Top

Stabilire paternitate. Prescriptie de la actiune

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. _ reclamanta _, în numele şi ca reprezentant legal al minorei _, a chemat în judecată pe pârâtul solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună stabilirea paternităţii minorei _, înscrierea numelui pârâtului în certificatul de naştere al minorei la rubrica „Tatăl” şi obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în favoarea acestuia.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că în urma relaţiilor intime întreţinute cu pârâtul s-a născut minora _ la data _.09.2007. Părţile au început relaţia în anul 2000 şi chiar dacă nu locuiau împreună relaţia lor de concubinaj era de notorietate. Când minora a împlinit vârsta de trei luni părţile au încetat relaţia, dar pârâtul a mai contribuit cu sume de bani la întreţinerea ei. La data de 30.01.2009 părţile s-au întâlnit pentru a discuta despre minoră, dată de la care au reluat legăturile.

La dosar a fost depusă copie de pe certificatul de naştere al minorei.

Legal citat, pârâtul a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi a solicitat respingerea acţiunii.

În motivare arătat că a avut relaţii intime cu reclamanta începând cu anul 2000, la intervale de timp de 3-4 luni, până în anul 2006, dar nu au avut o relaţie de concubinaj. Mai arată pârâtul că nu au avut relaţii intime în perioada de concepţie a minorei. Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune se arată că în conformitate cu art. 60 al. 1 din Codul familiei acţiunea în stabilirea paternităţii se poate porni într-un an de la naşterea copilului, excepţie de la această regulă fiind situaţia în care pârâtul ar fi acordat întreţinere minorei sau ar fi convieţuit cu reclamanta. Cum pârâtul nu s-a aflat în această situaţie şi din susţinerile reclamantei chiar rezultă că termenul de la care ar fi început să curgă termenul de prescripţie este luna decembrie 2007, consideră că a fost depăşit termenul de un an în care se putea introduce acţiunea motiv pentru care solicită admiterea excepţiei şi respingerea acţiunii.

La data de _ reclamanta a depus precizări la acţiune prin care a solicitat respingerea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune motivând că temeiul în drept al acţiunii este art. 60 al. ultim din Codul familiei care prevede că acţiunea aparţinând copilului nu se prescrie în timpul vieţii acestuia, iar acţiunea a fost formulată în numele copilului.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că:

La data de _.09.2007 s-a născut minora, naşterea fiind înregistrată sub nr. _ în Registrul Stării Civile _.

În certificatul de naştere eliberat pe baza actului de naştere, în condiţiile art. 11 din legea 119/1996, la rubrica „Date privind părinţi” nu s-a menţionat numele tatălui minorei ci doar cel al mamei.

Conform art. 59 din Codul familiei acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele său de către mamă şi conform art. 60 al. 1 acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei poate fi pornită de mamă într-un termen de un an de la naşterea copilului. Art. 60 al. 3 prevede că în cazul în care mama a convieţuit cu pretinsul tată, ori dacă acesta din urmă a prestat copilului întreţinere, termenul de un an va curge de la încetarea convieţuirii sau întreţinerii, iar al. 4 al aceluiaşi articol, ce a fost introdus prin Lg. 288/2007, prevede că acţiunea aparţinând copilului nu se prescrie în timpul vieţii acestuia.

Prin decizia nr. 1345/2008 Curtea Constituţională a stabilit că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. II din Lg. Nr. 288/2007 conform cărora noile dispoziţii privind stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată. Astfel, având în vedere prevederile constituţionale referitoare la neretroactivitatea legii civile, Curtea Constituţională a constatat că aplicarea retroactivă a prevederilor art. 60 al. 4 din Codul familiei contravine Constituţiei şi principiului amintit.

În consecinţă, în cazul promovării unei acţiuni în stabilirea paternităţii cu privire la un copil născut anterior modificărilor aduse prin Lg. nr. 288/2007 se aplică legea în vigoare la acel moment, deci pentru minora din prezenta cauză, care a fost născută la data de _.09.2007 nu sunt aplicabile prevederile Lg. nr. 288/2007 cu privire la imprescriptibilitatea dreptului copilului de a promova acţiunea în stabilirea paternităţii.

În ce priveşte susţinerile reclamantei că pârâtul a prestat întreţinere minorei instanţa constată că din cuprinsul cererii de chemare în judecată nu rezultă cu certitudine data până la care s-a prestat întreţinere, precizările cu privire la acest aspect sunt incomplete şi nici nu au fost dovedite în vreun fel.

În consecinţă instanţa va admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi va respinge acţiunea.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va respinge cererea reclamantei privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Etichete: