Top

Indemnizaţie de dispozitiv funcţionari publici

Dosar nr. 2973/88/2008

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 40

Şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2156/88/2008, reclamanţii: …, …, …, …, au chemat în judecată Consiliul local al comunei …, judeţul Tulcea şi Primăria Comunei …, pentru ca, prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligaţi la plata indemnizaţiei de dispozitiv, pe perioada ultimilor trei ani calculaţi de la data introducerii cererii, precum şi pentru viitor pe toată perioada valabilităţii contractelor lor de muncă şi a aplicabilităţii actului normativ ce reglementează acordarea acestei indemnizaţii.

În motivare, reclamanţii au arătat că, sunt funcţionari publici în cadrul Aparatului Propriu al Primăriei Comunei …, judeţul Tulcea.

S-a menţionat că în conformitate cu dispoziţiile art.II pct.1 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.496 din 28.07.2003 care modifică şi completează Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.275/2002 sunt beneficiarii indemnizaţiei de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază.

În drept, şi-au întemeiat cererea pe dispoziţiile art.II pct.1 din Ordonanţa nr.496/2003.

În dovedire, reclamanţii au depus la dosarul cauzei: adeverinţa nr.1837/15.04.2008 şi copiile contractelor individuale de muncă.

La data de 1 iulie 2008, Primăria Comunei … a depus la dosarul cauzei adresa nr.2920/23.06.2008 prin care a precizat care dintre reclamanţi au calitatea de funcţionari publici şi care fac parte din personalul contractual.

Prin încheierea din data de 7 august 2008, având în vedere că reclamanţii …, …, … şi … nu sunt funcţionari publici, ci fac parte din personalul contractual şi că, în această situaţie, soluţionarea cauzei revine completului de litigii de muncă şi asigurări sociale, în conformitate cu prevederile art.165 Cod proc.civilă, instanţa a disjuns acţiunea formulată de reclamanţii funcţionari publici de cei cu contract de muncă.

Ca urmare a disjungerii cererii s-a format dosarul nr.2156/88/2008.

La data de 3 septembrie 2008, au mai fost depuse la dosarul cauzei:nota de fundamentare pentru acordarea indemnizaţiei de dispozitiv personalului din cadrul Consiliului judeţean Tulcea, raportul pentru acordarea indemnizaţiei de dispozitiv personalului din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.496 din 28.07.2003.

Prin sentinţa civilă nr.1979/5.09.2008 Tribunalul Tulcea a respins ca nefondată acţiunea.

Împotriva acestei sentinţe civile au declarat recurs reclamanţii …, …, …, … şi prin decizia civilă nr.832/CM/25.11.2008 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia civilă, minori şi familie, litigii de muncă şi asigurări sociale, a admis recursul, a casat sentinţa civilă recurată şi a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Tulcea, spre competentă soluţionare la instanţa de contencios administrativ, motivat de faptul că reclamanţii sunt funcţionari publici.

La Tribunalul Tulcea, cauza s-a înregistrat în rejudecare sub nr.2973/88/17.12.2008.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Ordinul Ministrului de Interne nr.275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de Interne a fost modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.496/2003, după constituirea noului minister.

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.138/1999 „Dispoziţiile prezentei legi se aplică personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei”.

Potrivit prevederilor art.47 şi 49 din legea menţionată, personalul civil din ministerele şi instituţiile centrale enumerate în art.1, care desfăşoară activităţi în condiţii similare cu cele ale cadrelor militare, beneficiază de primele, sporurile şi indemnizaţiile acordate acestora.

Prin Ordinul Ministrului de Interne nr.275 din 5.06.2002 au fost adoptate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.138/1999, acest din urmă act normativ fiind modificat şi completat prin Ordinul MAI nr.496/28.07.2003.

Potrivit punctului 9.2, introdus prin Ordinul modificator: „Indemnizaţia de dispozitiv se acordă şi personalului civil ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice”.

Punctul 31.1 din Ordin prevede că: „Prin personalul civil, în sensul prezentului Ordin, se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Personalul civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor beneficiază de drepturile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia celui din domeniile administraţiei publice, care beneficiază doar de dreptul prevăzut de art.13 din lege, precum şi de cele prevăzute în reglementările în vigoare aplicabile salariaţilor omologi din sectorul bugetar”.

Din coroborarea dispoziţiilor legale anterior menţionate se constată că, pentru a se acorda sporul de dispozitiv prevăzut de Legea nr.138/1999, trebuie ca personalul civil să-şi desfăşoare activitatea într-un dispozitiv cu caracter militar sau într-una din instituţiile şi autorităţile prev. în art.1 din Legea nr.138/1999.

Ori, personalul din cadrul pârâţilor nu face parte din Ministerul de Interne, astfel că ordinul invocat nr.496/2003 al Ministrului Administraţiei şi Internelor nu îşi are aplicabilitate în privinţa reclamanţilor şi nu există nicio legătură de subordonare a instituţiilor pârâte faţă de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Chiar denumirea indemnizaţiei, aceea de dispozitiv, demonstrează că această indemnizaţie nu se aplică în cadrul instituţiilor cu caracter eminamente civil.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete: