Top

ACŢIUNE ÎN ANULAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE CARE PRIVESC TAXE ŞI IMPOZITE. TERMEN DE SOLUŢIONARE. DEPĂŞIREA TERMENULUI. CONSECINŢE.

Art. 175 din Codul de procedură fiscală;

Art. 101 din Codul de procedură civilă;

Nesoluţionarea, în termenul legal, de către organele competente, a contestaţiei administrative reglementate de art. 175 din Codul de procedură fiscală nu poate fonda o soluţie de respingere ca prematură a acţiunii în contencios administrativ întrucât, după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiei, partea are calea acţiunii în condiţiile art. 2 lit. g) coroborat cu art. 8 alin. (1) teza ultimă din Legea nr. 554/2004.

Curtea de Apel Bacău, secţia comercială şi de contencios administrativ, Dec.civ.nr. 12/11.01.2007

Prin sent.civ.nr. 55/CF/20.09.2006 Tribunalul Neamţ a admis excepţia prematurităţii invocată de Consiliul local Piatra Neamţ – Direcţia de Impozite şi Taxe, respingând ca prematură acţiunea prin care reclamanta S.C. ,,B.” S.R.L. Piatra Neamţ a solicitat anularea raportului de inspecţie fiscală nr. 13680D/30.05.2006, a deciziei de impunere nr. 13680D/30.05.2006 şi suspendarea executării acestor acte administrativ fiscale. Prin aceeaşi sentinţă, tribunalul a respins excepţia invocată de pârât privind inadmisibilitatea acţiunii.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamanta s-a adresat instanţei fără a aştepta răspunsul de la organul administrativ căruia i s-a adresat cu contestaţie şi fără ca procedura prealabilă să fi fost finalizată printr-o decizie a acestui organ, dar faptul că nu a optat pentru procedura administrativ-jurisdicţională nu înseamnă că a renunţat şi la procedura prealabilă potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 554/2004.

Recursul formulat de reclamantă împotriva acestei sentinţe a fost considerat fondat de către Curtea de Apel Bacău care, prin dec.civ.nr. 12/11.01.2007, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Neamţ.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a reţinut următoarele:

Acţiunea în contencios administrativ a fost adresată tribunalului la data de 25.07.2006. Anterior sesizării instanţei, reclamanta a formulat contestaţie întemeiată pe dispoziţiile art. 174 – 176 din Codul de procedură fiscală, contestaţie care a fost înregistrată la pârâtă sub nr. 15027/14.06.2006. Pârâtul nu a făcut dovada că ar fi soluţionat această contestaţie.

Până la data de 22.06.2006 – dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 158/2006 prin care a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 de modificare a Codului de procedură fiscală – reglementarea legală a procedurii fiscale nu conţinea o dispoziţie care să prevadă termenul în care trebuie soluţionate cererile contribuabililor. Prin art. 681 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, introdus prin Legea nr. 158/2006, este prevăzut un termen de 45 de zile.

Însă, anterior acestei date, în lipsa unei prevederi speciale cuprinse în legea fiscală, se aplica termenul de 30 de zile reglementat de art. 2 lit. g) din Legea nr. 554/2004.

În cauză, contestaţia întemeiată pe dispoziţiile art. 175 din Codul de procedură fiscală a fost formulată la data de 14.06.2006. Calculat potrivit art. 101 din Codul de procedură civilă, termenul de 30 de zile care a început să curgă la data de 14.06.2006 s-a sfârşit la data de 17.07.2006. Data de 25.07.2006 la care a fost introdusă acţiunea se situează în afara acestui termen de 30 de zile, situaţie în raport de care soluţionarea excepţiei de prematuritate de către tribunal s-a făcut cu încălcarea legii.

Etichete: