Top

Anularea actelor administrative ilegale, repunerea în situaţia anterioară. Soluţionarea capetelor de cerere accesorii.

Tribunalul Iaşi a admis excepţia tardivităţii introducerii acţiunii reclamantului M.C.N. în contradictor cu pârâţii D G P D C Iaşi şi P .P – în calitate de director, cu respingerea acţiunii având ca obiect anularea deciziei nr.898/2003 prin care reclamantul a fost trecut de pe postul de funcţionar public, în funcţia de inspector specialitate II, pe motiv ca desfăşoară activizaţi incompatibile cu calitatea de funcţionar public.
S-a reţinut că decizia din 17.05.2003 a fost comunicată la 16.07.2003, iar acţiunea în anulare a fost depusă la instanţă la 13.10.2003, cu depăşirea termenului legal.
Recursul reclamantului a fost admis, cauza fiind trimisă spre rejudecare, întrucât recurentul a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile, însă instanţa de fond a soluţionat cauza pe excepţie invocând alte considerente decât cele puse în discuţia părţilor, cu încălcarea principiului contradictorialităţii.
Tribunalul Iaşi, prin sentinţa civilă nr.114/2004 a admis în parte contestaţia formulată de P.E. împotriva deciziei = 0 – 123328/2003 privind acordarea pensiei pentru limita de vârsta, care a fost anulată în parte, respectiv în ce priveşte titlul executor pentru recuperarea sumei de 4.142.161 lei, dispunându-se restituirea sumelor reţinute din pensia contestatoarei pe baza titlului executor, în baza prevederilor art. 1-3 din Legea nr.544/2003 privind scutirea de plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat.
Recursul C.J.P. Iaşi a fost admis, înlăturându-se din dispozitivul sentinţei obligarea C.J.P. Iaşi la restitui¬rea sumelor către contestatoarea P.E. întrucât din dovezile existente la dosar rezultă că nu s-au efectuat reţineri.
Decizia nr . 229/2004
În acelaşi sens, decizia nr.230/2004 şi decizia nr. 131/2004.
Prin sentinţa civilă nr.359/E/2004 Tribunalul Iaşi a respins excepţia tardivităţii acţiunii invocată de C.L. Răducăneni, admiţând în parte acţiunea în contencios – administrativ formulată de S.C.H.P. SA în contradictor cu pârâta C.L. Răducăneni, dispunându-se anularea deciziei C.L. de atribuire a contractului de achiziţii publice S.C.H. SA Iasi pentru obiectivul de investiţie „Extindere reţea canalizare” din satele Răducăneni, Isaiia şi Bohotin din comuna Răducăneni, urmare modificării punctajului privind atribuirea contractului de achiziţie.
Recursul C.L. Răducăneni a fost admis, cauza fiind trimisă spre rejudecare, întrucât prima instanţă a fost învestită şi s-a pronunţat cu privire la S.C.H. SA Iaşi, fără citarea acestei societăţi şi a dispus anularea unei decizii, fără ca aceasta să se afle la dosar.
Decizia nr .429/2004

Etichete: