Top

Asistenta financiara, contract de (model)

[tab: Contract]

CONTRACT DEASISTENŢĂ FINANCIARĂ

Încheiat azi ……………la …………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. …………………… nr. ……………………, bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………, sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ………………………… din ……………………., având contul nr. …………………………………., deschis la ………………………………….., reprezentată de ………………….., cu funcţia de ……………….., în calitate de prestator, pe de o parte, şi

sau

1.1 D ………………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………….., str. ……………………………………. nr. ……….., bloc ……., scara …….., etaj ………., apartament ………….., sector/judeţ …………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) …………………………………………………., sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………………………….. şi al …………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………… nr. …………………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………………………………………, în calitate de prestator, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. …………………………………………. nr. ………………….., bloc ……….., scara ……….., etaj ………, apartament ………, judeţ/sector ………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………. din ……………………………………, cod fiscal nr. ……………………………. din ………………………, având contul nr. ………………………………………….., deschis la …………………………………….., reprezentată de ……………………., cu funcţia de …………………………, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociaţia/Fundaţia ……………………………………………………………………………………………………….., cu sediul în (localitatea) …………………………………, str. ………………………………… nr. ………………, bloc ………, scara ………., etaj ………., apartament ……….., sector/judeţ ……………………………………….., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………………………………… din ………………………………………., a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ……………….. din ………………….. având contul nr. ………………………,, deschis la ……………………., reprezentată de ……………………., cu funcţia de ……………………………., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia ……………………………………………………………………………………………….., cu sediul în (localitatea) …………………………….., str. …………………………………….. nr. ……………., bloc ……….., scara ……, etaj ……, apartament …….., sector/judeţ ………………………………………………., posesoarea autorizaţiei nr. ……………… din ……………., eliberată de Primăria ………………………., codul fiscal nr. …………………………….. din ……………………, având contul nr. …………………………, deschis la …………………………………, reprezentată de …………………………………………., cu funcţia de ……………………………………………………………………, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

sau

1.2. D …………………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………… str. …………………………………….. nr. ……….., bloc ……., scara …….., etaj ………, apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. în (localitatea) …………………………………………, sector/judeţ …………………………………………………, fiul lui …………………………………………… şi al ………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……………………… nr. …………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………………………………., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de asistenţă financiară, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea asistenţei financiare de către prestator beneficiarului, în scopul stabilirii politicii de investiţii a acestuia pentru achiziţionarea ………………………………………………………………………… în vederea dezvoltării activităţii acestuia.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Prestatorul are următoarele obligaţii:

a)    să efectueze analiza posibilităţilor de dezvoltare a beneficiarului, să prospecteze piaţa, să estimeze costul lucrărilor ce trebuie efectuate de beneficiar, să-l informeze cu privire la constatări şi să-i propună soluţia cea mai favorabilă;

b)    să contacteze furnizorii potenţiali, să studieze disponibilităţile acestora şi să propună alegerea celui mai convenabil dintre ei;

c)    cu acordul beneficiarului, să facă cereri de oferte, iar după acceptarea ofertei de către beneficiar, să încheie contracte cu furnizorul (furnizorii) ales, în vederea realizării obiectivului stabilit de beneficiar.

3.2. Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a)    să emită ordine de cumpărare şi să plătească avansul (dacă este necesar) achitând la scadenţă sumele prevăzute în contractele încheiate prin intermediul prestatorului;

b)    să plătească prestatorului comisionul cuvenit la termenele şi în condiţiile stabilite prin prezentul contract şi prin eventualele acte adiţionale.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. a)    Pentru serviciul menţionat la pct. 3.1. lit. a) şi b), beneficiarul se obligă să plătească     prestatorului un comision în valoare de ………….. lei.

b)    Plata comisionului prevăzut la lit. a) se va efectua la data semnării contractului.

4.2. a)    Pentru serviciul menţionat la pct. 3.1. lit. c), beneficiarul se obligă să plătească prestatorului     un comision egal cu ….. % din valoarea ordinului de cumpărare.

b)    Plata comisionului se va face la data executării ordinului de cumpărare.

c)    În cazul în care un ordin de cumpărare nu a fost executat la termenul stabilit în contractul     încheiat cu furnizorul respectiv, societatea nu mai are obligaţia de a mai plăti comisionul     prevăzut la lit. a).

V. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Durata contractului este de ………., începând de la data semnării şi până la data de ……………….. şi poate fi prelungită, prin act adiţional, cu cel puţin ……………………….. de la împlinirea termenului.

5.2. În cazul în care nu s-a încheiat actul adiţional prevăzut la pct. 5.1., contractul îşi încetează valabilitatea.

VI. CLAUZA PENALĂ

6.1. Neplata comisionului menţionat la pct. 4.1. a) şi 4.2. a) atrage o penalizare de ……….. % pe zi de întârziere aplicată asupra sumelor exigibile, în sarcina beneficiarului.

6.2. Nerespectarea termenului prevăzut la pct. 5.1 atrage după sine rezilierea contractului şi exonerarea de orice răspundere a beneficiarului.

6.3. În cazul nerespectării termenului prevăzut la pct. 5.1, beneficiarul are dreptul la despăgubiri echivalente cu pagubele materiale produse din culpa prestatorului.

VII. FORŢA MAJORĂ

7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de …………………….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

7.3. Dacă în termen de ……………………. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VIII. CLAUZĂ DE CONFIDENŢIALITATE

8.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor, pe această confirmare.

9.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

sau

10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XI. ALTE CLAUZE

11.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional.

11.2. Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:

a)    prin acordul părţilor;

b)    la expirarea duratei pentru care s-a încheiat;

c)    alte clauze prevăzute de lege.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……………………………………………. exemplare din care …………………………….. astăzi ……………………., data semnării lui.

PRESTATOR

BENEFICIAR

[tab: Anexa/Angajament]

Anexă

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între ………………………………………………….. şi …………………………………….. şi este conex contractului încheiat între acestea, înregistrat sub nr. ………………… din …………………….. .

I. Obiect

1.    Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) ………………………………………………………….. ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.

2.    Sunt confidenţiale următoarele informaţii:

a)    situaţia financiară;

b)    proiectele de afaceri;

c)    produsele nelivrate pieţei;

d)    procesele de fabricaţie;

e)    licenţele sau brevetele de invenţii;

f)    alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea) ……………………….. .

3.    De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia (numele, denumirea) ……………………………………………………………………. .

II. Sfera circulaţiei informaţiilor

4.    (numele/denumirea) ……………………………………………………………………………. poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.

5.    Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care (numele/denumirea) ……………………………………. aprobă în scris această posibilitate.

6.    (numele/denumirea) …………………………………………………………………………….. va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

7.    Durata prezentului angajament este …………………………………., în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.

8.    Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ……………. zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului

9.    Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: ………………………………………………………………..

10. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:

a)    dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la …………………………..;

b)    informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;

c)    dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d)    informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;

e)    …………………………………………… a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

V. Încetarea angajamentului

11.    Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

12.    La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a încheiat în …………………………………. exemplare, din care …………………, astăzi ……………………………. .

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR