Top

Know how, contract de

[tab: Contract]

CONTRACT DE KNOW-HOW

Încheiat astăzi …………….la ………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. ………………………………………. nr. ……………., bloc ……………., scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judeţ/sector ………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….., sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., având contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………., existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ……………………., reprezentată de ……………………………….., cu funcţia de ………………………………………, cetăţean …………………………………….., posesor act de identitate/paşaport …………………., în calitate de furnizor/cedent şi

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. ……………………………………….. nr. ……………, bloc ……………., scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judeţ/sector ………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….., sub nr. ………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………….., având contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………, existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ……………………, reprezentată de …………………………………, cu funcţia de ……………………………………………….., cetăţean ……………………………………………….., posesor act de identitate/paşaport ………………………………………………., în calitate de beneficiar,

au convenit să încheie prezentul contract de know-how, în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract se consideră a fi transmiterea de către titular, beneficiarului a ………………… (se descrie procedeul tehnic care se transmite, precum şi datele necesare punerii sale în aplicare şi, în funcţie de voinţa părţilor, şi asistenţa tehnică necesară) .

2.2. De asemenea, titularul poate trimite specialişti sau să primească personal de la beneficiar în vederea calificării lui şi să furnizeze materialele necesare aplicării tehnice sau procedeului transmis.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se încheie pe o durată de ……… ani, începând cu data de ……….. până la data de ……… .

3.2. Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act adiţional, semnat de ambele părţi contractante.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Valoarea contractului este suma de ………………… lei/USD echivalenţi în lei la data plăţii, calculaţi la cursul de referinţă al BNR, emisă către beneficiar de furnizor/cedent.

V. MODALITĂŢI DE PLATĂ

5.1. Plata se va efectua prin …………………, la data de ………………… a fiecărei luni, pe toată durata desfăşurării contractului.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

6.1. Părţile contractante au obligaţia de a respecta prevederile prezentului contract şi a le realiza la termenele stabilite, conform anexei la prezentul contract.

VII. ALTE CLAUZE

7.1. Locul executării prezentului contract este la ……………………………………………………………………. .

7.2. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor ca urmare a aducerii la îndeplinire a prezentului contract, potrivit angajamentului-anexă.

VIII. INVALIDAREA PARŢIALĂ

8.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

IX. DIVIZAREA CONTRACTULUI

9.1. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide îşi vor produce, în continuare, efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială.

9.2. În condiţiile prevăzute la alineatul precedent sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii: ………………………………………………………………………………… *).

X CESIUNEA CONTRACTULUI

10.1. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent. Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen de …………….. zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar se prezumă că cesionarul nu a consimţit cesiunea contractului.

XI. FORŢA MAJORĂ

11.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

11.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

11.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. NOTIFICĂRI

12.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

12.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

12.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

12.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

13.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform regulamentului său.

XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

  • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ……., din prezentul contract;
  • este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
  • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
  • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

  • în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

14.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

14.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………. nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

XV. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

15.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

15.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

15.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare din care …………………… astăzi ……………………., data semnării lui. …..

FURNIZOR/CEDENT

BENEFICIAR,

__________________

*) Ex.: obligaţia vânzătorului de a livra produsele, obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul.

[tab: Angajament]

Anexă

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între ………………………………… şi ………………………………………. şi este conex contractului încheiat între acestea şi înregistrat sub nr. …………., din …………………… .

I. Obiect

1.    Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) ………………………………………………………………………… ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.

2.    Sunt confidenţiale următoarele informaţii:

a)    situaţia financiară;

b)    proiectele de afaceri;

c)    produsele nelivrate pieţei;

d)    procesele de fabricaţie;

e)    licenţele sau brevetele de invenţii;

f)    alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea) ………………………….. .

3.    De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia (numele, denumirea) …………………………………………………………………………………………….

II. Sfera circulaţiei informaţiilor

4.    (numele/denumirea) ……………………………………………………………………………………. poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.

5.    Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care (numele/denumirea) ………………………………………………………………………. aprobă în scris această posibilitate.

6.    (numele/denumirea) …………………………………………………………….. va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

7.    Durata prezentului angajament este …………………………….., în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.

8.    Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ………… zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului

9.    Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: …………………………………………………

10. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:

a)    dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la …………………………;

b)    informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;

c)    dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d)    informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;

e)    ………………………………………. a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

V. Încetarea angajamentului

11    Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

12    La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta. Prezentul angajament s-a încheiat în ………… exemplare, din care …………….., astăzi …………… .

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR