Top

Drepturi banesti

Dosar nr. 3385/89/2009

Drepturi banesti

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 2739

Sedinta publica de la 10 Decembrie 2009

Instanta constituita din:

PRESEDINTE LAURA-MONICA BALAN

Judecator CORINA-SUZANA ARTENE

Asistent judiciar OLIVIA CRETU

Asistent judiciar LORIN STEFAN PASCARU

Grefier LAVINIA-CERASELA LICA

Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe reclamant C I, domiciliat în în contradictoriu cu Consiliul local Negresti, cu sediul în orasul Negresti, str. Nicolae Balcescu nr.1, judetul Vaslui, având ca obiect drepturi banesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza stadiul procesual al dosarului, acre se afla la primul termen de judecata, ca procedura de citare cu partile este completa si ca pârâtul a depus întâmpinare prin care arata ca lasa la aprecierea instantei solutionarea cererii de chemare în judecata formulata de reclamant.

S-au analizat actele si lucrarile dosarului, dupa care;

Analizând si verificând actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza ca nu mai sunt alte cereri de formulat în prezenta cauza, drept pentru care constata terminata cercetarea judecatoreasca, dupa care, constatând ca s-a solicitat si judecata în lipsa conform art.242 alin.1 pct.2 Cpc, lasa dosarul în pronuntare, urmând a se trece ulterior la deliberare, conform art.256 Cpc, pentru când;

INSTANTA

Prin cererea de chemare în judecata formulata la data de 28.10.2009 si înregistrata sub nr. 3385/89/2009 pe rolul Tribunalului Vaslui, reclamantul C I în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Negresti a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 12.432 lei, reprezentând sporul de vechime în cuantum de 25% pentru perioada octombrie 2008- septembrie 2009 , perioada în care a ocupat functia de primar al orasului Negresti, perioada care constituie vechime în munca si în specialitate potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 393/2004..

În drept, a invocat dispozitiile Legii nr. 393/2004 , ale Legii nr. 40/1991, ale OUG nr. 3/2006 si 10/2007 privind cresterile salariale ce se acorda personalului contractual din unitatile bugetare.

În dovedire , reclamantul a depus practica judiciara.

Pârâtul Consiliul local Negresti a depus întâmpinare, lasând la aprecierea instantei solutia ce urmeaza a fi data în cauza.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele: Reclamantul C I în perioada octombrie 2008- septembrie 2009 a ocupat functia de primar al orasului Negresti, functie de demnitate publica a carei exercitare se realizeaza in temeiul unor dispozitii speciale, continute de Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali si Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.

Instanta mai retine ca pe durata exercitarii mandatului, alesii locali nu sunt asimilati functionarilor publici, pentru a le fi aplicabile prevederile Legii nr. 188/1998, si nici personalului angajat cu contract de munca, potrivit Codului Muncii. Pe durata îndeplinirii functiilor de demnitate publica, raporturile de munca ale acestora cu persoane de drept privat înceteaza, iar raporturile de aceeasi natura încheiate cu unitatile sau institutiile publice se suspenda, conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 393/2004.

Totodata, Tribunalul a retinut ca dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 si art. 61 din Legea nr. 215 /2001, în varianta sa republicata, sunt în sensul ca primarii si viceprimarii primesc, pe toata durata exercitarii mandatelor, o indemnizatie, stabilita în conditiile legii ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv, de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor ce se determina în raport de venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime si nici de alte sporuri prevazute de lege.

Statutul special al alesilor locali, care pe durata îndeplinirii mandatului nu leaga raporturi individuale de munca cu autoritatile administratiei publice locale, este atestat si de prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit carora pe timpul exercitarii mandatului de primar, viceprimar, se suspenda contractul de munca sau actul de numire a acestora în cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv la regii autonome sau la societati comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unitatilor administrativ teritoriale.

Împrejurarea ca, potrivit dispozitiilor art. 12 (3) din Legea nr. 154/1998 si ale art. 39 din Legea nr. 393/2004, durata exercitarii mandatului de primar si de viceprimar, constituie vechime în munca si în specialitate si se ia în calcul la promovare si la acordarea tuturor drepturilor banesti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea si la recalcularea pensiei, nu este de natura sa conduca la concluzia ca la indemnizatia speciala platita pe durata mandatului s-ar putea adauga sporuri si alte drepturi cuvenite salariatilor potrivit Codului Muncii. Textul are in vedere, în mod evident, situatia in care, dupa expirarea mandatului de primar, respectiv viceprimar, sunt reluate raporturile de munca ale persoanelor care au îndeplinit aceste functii, context in care durata mandatului este asimilata vechimii in munca si specialitate, respectiv stagiului de cotizare, în privinta celor care se pensioneaza, pentru ca fostii alesi locali sa beneficieze ulterior de aceste drepturi.

Pe de alta parte, art. 35 din legea speciala care reglementeaza statutul alesilor locali dispune ca primarii si viceprimarii au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii. Or, în situatia în care norma speciala nu dispune, ea se completeaza cu cea generala, reprezentata, în speta, de prevederile art. 57 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, în varianta republicata, care exclud aplicarea sporului de vechime si a celorlalte sporuri prevazute de lege la indemnizatia cuvenita primarilor si viceprimarilor

De asemenea, prin numeroase acte normative ce reglementeaza salarizarea s-a dispus expres ca persoanele care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite din administratia publica locala „nu beneficiaza de sporul de vechime în munca si nici de alte sporuri prevazute de lege” si ca unica forma de remunerare a activitatii acestor persoane este indemnizatia. Enumeram în acest sens Ordonanta de urgenta nr. 108/2008 (articolul 2), Ordonanta nr. 3/2006, aprobata prin Legea nr. 323/2006 (articolul 3 alin. 5), Ordonanta nr. 10/2007 aprobata prin Legea 231/2007 (articolul 3 alin. 5), Ordonanta nr. 10/2008 aprobata prin Legea 177/2008 (articolul 3 alin. 5).

Prin urmare, prevederile Legii nr. 40/1991, modificate de altfel prin Legea nr. 154/1998, referitoare la sporul de vechime, premiul lunar si premiul anual sunt abrogate.

In fine, instanta remarca faptul ca textul de lege invocat de catre reclamant în sustinerea pretentiilor sale, respectiv art. 17 din OG nr. 10/2007 , nu se aplica persoanelor ce exercita functii de demnitate publica alese, ci se aplica doar persoanelor care desfasoara activitate în temeiul unui contract individual de munca.

Pentru considerentele expuse instanta constata ca pretentiile reclamantului sunt nefondate, urmând a le respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca neîntemeiata actiunea formulata de C I, domiciliat în în contradictoriu cu Consiliul local Negresti, cu sediul în orasul Negresti, str. Nicolae Balcescu nr.1, judetul Vaslui.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 10.12.2009.

Etichete: