Top

Litigiu privind funcţionarii publici

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr…../86/2008 din 16.09.2008, reclamantii A.A. s.a. au solicitat, în contradictoriu cu pârâta Primaria F. – prin primar, obligarea acesteia la acordarea si plata catre reclamanti a drepturilor banesti reprezentând indemnizatia de dispozitiv în cuantum de 25% lunar, calculat la salariul de baza al fiecarui salariat începând cu data de 01.03.2005 si în continuare, sume ce urmeaza a fi actualizate în raport cu rata inflatiei, calculata de la data scadentei sporului si pâna la data efectuarii platii.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat, în esenta, ca, potrivit art. 77 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, „ primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei,…”.

Atributiile se regasesc în mod expres în enumerarea atributiilor principale în domeniul administratiei publice ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative (M.I.R.A.), respectiv în art. 3 alin. 1 lit. a pct. 4 din OUG nr. 30/2007.

Prin Ordinul M.A.I. nr.496/28.07.2003 s-a procedat la uniformizarea sistemului de acordare a veniturilor salariale pentru personalul care îsi desfasoara activitatea sub autoritatea acestui minister, ca potrivit art.9.2 si 31.1 din Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr.496/2006 indemnizatia de dispozitiv, în procent de 25% din salariul de baza se acorda si personalului civil ce-si desfasoara activitatea în domeniul administratiei publice, ca obligatia de acordare a indemnizatiei rezulta si din prevederile art.47 din Legea nr. 138/1999, coroborate cu prevederile art. 13 din aceeasi lege. In opinia reclamantilor, prin neacordarea sporului de dispozitiv se încalca principiul egalitatii între cetateni si al excluderii privilegiilor si discriminarilor (art.l alin.2 lit.e din Legea nr. 137/2000).

Pârâta, legal citata, nu a depus întâmpinare.

La prima zi de înfatisare, instanta a invocat din oficiu exceptia prescriptiei dreptului banesti solicitate de reclamanti pentru perioada 01.03.2005 – 16.09.2005.

Asupra acestei exceptii, instanta retine ca, potrivit art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, dispozitiile acestei legi se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, dupa caz, în masura în care nu contravin legislatiei specifice functiei publice.

Potrivit art. 1 coroborat cu art. 3 si art. 7 din Decretul nr. 167/1998, dreptul la actiune, având un caracter patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege, de 3 ani, calculat de la data nasterii dreptului la actiune.

Cum creanta reclamantilor a devenit exigibila în fiecare luna în momentul efectuarii platii, iar reclamantii au învestit instanta cu solutionarea prezentei actiuni la 16.09.2008, se constata ca a intervenit prescriptia cu privire la drepturile banesti aferente perioadei 01.03.2005 – 16.09.2005 deoarece acestea au fost solicitate dupa împlinirea termenului de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune.

Ca urmare, va fi admisa exceptia prescriptiei dreptului la actiune privitor la perioada 1 martie 2005 – 16 septembrie 2005, cu consecinta respingerii acestui capat de cerere ca prescris.

Asupra fondului cauzei, tribunalul constata ca reclamantii au calitatea de angajati în cadrul administratiei publice, respectiv în aparatul de specialitate al primarului mun. Falticeni.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 138/1999, cadrele militare în activitate, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili beneficiaza de o indemnizatie de dispozitiv lunara de 25% din solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatia de conducere si gradatii, respectiv din salariul de baza, conform art. 1 din Legea nr. 138/1999, dispozitiile prezentei legi se aplica personalului militar si civil din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei.

În temeiul art.9 alin.4 din OUG nr.63/2003 Ministerul Administratiei si Internelor a emis Ordinul nr.496/28.07.2003, prin care a fost completat Ordinul MAI nr.275/2002, în sensul introducerii pct.9.2 având continutul „Indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului civil ce-si desfasoara activitatea în domeniul administratiei publice”.

Instanta apreciaza ca aceasta completare îi vizeaza si de reclamanti, care îsi desfasoara activitatea ca personal civil în sensul dat de art.31 pct.l din Ordinul MAI 275/2002, în cadrul Primariei Falticeni.

Este evident ca prin Ordinul nr.496/28.07.2003 Ministerul Administratiei si Internelor a urmarit ca în rândul personalului care beneficiaza de indemnizatia de dispozitiv (astfel cum s-a stabilit prin Legea nr. 138/1999) sa fie cuprins si personalul civil ce-si desfasoara activitatea în domeniul administratiei publice. Prin aceasta masura s-a reusit înlaturarea discrepantelor în ceea ce priveste drepturile de natura salariala acordate personalului aflat în subordinea si/sau coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, asigurându-se astfel egalitatea de tratament salarial a personalului din cadrul aceleiasi autoritati.

Referitor la cererea privind acordarea sporului de dispozitiv de 25% lunar pe viitor, instanta urmeaza sa o respinga întrucât creanta nu îndeplineste cumulativ cele 3 conditii de a fi certa, lichida si exigibila, nefiind nascuta si putând fi influentata ulterior de modificari legislative sau ale raporturilor de munca dintre parti.

Fata de aceste considerente instanta a admis în parte cererea formulata de reclamanti si a obligat pârâta Primaria Falticeni sa acorde si sa plateasca fiecarui reclamant drepturile banesti reprezentând indemnizatia de dispozitiv în cuantum de 25% lunar calculat la salariul de baza începând cu 17 septembrie 2005 si pâna la data pronuntarii prezentei hotarâri, proportional cu timpul de munca lucrat, sume ce vor fi actualizate în raport cu rata inflatiei la data efectuarii platii.

Etichete: