Top

Stabilire paternitate minor. Recunoaşterea paternităţii copilului în timpul procesului. Încuviinţare purtare nume.

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 883 (25.04.2007)
Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA
Domenii asociate: paternitate, tăgadă

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 12.03.2007 reclamanta G.E. a chemat în judecată pe pârâtul G.G. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate că pârâtul este tatăl minorei C.I., născută în 2003, şi să încuviinţeze minorei să poarte numele pârâtului.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat minora este fiica pârâtului, născută în urma relaţiei de concubinaj întreţinute de părţi.

S-a motivat că minora a fost născută în timpul căsătoriei reclamantei cu numitul C.A.R. însă prin sentinţa civilă nr. 1052 din 09.06.2006 pronunţată de Judecătoria Mangalia a fost admisă acţiunea de tăgadă a paternităţii şi s-a constatat că fostul soţ al reclamantei nu este tatăl minorei C.I.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 56, art. 59 şi art. 60 Codul familiei.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Cererii i-au fost anexate copii de următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr. 1052/2006 pronunţată de Judecătoria Mangalia, certificatul de naştere al minorei, cărţile de identitate ale părţilor.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare dar s-a prezentat în faţa instanţei şi a arătat că recunoaşte paternitatea minorei C.I. şi că este de acord cu admiterea cererii formulate de către reclamantă.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi a probei cu interogatoriul pârâtului, probe pe care instanţa, apreciind că sunt pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei, le-a încuviinţat.

Pârâtul nu a solicitat administrarea de probe în apărare.

Din analiza materialului probator administrat în cauză instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt.

Minora C.I. este fiica reclamantei G.E..

Naşterea minorei a avut loc în timpul căsătoriei reclamantei cu numitul C.A.R. şi a fost înregistrată în Registrul Stării Civile al Municipiului Mangalia.

Minora a dobândit situaţia legală a unui copil din căsătorie prezumându-se, în virtutea dispoziţiilor art. 53 alin. 1 Codul familiei, că soţul reclamantei este tatăl minorei.

Prin sentinţa civilă nr. 1052/2006 pronunţată de Judecătoria Mangalia a fost admisă cererea formulată de reclamantă şi s-a constatat că numitul C.A.R., soţul reclamantei de la momentul naşterii copilului, nu este tatăl minorei C.I.

Ca efect al rămânerii irevocabile a acestei hotărâri judecătoreşti minora C.I. a dobândit calitatea de copil din afară căsătoriei.

Pârâtul G.G. este fiul lui N. şi A. şi s-a născut în municipiul Mangalia, jud. Constanţa.

Prin răspunsul la interogatoriul administrat de instanţă în şedinţa publică din data de 25.04.2007 pârâtul a recunoscut paternitatea minorei C.I.

Având în vedere cele reţinute instanţa apreciază că sunt întrunite cerinţele legale pentru admiterea cererii formulate de reclamantă.

În drept, potrivit art. 57 alin. 1 Codul familiei, copilul conceput şi născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de tatăl său iar potrivit alin. 2, recunoaşterea se face prin declaraţie făcută la serviciul de stare civilă, prin înscris autentic sau prin testament.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere răspunsul dat de pârât în faţa instanţei la interogatoriul administrat în şedinţa publică din data de 25.04.2007, instanţa a admis cererea reclamantei şi a constatat recunoaşterea de către pârâtul G.G. a paternităţii minorei C.I.

Potrivit art. 64 alin. 2 Codul familiei, în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa judecătorească va putea da încuviinţare copilului să poarte numele acestuia din urmă.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere faptul că minora C.I. şi-a stabilit filiaţia faţă de tată ulterior stabilirii filiaţiei faţă de mamă iar părinţii săi s-au căsătorit şi locuiesc împreună, instanţa a apreciat că este în interesul superior al copilului să i se încuviinţeze să poarte numele de familie al tatălui său.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept anterior expuse instanţa a admis cererea formulată de reclamantă, a constatat recunoaşterea de către pârâtul G.G. a paternităţii minorei C.I., a încuviinţat minorei să poarte numele tatălui şi a dispus efectuarea cuvenitelor menţiuni pe marginea actului de naştere al minorei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă instanţa a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: , ,