Top

Salarizare

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 1857/110/2009 din 24.03.2009 reclamantele C.R., Ş.A., B.S. prin mandatar Sindicatul Liber din Învăţământ au chemat în judecată pârâţii Colegiul Tehnic N. V. K. Bacau, Consiliul Local Bacau, Inspectoratul Şcolar al jud. Bacau solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii la plata drepturilor salariale neacordate, reprezentând contravaloarea tranşelor suplimentare care se acordă la 30, 35 şi peste 40 de ani de activitate în învăţământ, pe o perioadă de 3 ani anterioară introducerii acţiunii, actualizată în funcţie de coeficientul de inflaţie, defalcat pe fiecare lună, până la data efectivă a plăţii.

În motivarea cererii s-a arătat că salarizarea personalului didactic este reglementată în principal de prevederile Lg.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, iar potrivit art.50 din acest act normativ, personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de tranşele de vechime la salarizare stabilite de lege şi de trei tranşe suplimentare, care se acordă la 30,35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ pentru fiecare dintre tranşele suplimentare de vechime, acordându-se o creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime.

Deşi Legea 128/1998 a suferit numeroase modificări dar şi abrogări ale unor aliniate, totuşi prevederile art.50 alin (1) şi (2) nu au fost modificate sau abrogate.

Această creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare nu s-a acordat nici reclamantului, ceea ce a determinat ca toate drepturile salariale care se stabilesc conform Legii 128/1997 să fie greşit calculate, precum şi efectuarea de înscrisuri eronate în carnetele de muncă, cu consecinţa calculării greşite a pensiilor.

Motivând în drept acţiunea, reclamanta a invocat disp.art.283 alin (1) lit.c) din Codul muncii, ale art.48-51 din Legea 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (fl.6-15).

Deşi legal citat, pârâtii nu au trimis reprezentant în instanţă şi nici nu au depus întâmpinare la dosar.

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar potrivit art.285 Codul muncii.

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta C.R. a fost încadrată la Colegiul Tehnic N. V. K. jud.Bacău, ca profesor, începând cu 1977 septembrie şi până la 01.02.2009 având o vechime în învăţământ de 31 ani şi 5 luni, astfel cum arată adeverinţa nr. 1449 din 23.03.2009 eliberată de Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N. V. K.” jud.Bacău (fl.9 ),

Prin urmare, la data de 01.09.2007 reclamanta avea implinită transa de vechime de 30 de ani şi 9 luni.

Reclamanta a fost încadrată la Ş.A., ca profesor, începând cu 1976 septembrie şi până la 01.02.2009 având o vechime în învăţământ de 32 ani şi 5 luni, astfel cum arată adeverinţa nr. 1448/23.03.2009 eliberată de Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N. V. K” jud. Bacau ( fl.10 ).

Prin urmare, la data de 01.09.2006 reclamanta avea implinită transa de vechime de 31 ani şi 9 luni.

Reclamanta B.S. a fost încadrată la Grădiniţa nr.8 jud.Bacău, ca profesor, începând cu septembrie 1975 , în perioada 1975-1978 activitatea sa fiind întreruptă pentru efectuarea cursurilor de calificare la Şcoala Postliceală Bacau şi fiind reluată la 01.09.1978 conform celor consemnate în carnetul de muncă astfel cum arată adeverinţa din 20.03.2009 eliberată de Colegiul Tehnic de Comunicaţii „ N. V. K.” jud.Bacău (fl. 11).

Prin urmare, la data de 01.02.2009 reclamanta avea implinită transa de vechime de 31 ani şi 6 luni.

Potrivit art.50 din legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completarile ulterioare, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, beneficiază de tranşele de vechime la salarizare stabilite de lege şi de trei tranşe suplimentare, care se acordă la 30,35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ (alin1), pentru fiecare dintre tranşele suplimentare de vechime acordându-se creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime.

Cum pârâţii nu au făcut dovada acordării drepturilor salariale solicitate, în temeiul art.269 Codul muncii, instanţa urmează a admite acţiunea, astfel cum a fost formulată şi a obliga pârâţii să platească sumele rezultând din creşterea coeficientului de ierarhizare potrivit art.50 alin.2 din Legea 128/1997, corespunzător tranşelor de vechime, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie de la data scadenţei fiecărui salariu, astfel calculat, la data plăţii efective.

Etichete: