Top

Model act constitutiv trei asociati (S.R.L.)

« 1 2 3 Vezi toate paginile»

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

Intre subscrişii:

1……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

2. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

3. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

-a intervenit prezentul act constitutiv in vederea constituirii unei societati comerciale in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata.

CAPITOLUL- I-DENUMIRE, FORMA JURIDICA, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL SOCIAL, DURATA SOCIETATII

Art.1.DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii este” ………..” conform dovezii privind disponibilitatea firmei si/sau emblemei nr………. din …/../…. eliberata de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele « SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA » sau initialele « S.R.L. », sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

Art.2.FORMA JURIDICA A SOCIETATII

a)Societatea este persoana juridical romana avand forma juridical cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, prevederile Legii nr.31/1990 republicata.

b)In cadrul activitatii sale societatea comerciala „…….” este titulara de drepturi si obligatii garantate cu patrimonial social si poate sa dobandeasca drepturi de proprietate si alte drepturi.

Asociatii vor raspunde in limita aportului varsat la capitalul social, patrimoniul personal nefiind susceptibil de urmarire.

Art.3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal :Valorificarea de pachete si ambalaje din metal si plastic.

Activitate principala :Productia si asamblarea de ambalaje din metal si plastic..

Obiectul de activitate al societatii nu este limitativ,el putand fi extins prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si cu obtinerea avizelor legale.In realizarea obiectului de activitate,societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini,persoane fizice si juridice,sa infiinteze societati comerciale cu participare de capital romanesc sau strain,pe baza principiului libertatii contractuale exercitat in conditiile legii in vigoare.

Art.4.SEDIUL SOCIAL

Sediul social :……………………………….

Societatea va putea schimba sediul in alt loc din Romania prin hotararea A.G.A.,cu respectarea formelor prevazute in lege.

Societatea va putea infiinta prin hotararea A.G.A. sucursale,filiale,agentii,reprezentante,birouri,magazine,pucte de lucru si alte asemenea sedii secundare in Romania si in strainatate,potrivit legislatiei romane si a celei teritorial aplicabile.

Art.5. DURATA SOCIETATII Societatea se constituie pe o durata nelimitata de timp cu incepere de la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL-II-CAPITALUL SOCIETATII

Art.6.CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris al societatii este de 60000000 lei,impartit in 600 parti sociale in valoare de 100000 lei fiecare,in intregime subscris si varsat de asociati.

Partile sociale sunt indivizibile si nu vor putea fi reprezentate prin titluri.

La cerere,administratorul va putea elibera certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale in conditiile si cu efectele stabilite de lege.

Partile sociale pot fi cesionate in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.

In cazul decesului titularului unei parti sociale A.G.A. va hotati,in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv,drepturile mostenitorilor respectivi.

Structura participarii asociatilor la constituirea capitalului social se prezinta astfel :

1……………- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 1 la 200 ,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

2…………… parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei ,numerotate de la 201 la 400,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

3………….- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 401 la 600,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

Art.7.MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social va fi majorat pe baza hotararii A.G.A. prin subscrierea de noi parti sociale sau ridicarea valorii partii sociale existente,reprezentand aporturi in natura sau numerar.Majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor,cu exceptia rezervelor legale,precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital,inclusiv a diferentelor durabile din reevaluarea patrimoniului social,ori in alte modalitati permise de lege.

Daca marirea capitalului social se face prin aport in natura,Adunarea generala extraordinara care a hotarat aceasta va numi o comisie de experti pentru evaluarea acestuia.

Dupa depunerea raportului de expertiza,A.G.A. poate hotari marirea capitalului.

Hotararea A.G.A. trebuie sa cuprinda descrierea aportului in natura,numele persoanei ce-l efectueaza si nr. partilor sociale corespunzatoare acestui aport.

Noile parti sociale trebuie subscrise in totalitatea lor,libere de orice sarcini,iar valoarea lor varsata in termen de 30 zile de la data hotararii A.G.A. de majorare a capitalului.

Art.8.REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii A.G.A. care va vota in conditiile cerute pentru modificarea societatii.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre administratori Comisiei de Cenzori,daca este cazul,cu cel putin 30 zile inainte de data A.G.A.,care hotaraste asupra cauzelor si conditiilor reducerii.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a 2 luni din ziua in care hotararea de reducere a capitalului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social legal si sa arate motivele pentru care se face reducerea procedeul ce va fi utilizat.Daca reducerea de capital afecteaza conditiile de baza in care a fost aprobata cererea,se vor obtine noi aprobari de la organele in drept.

Art.9.PARTILE SOCIALE

Societatea poate emite si inmana asociatilor certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale,cuprinzand :

  • denumirea si durata societatii
  • data constituirii societatii,nr.de inmatriculare in Registrul Comertului si nr. Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea
  • capitalul social,nr. partilor sociale si nr. de ordine,valoarea nominala
  • numele,prenumele si domiciliul asociatilor
  • mentiunea ca certificatul nu este negociabil

Certificatele vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi directori.

Societatea va tine evidenta partilor sociale,a certificatelor eliberate si a celor cesionate intr-un registru care se pastreaza la sediul social.

In cazul pierderii unui certificat,proprietarul trebuie sa notifice aceasta administratorilor si sa publice pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei sau in presa.

Dupa sase luni de la data publicarii pierderii,se poate elibera un duplicat al certificatului prin care se face dovada ca detinatorul este proprietar al partilor sociale.

Art.10.DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN DETINEREA DE PARTI SOCIALE

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la un vot in A.G.A.,dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere,dreptul de a participa la distribuirea profitului,conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale,precum si alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

Obligatiile sociale sunt garantate cu capital social,iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor.

Drepturile si obligatiile legate de detinerea partilor sociale urmeaza partile sociale in cazul trecerii acestora in proprietatea altor persoane.

Art.11.CESIUNEA(CEDAREA) PARTILOR SOCIALE

Partile sociale sunt indivizibile fata de societate,care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala.

Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale,intre asociati sau catre terti,se poate face numai pe baza hotararii A..G.A.,luata cu unanimitate de voturi.

Cesiunea catre persoane straine de societate este admisa cu respectarea urmatoarelor conditii :

« 1 2 3 Vezi toate paginile»