Top

Litigiu privind funcţionarii publici

Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata sub nr…../86 din 26.09.2008, reclamantii……în contradictoriu cu pârâta ….au solicitat obligarea pârâtei la plata sporului pentru activitatea desfasurata în conditii ce solicita o încordare psihica foarte ridicata si conditii vatamatoare sanatatii, de 15% din salariul de baza, începând cu data de 1 martie 2006, pâna în prezent si pentru viitor, deoarece în realizarea sarcinilor de serviciu lucreaza pe calculator cel putin 75% din programul normal de lucru, actualizarea acestor sume în raport cu rata de inflatie, precum si plata pentru viitor a acestui spor.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea cererii ca nelegala si netemeinica, aratând ca, potrivit OUG nr.115 din 24.11.2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, modificata si completata ulterior, ordonanta se aplica personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, nu si functionarilor publici din serviciile publice deconcentrate ale Ministerului …..

Examinând actele si lucrarile dosarului, asupra cauzei de fata instanta constata urmatoarele:

Prin cererea formulata reclamantii, functionari publici în cadrul …….., au solicitat obligarea pârâtei la plata începând cu data de 1.03.2006 a sporului în cuantum de 15% pentru conditii nocive si periculoase (munca pe calculator), suma actualizata cu indicele de inflatie la data patii efective, precum si plata pentru viitor a acestui spor.

Prin adresa nr.8943 din 8.89.2008, au solicitat pârâtei acordarea acestui spor, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr.171/2006, întrucât pentru realizarea sarcinilor de serviciu lucreaza pe calculator cel putin 75% din programul normal de lucru, însa pârâta nu a dat curs favorabil solicitarii.

Verificând înscrisurile depuse, precum si legislatia incidenta cauzei, respectiv Ordinul Ministrului Sanatatii nr.721/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (anexa 3 lit.B pct.8), instanta apreciaza ca reclamantii, functionari publici în cadrul Autoritatii de Sanatate Publica Suceava sunt îndreptatiti sa primeasca, începând cu data de 1.03.2006 sporul de 15% pentru conditii nocive si periculoase întrucât, pe de o parte detin buletine de determinare prin expertizare a locurilor de munca cu conditii nocive si periculoase, conform art.5 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr.721/2005, vizate de Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava (filele 79,80), iar pe de alta parte, din înscrisurile depuse la dosar rezulta ca obiectivele de realizat zilnic, în decursul celor 8 ore, cuprind activitati care implica în mod nemijlocit lucrul pe calculator cel putin 75% din programul normal de lucru.

De altfel, acordarea sporului de 15% din salariul de baza pentru conditii vatamatoare (lucru pe calculator) reprezinta prin însasi natura sa o masura de protectie privind securitatea la locul de munca, iar faptul ca Ordinul Ministrului Sanatatii nr.721/2005 modificat si completat prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr.171/2006 priveste acordarea sporului de 15% pentru conditii periculoase sau vatamatoare salariatilor din institutiile sanitare, fara sa stabileasca în concret acordarea acestuia si salariatilor – functionari publici – nu poate conduce la concluzia ca salariatii – functionari publici – nu ar avea dreptul la acest spor, cu atât mai mult cu cât anual vor prezenta buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munca cu conditii nocive si periculoase vizate de ITM.

Referitor la cererea privind acordarea acestui spor pe viitor, instanta urmeaza sa o respinga, întrucât creanta nu îndeplineste cumulativ cele 3 conditii de a fi certa, lichida si exigibila, nefiind nascuta si putând fi influentata ulterior de modificari legislative sau ale raporturilor de munca dintre parti.

Pentru considerentele aratate, instanta va admite în parte actiunea si va obliga pârâta…. la plata catre reclamanti, membri ai Sindicatului Liber al Functionarilor Publici si Tesa din cadrul …… S., a sporului pentru conditii deosebit de periculoase în procent de 15%, calculat la salariul de baza începând cu data de 1.03.2006 si pâna la data de 23.10.2008, data pronuntarii sentintei, proportional cu timpul lucrat, actualizate cu indicele de inflatie, calculat de la data nasterii dreptului pâna la data platii efective.