Top

Prejudicii

Dosar nr. 2311/189/2009 litigiu muncă

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1419/R

Şedinţa publică de la 29 Octombrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE

Judecător LAURA-MONICA BALAN

Judecător MIRELA-CRISTINA ŢÂRLEA

Grefier GHEORGHE RADU

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei civile privind pe reclamanta recurentă SC „A” SA Bârlad, cu sediul în , în contradictoriu cu pârâtul intimat C C D, domiciliat în , având ca obiect litigiu de muncă – recurs împotriva Sentinţei civile nr. 1955 din 24 iunie 2009 pronunţată de Judecătoria Bârlad în dosarul nr. 2311/189/2009 – judecător fond Daniela Juglan.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică la pronunţare, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-au verificat actele şi lucrările dosarului, după care:

Se constată că, dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 22 octombrie 2009, susţinerile şi concluziile formulate de intimat, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, din lipsă de timp pentru deliberare, în temeiul art. 260 alin. 1 Cod procedură civilă, s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, 29 octombrie 2009, când s-au reţinut următoarele:

INSTANŢA DE JUDECATĂ

Asupra recursului civil de faţă;

Prin Sentinţa civilă nr. 1955 din 24 iunie 2009, pronunţată în cauza înregistrată sub nr. 2311/189/2009, Judecătoria Bârlad a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat în favoarea Tribunalului Vaslui competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de către reclamanta S.C. „A Bârlad’’ S.A. în contradictoriu cu pârâtul C C D.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut faptul că potrivit disp. art. 67 lit. a din Legea nr. 168/1999 sunt conflicte de drepturi conflictele în legătură cu încheiere, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă. Întrucât acţiunea reclamantei vizează pretenţii băneşti în legătură cu activitatea desfăşurată în perioada executării contractului de muncă, în baza dispoziţiilor art. 2 pct. 2 lit. c Cod procedură civilă, excepţia invocată a fost admisă şi declinată competenţa, în temeiul art. 158 Cod procedură civilă, în favoarea Tribunalului Vaslui.

Împotriva Sentinţei civile nr. 1955/24.06.2009 pronunţată de Judecătoria Bârlad, reclamanta S.C. „A Bârlad’’ S.A. a declarat recurs.

În motivarea recursului, recurenta S.C. „ABârlad’’ S.A. a învederat că acţiunea formulată s-a întemeiat pe dispozitiile art. 998, 999 Cod civil, nefiind aplicabile dispozitiile art. 67 lit. a din Legea nr. 168/1999. Precizează recurenta S.C. „A Bârlad’’ S.A. că pârâtul a fost angajat ca şofer, fără a rezulta din fişa postului că avea ca atribuţii încasarea pe baza de chitanţă a contravalorii produselor de panificaţie pe care le distribuia. În aceste condiţii, apreciază recurenta că încasarea banilor nu era o obligaţie contractuală, fiind vorba de o fapta ilicită. Recurenta S.C. „A Bârlad’’ S.A. a solicitat admiterea recursului şi casarea Sentinţei nr. 1955/24.06.2009 pronunţată de Judecătoria Bârlad.

Recurenta nu şi-a motivat în drept cererea. Cele învederate se încadrează în cazul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

În recurs, nu s-au depus înscrisuri noi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate de către recurentă, dar si din oficiu, prin prisma prevederilor de art. 304 ind. 1 Cod procedură civilă, instanţa constată că recursul declarat în cauză este neîntemeiat, sentinţa recurată fiind legală, pentru următoarele considerente.

Potrivit art. 270 alin. 1 din Codul muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Rezultă că pentru declanşarea răspunderii patrimoniale, este necesar ca persoana vinovată de producerea pagubei să se găsească într-un raport juridic de muncă la momentul producerii prejudiciului.

Pentru antrenarea răspunderii patrimoniale nu este obligatoriu ca persoana vinovată să aibă calitatea de salariat al angajatorului prejudiciat şi în momentul formulării acţiunii, astfel încât, în cazul în care paguba a fost descoperită după încetarea calităţii de salariat, acoperirea prejudiciului se realizează tot în cadrul răspunderii patrimoniale reglementată de Codul muncii.

În motivarea recursului, recurenta S.C. „A Bârlad’’ S.A. a apreciat că antrenarea răspunderii patrimoniale, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 168/1999, nu este posibilă, întrucât intimatul nu avea în fişa postului atribuţii de încasare a contravalorii produselor de panificaţie, fapt nerelevant în cauză în condiţiile în care prejudiciul a fost produs în executarea unui raport juridic de muncă.

Pentru a interveni răspunderea patrimonială este necesar ca fapta care a produs prejudiciul să fie în legătură cu munca prestată. De altfel, în cuprinsul acţiunii, recurenta S.C. „A Bârlad’’ S.A. precizează că intimatul, în calitate de şofer, proceda la livrarea pâinii şi la încasarea contravalorii acesteia pe bază de chitanţă. Întrucât recurenta nu a motivat modalitatea în care intimatul a intrat în posesia chitanţierului rezultă că, fără a fi înserată în fişa postului, C C D avea ca atribuţie încasarea contravalorii pâinii distribuite şi, implicit, eliberarea de chitanţe.

Raportat la cele expuse, se apreciază ca neîntemeiat recursul formulat, şi văzând şi dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa îl va respinge, urmând să menţină hotărârea instanţei de fond, respectiv Sentinţa nr. 1955 din 24 iunie 2009 pronunţată de Judecătoria Bârlad.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

Respinge recursul formulat de recurenta SC „A Bârlad” SA, împotriva Sentinţei civile nr. 1955 din 24 iunie 2009 pronunţată de Judecătoria Bârlad în dosarul nr. 2311/189/2009, pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 29 octombrie 2009.

Etichete: