Top

Asigurări sociale – contestaţie la executare

Prin cererea adresata acestei instante la data de 14.10.2010 si înregistrata cu nr. 11549/86/2010, contestatorul A. M. G. în contradictoriul cu intimata Casa Judeteana de Pensii Suceava a contestat decizia nr. 906 din 10.09.2010 emisa de Casa Judeteana de Pensii Suceava, solicitând anularea acesteia si suspendarea executarii silita pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, cu cheltuieli de judecata.

În motivare a aratat ca prin decizia contestata a i s-a adus la cunostinta ca urmare a examinarii dosarului de pensie, s-a stabilit în sarcina sa un debit în suma de 6969 lei, reprezentând pensie încasata necuvenit în perioada 01.01.2009 – 0101.2010 deoarece a cumulat pensia de invaliditate gr. II cu venituri realizate dintr-o activitate profesionala, încalcând astfel prevederile art. 92 alin.1 din Legea 19/2000.

A aratat contestatorul ca nu are calitatea de persoana fizica autorizata si nu desfasoara activitati independente, ca veniturile realizate nu pot fi considerate venituri din activitati independente, ca veniturile realizate din contractul încheiat cu O…SRL sunt venituri realizate din alte surse, reglementate de art. 78 lit. e din Codul fiscal.

A mai aratat contestatorul ca titlu executoriu a fost emis fara respectarea prevederilor Codului de procedura fiscala, sens în care dispunerea acestei masuri si declansarea executarii silite au fost realizate fara respectarea elementelor prevazute de lege (respectiv OG 92/2003), în mod imperativ, titlul executoriu nu este atasat unei somatii de executare si ca termenul de contestare a deciziei a fost indicat în mod eronat, indicându-se un termen de contestatie de 45 de zile.

Referitor la suspendarea executarii silite pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a aratat ca decizia a fost emisa cu încalcarea dispozitiilor legale în materie, iar o eventuala poprire a unor sume de bani ar duce la iminenta producerii unei vatamari a contestatorului.

În drept a invocat prevederile art. 43, art. 145, art. 172 Cod procedura fiscala si Legea 19/2000.

În dovedirea contestatie a depus la dosar înscrisuri (f. 5, 21, 34 – 48).

Prin întâmpinare, intimata Casa Judeteana de Pensii Suceava a solicitat respingerea actiunii ca nefondata si mentinerea Deciziei nr. 906/10.09.2010 emisa de catre Casa Judeteana de Pensii Suceava ca fiind temeinica si legala.

În motivare a aratat ca în urma unui control efectuat de catre Curtea de Conturi Suceava în cursul anului 2010, prin suprapunerea bazelor de date de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu cele existente la Casa de Pensii, a rezultat faptul ca reclamantul, în anul 2009 a beneficiat de pensie de invaliditate si în acelasi timp a avut si calitatea de membru al asociatiei familiale, fapt ce a determinat, în temeiul art. 92 alin. 1 din Legea 19/2000 la emiterea dispozitiei de suspendare limitata cu debit DO/27.05.2010, prin care s-a suspendat plata pensiei reclamantului pentru perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, iar prin decizia de debit nr. 906/10.09.2010, s-a stabilit în sarcina contestatorului un debit în cuantum de 6969 lei, reprezentând pensie încasata necuvenit.

A mai aratat ca decizia contestata este un act subsecvent deciziei de pensie, iar termenul de contestatie este cel prevazut de art. 87 din Legea 19/2000 si anume 45 de zile’, ca debitul stabilit în sarcina reclamantului nu vizeaza o creanta fiscala si sume încasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, care în conformitate cu prevederile art. 187 alin. 1 din Legea 19/2000 se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani. Si se recupereaza în baza deciziei casei teritoriale de pensii, care constituie titlu executoriu.

Cu privire la suspendarea executarii silite a solicitat respingerea cererii ca nefondata.

În drept si-a întemeiat întâmpinarea pe dispozitiile art. 242 alin. 2 Cod procedura civila, art. 92 alin. 1, art. 5 pct. IV, lit. c, art. 87 si art. 187 din Legea 19/2000.

În dovedirea sustinerilor din întâmpinare a depus la dosar înscrisuri (f. 14 – 19 dosar).

Instanta a încuviintat pentru ambele parti proba cu înscrisurile depuse la dosar.

La termenul din data de 25.11.2009 petentul prin aparator a precizat expres ca obiectul actiunii îl constituie contestatie împotriva deciziei de debit si nu contestatie la executare silita.

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata urmatoarele:

Petentul a fost înscris la pensie de invaliditate gradul II prin decizia nr. 228089/20.09.2002 (f. 18 – 19) emisa de intimata.

Prin decizia nr. 906/10.09.2010 emisa de intimata s-a stabilit în sarcina petentului un debit în suma de 6969 lei reprezentând pensie încasata necuvenit ca urmare a faptului ca în perioada 01.01.2009 – 01.01.2010 petentul a cumulat pensia de invaliditate cu venituri dintr-o activitate profesionala.

Tribunalul apreciaza ca decizia nr. 906/10.09.2010 a fost emisa de intimata în conformitate cu prevederile legale pentru considerentele ce se vor arata în continuare.

Astfel, conform art.92 alin.1 lit. g) din Legea nr.19/2000 plata pensiei se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care beneficiarul unei pensii de invaliditate de gradul I sau II se regaseste în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si IV lit. b) – f).

De asemenea, conform art.94 din acelasi act normativ pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, anumite categorii de pensionari printre care într-adevar nu se regasesc si pensionarii cu pensii de invaliditate gradul II.

Tribunalul apreciaza ca temeiul stabilirii debitului nu îl constituie aplicarea art.94 din Legea nr.19/2000 ci tocmai faptul suspendarii platii pensiei în baza art. 92 din aceeasi lege.

Or, conform art. 92 alin.1 lit. g) din Legea nr.19/2000 plata pensiei se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care beneficiarul unei pensii de invaliditate de gradul I sau II se regaseste în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si IV lit. b) – f).

Potrivit art. 5 alin. (1) pct. I, II si IV lit. b) – f) din Legea nr.19/2000 în sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;

II. persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;

IV. persoanele care se afla în una dintre situatiile urmatoare:

b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;

c) membri ai asociatiei familiale;

d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

e) persoane angajate în institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

În cauza de fata, astfel cum rezulta din adresa nr.11725/23.11.2010 emisa de Administratia Finantelor Publice Comunale Suceava(f.29) petentul figureaza în evidentele acestei institutii în anul 2009 cu venituri în suma de 119 lei la SC … SRL.

Pe de alta parte, dupa cum rezulta din sustinerile petentului din contestatie acesta a obtinut întra-adevar venituri de la SC … SRL în anul 2009 însa în baza unei conventii civile, depunând în acest sens la dosar contractul de comision nr.113/03.01.2006 încheiat cu aceasta societate comerciala.

Asadar din coroborarea sustinerilor petentului cu adresa nr.11725/23.11.2010 emisa de Administratia Finantelor Publice Comunale Suceava si cu contractul de comision nr.113/03.01.2006 tribunalul retine ca sursa veniturilor petentului în anul 2009 avute în vedere de intimata o constituie tocmai colaborarea sa cu SC … SRL în baza contractului de comision precizat anterior.

Contractul de comision este reglementat de art.405-412 din codul comercial. Potrivit acestor dispozitii legale dar si din continutul contractului încheiat de petent cu SC … SRL tribunalul retine ca, efectuând acte si fapte de comert în nume propriu(dar pe seama comitentului) contestatorul în calitate de comisionar a desfasurat activitati specifice unei profesii(de comerciant) iar veniturile obtinute de acesta au caracter profesional, activitatea sa încadrându-se în dispozitiile art.5 alin.1 pct. IV lit. f) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare.

În aceasta privinta este de observat ca sumele cuvenite pentru activitatea prestata de petent în calitate de comisionar, desi în cuantum mic, constituie o remuneratie permanenta si care poate sa fie asemanatoare sumelor de bani asimilabile unui venit, având o semnificatie de natura a determina suspendarea platii pensiei sau cumulul acesteia.

Aceasta remuneratie de care a beneficiat petentul poate fi asimilata cu un venit constant si permanent de natura indemnizatiilor si salariilor pe care le primesc demnitarii, functionarii publici, angajatii etc.

Prin urmare, retinând ca petentul se încadreaza în prevederile art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f) din Legea nr. 19/2000 tribunalul apreciaza ca acestuia i se putea suspenda plata pensiei si prin urmare si debitul stabilit i se poate imputa.

Fata de considerentele anterior aratate, tribunalul va respinge contestatia ca nefondata.

În ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii deciziei contestate, având în vedere solutia ce se va dispune de instanta cu privire la capatul de cerere prin care s-a solicitat anularea deciziei de debit, tribunalul apreciaza ca aceasta cerere a ramas fara obiect urmând sa o respinga în consecinta.

Etichete: