Top

Termenul de 30 de zile prevăzut de art.26 alin.3 din Legea 10/2001, republicată, pentru contestarea deciziei (dispoziţiei) administrative. Natura juridică.

Prin sentinţa civilă 10/2008, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr.2371/103/2008 a fost admisă excepţia privind lipsa calităţii procesuale active a contestatoarei C.S., invocată de intimatul Primarul Municipiului Piatra Neamţ şi pe cale de consecinţă a fost respinsă contestaţia formulată de aceasta împotriva Dispoziţiei nr.584/24.03.2006, emisă de intimată.

A fost admisă excepţia privind tardivitatea contestaţiei formulată de contestatoarea I.P.V., împotriva aceleaşi dispoziţii şi pe cale de consecinţă a fost respinsă ca tardivă contestaţia.

Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Neamţ sub nr. 2371/103 din 21.07.2008, astfel cum a fost precizată la termenul din 29.10.2008, contestatoarele I. P. V. şi C.S. au formulat, în contradictoriu cu intimatul Primarul Municipiului Piatra Neamţ, contestaţie împotriva Dispoziţiei nr. 584/24.03.2006.

În motivare au arătat că prin dispoziţia contestată li s-au respins Notificarea nr. 203/20.07.2001 prin care au solicitat restituirea în natură a imobilului situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Progresului nr. 126, constând în suprafaţa de 1600 mp teren şi construcţii în suprafaţă de 133,40 mp. în considerentele dispoziţiei se precizează că terenul este în prezent ocupat în totalitate de blocuri de locuinţe, alei de acces carosabile şi pietonale şi de spaţii verzi, iar construcţiile au fost demolate, însă apreciază că terenul poate fi restituit în natură.

La cerere au ataşat copia Notificării nr. 203/20.07.2001, a sentinţei civile nr. 234 din 07.05.2004 pronunţată de acest tribunal, a Certificatului de moştenitor nr. 14837 din 30.06.1980, acte de stare civilă, alte acte.

Intimatul Primarul municipiului Piatra Neamţ a depus întâmpinare la care a ataşat documentaţia ce a stat la baza emiterii dispoziţiei contestate, în care a invocat excepţia privind lipsa calităţii procesuale active a contestatoarei C.S. motivat de faptul că Notificarea nr. 203/20.07.2001 a fost făcută numai de contestatoarea I.P.V., şi de tardivitate a contestaţiei motivat de faptul că aceasta a fost comunicată acestei din urmă contestatoare la 02.10.2007.

Potrivit art. 137 Cod procedură civilă instanţa s-a pronunţat mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Examinând excepţia privind lipsa calităţii procesuale active a contestatoarei C.S., din prevederile art. 4 alin. 2-4 din Legea nr. 10/2001 tribunalul a reţinut că moştenitorii persoanelor fizice expropriate pot beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de această lege dacă formulează în termen cerere de restituire, care are şi semnificaţia acceptării succesiunii pentru imobilele solicitate, care profită şi de cotele moştenitorilor ce nu au formulat o astfel de cerere.

Întrucât contestatoarea C.S. nu a semnat Notificarea nr. 203/20.07.2001, ea nu este considerată moştenitoare acceptantă pentru bunurile astfel revendicate şi, pe cale de consecinţă, nu se poate adresa instanţei pentru a critica soluţia adoptată prin Dispoziţia nr. 584/24.03.2006, reţinându-se astfel ca fiind întemeiată excepţia privind lipsa calităţii procesuale active

În ce priveşte excepţia tardivităţii contestaţiei, din prevederile art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 tribunalul a reţinut că „Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare”.

Întrucât Dispoziţia nr. 584/24.03.2006 a fost comunicată contestatoarei I. P. V. la 02.10.2007 – astfel cum a confirmat ea însăşi în faţa instanţei, reiese că prezenta contestaţie formulată la 18.07.2008, este în mod evident tardivă.

Pentru aceste considerente tribunalul a admis atât excepţia privind lipsa calităţii procesuale active a contestatoarei C.S., cât şi excepţia privind tardivitatea contestaţiei formulată de contestatoarea I.P.V., ambele invocate de intimatul Primarul municipiul Piatra Neamţ şi a dispus în consecinţă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel contestatoarea I.P.V.

Deşi aşa cum s-a expus mai sus contestaţia apelantei a fost respinsă de către tribunal pe excepţia tardivităţii, în susţinerea apelului sunt invocate doar aspecte ce vizează dreptul material pretins de contestatoare, fără a se aduce critici sau a se face apărări pe excepţia în cauză.

Având în vedere însă caracterul devolutiv al apelului, care permite instanţei de apel să facă o nouă judecare a cauzei atât sub aspectul problemelor de fapt stabilite de prima instanţă cât şi asupra dezlegării datelor problemelor de drept, curtea urmează a verifica legalitatea hotărârii apelate sub aspectul reţinerii excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei împotriva Dispoziţiei 584/24.03.2006, emisă de Primarul municipiului Piatra Neamţ.

Potrivit art.26 alin.3 din Legea 10/2001 „Decizia sau după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărei circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al unităţii investite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare”.

În speţă, în mod necontestat, dispoziţia ce face obiectul contestaţiei a fost primită sub semnătură de contestatoare în data de 2.10.2007.

În raport de această situaţie de fapt, formularea contestaţiei la 18.07.2008, apare cu evidenţă ca fiind făcută cu depăşirea termenului de 30 de zile, prevăzut de art.26 alin.3 din Legea 10/2001, termen de decădere, care nu este susceptibil de întrerupere.

Aşa fiind hotărârea apelată este legală şi temeinică şi în temeiul art.296 apelul a fost respins ca fiind nefondat.

Etichete: