost finalizate, aşa încât cererea reclamantei este lipsită de obiect.

Totodată, recurenta a arătat că soluţia instanţei de fond este eronată, motivat de faptul că nu sunt îndeplinite cerinţele art.581 Cod procedură civilă.

Examinând recursul declarat în cauză, ale cărui motive pot fi încadrate în art.304 pct.9 Cod procedură civilă, curtea a constatat că este nefondat.

Este de necontestat existenţa între părţi a unor litigii aflate pe rolul Tribunalului Suceava, înregistrate sub nr.1468/com/2005 şi nr. 1469/com/2005, având ca obiect delimitarea proprietăţii imobilelor şi înscrierea în cartea funciară, bunurile ce fac obiectul neînţelegerilor dintre părţi fiind liftul, casa liftului situată la parterul imobilului pe terasa acestuia unde tocmai a efectuat lucrări de reparaţii datorită stării de degradare.

Reclamanta este proprietara spaţiului parter în care funcţionează un magazin alimentar, susţinând faptul că are în proprietate şi partea corespunzătoare din fosta casă a liftului de la parter, iar pârâta este proprietara spaţiului subsol de la aceeaşi casă a liftului care nu a funcţionat din anul 1965 când s-a construit clădirea.

Începând din luna iunie 2006, pârâta a început efectuarea unor lucrări de schimbare a uşilor, montaj al liftului pe acoperişul spaţiului proprietatea reclamantei, prelungind o aerisire nelegală a spaţiului său, prin pătrunderea în curtea reclamantei, toate cu preţul unor dispute violente.

Motivul de recurs invocat de pârâtă, privind finalizarea lucrărilor la imobilul menţionat, nu a fost reţinut, nefiind dovedit cu nici un mijloc de probă.

Totodată, nici susţinerea acesteia conform căreia reclamanta nu ar avea nici un drept de proprietate asupra casei liftului nu a putut fi luat în considerare, având în vedere existenţa celor două litigii dintre părţi, având ca obiect tocmai delimitarea proprietăţii fiecăreia şi intabularea în cartea funciară.

Referitor la condiţiile de admisibilitate a cererii formulate de reclamantă în temeiul art.581 Cod procedură civilă, curtea a constatat că în mod corect prima instanţă a reţinut îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate ale cererii formulate pe calea ordonanţei preşedinţiale, respectiv urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului, acestea constând în posibila încălcare a dreptului de proprietate al reclamantei, durata măsurilor solicitate pentru conservarea drepturilor ambelor părţi până la soluţionarea litigiului dintre ele având ca obiect delimitarea proprietăţilor, precum şi neanalizarea, în prezentul cadru procesual, a dreptului de proprietate invocat de fiecare dintre părţi.

Luând în considerare cele invocate, cum motivele de recurs invocate de pârâtă nu sunt pertinente, sentinţa atacată fiind legală, în cauză fiind incidente dispoziţiile art.581 Cod procedură civilă, recursul a fost respins, conform art.312 Cod procedură civilă.

Etichete: