Top

Drepturi băneşti

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.1960 din 22.03.2010, prin S.L.I.J. Bacău, reclamanta C.M. a chemat în judecată pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII B. şi Consiliul Local B., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii la plata drepturilor salariale neacordate, reprezentând contravaloarea tranşelor suplimentare care se acordă la 30,35 şi peste 40 de ani de activitate în învăţământ, pe o perioadă de 3 ani anterioară introducerii acţiunii, actualizată în funcţie de coeficientul de inflaţie, defalcat pe fiecare lună, până la data efectivă a plăţii. S-a solicitat, de asemenea, obligarea pârâţilor la a asigura fondurile necesare plăţii drepturilor salariale în discuţie şi pe viitor.

În motivarea cererii s-a arătat că salarizarea personalului didactic este reglementată în principal de prevederile Lg.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, iar potrivit art.50 din acest act normativ, personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de tranşele de vechime la salarizare stabilite de lege şi de trei tranşe suplimentare, care se acordă la 30,35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ pentru fiecare dintre tranşele suplimentare de vechime, acordându-se o creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime.

Deşi Legea 128/1998 a suferit numeroase modificări dar şi abrogări ale unor aliniate, totuşi prevederile art.50 alin (1) şi (2) nu au fost modificate sau abrogate.

Această creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare nu s-a acordat nici reclamantului, ceea ce a determinat ca toate drepturile salariale care se stabilesc conform Legii 128/1997 să fie greşit calculate, precum şi efectuarea de înscrisuri eronate în carnetele de muncă, cu consecinţa calculării greşite a pensiilor.

Motivând în drept acţiunea, reclamanta a invocat disp.art.283 alin (1) lit.c) din Codul muncii, ale art.48-50 din Legea 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (fl.4-14).

Deşi legal citate, instituţiile pârâte nu au trimis reprezentant în instanţă şi nici nu au depus întâmpinare la dosar.

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar potrivit art.285 Codul muncii.

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

D-na C.M. a fost încadrată la Şcoala cu clasele I-VII nr.B., jud.Bacău, ca învăţătoare, începând cu 01.09.1995, împlinind 30 de ani vechime în învăţământ la data de 1.09.2008, astfel cum arată adeverinţele nr.247/16.03.2010 şi 255/17.03.2010 eliberate de şcoala cu clasele I-VIII B., jud.Bacău (fl.6-8). Potrivit art.50 din legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, beneficiază de tranşele de vechime la salarizare stabilite de lege şi de trei tranşe suplimentare, care se acordă la 30,35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ (alin.1), pentru fiecare dintre tranşele suplimentare de vechime acordându-se creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime.

Potrivit pct.7 alin.6 din Anexa II/1.4 din L.330/2009 prevederile art.50 alin.(1) şi ale art.90 alin.(1) din L.128/1997 se aplică numai pentru profesorii universitari şi pentru profesorii I, cu gradul didactic I, institutorii şi învăţătorii cu grad didactic I din învăţământul preuniversitar.

Prin decizia nr.48/1.09.2008 (f.13) reclamanta a fost încadrată în grila de salarizare corespunzătoare unui învăţător cu gradul I, având o vechime de peste 30 de ani.

Cum pârâţii nu au făcut dovada acordării drepturilor salariale solicitate, în temeiul art.269 Codul muncii, instanţa urmează a admite acţiunea, astfel cum a fost formulată şi a obliga Şcoala cu clasele I-VIII B. să plătească şi Consiliul Local B. să asigure fondurile necesare plăţii sumelor rezultând din creşterea coeficientului de ierarhizare potrivit art.50 alin.2 din Legea 128/1997, corespunzător tranşelor de vechime de 30 ani începând cu 1.09.2008 la zi, în sumă actualizată cu indicele de inflaţie de la data scadenţei fiecărui salariu, astfel calculat, la data plăţii efective.

Etichete: