Top

Acte ale autorităţilor publice

Asupra acţiunii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.905/110/2008, reclamanta M. L. a chemat în judecată pe pârâţii Instituţia Prefectului şi Prefectul Judeţului Bacău pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: anularea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici prin care i s-a evaluat activitatea pentru perioada 01.12.2006-01.12.2007; anularea Ordinelor Prefectului nr.9 şi 10/22.01.2008 şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că este consilier juridic superior în cadrul Instituţiei Prefectului-jud.Bacău la Direcţia Verificării Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ.

Prin raportul de evaluare a activităţii pentru anul 2007 nu i s-a acordat punctajul maxim pentru nici un obiectiv şi pentru nici un criteriu de performanţă, cu toate că pentru anul 2007 şi-a îndeplinit obiectivele propuse şi a îndeplinit şi criteriile de performanţă.

Această evaluare este făcută subiectiv datorită faptului că nu are o atitudine slugarnică faţă de directorul executiv.

Raportul de evaluare a fost întocmit de şeful de serviciu, probabil la comanda directorului executiv al direcţiei, tocmai pentru a fi îndepărtată de la controlul legalităţii şi contencios administrativ.

Prin cererea nr.46046/27.12.2007 a solicitat schimbarea locului de muncă şi trecerea în Corpul de Control al Prefectului, nicidecum trecerea în cadrul compartimentului de fond funciar.

Ordinele atacate sunt nelegale întrucât pentru a fi mutată în cadrul unui alt compartiment în mod obligatoriu trebuia şi acordul său, iar acest acord nu există.

În susţinerea acţiunii, reclamanta a depus înscrisuri (fl.4-11).

Prin întâmpinare, pârâta a arătat că evaluarea acesteia s-a făcut în conformitate cu prevederile art.69 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, a Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici-Anexa 3, aprobată prin HG nr.1209/2003 şi a Ordinului A.N.F.P. nr.13012 din 13.11.2007 privind stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007. Astfel, raportul de evaluare a fost întocmit de şeful de serviciu, deoarece acesta are calitatea de evaluator, întrucât reclamanta în anul 2007 şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Serviciului Verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ, fiind contrasemnat, conform prevederilor legale, de directorul executiv al Direcţiei Verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ.

În conformitate cu prevederile art.69 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007,evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, se face anual, iar calificativele ce se pot acorda acestora sunt „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”.

Anual, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici emite ordin privind stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, iar pentru anul 2007 a fost emis Ordinul nr.13012 din 13.11.2007.

În aplicarea acestor prevederi legale, reclamantei i s-a acordat calificativul „foarte bine”, urmare a notării acesteia pentru îndeplinirea obiectivelor cât şi a criteriilor de performanţă cu note între 3 şi 4,5.

Punctajul acordat pentru obiective şi pentru criteriile de performanţă nu a fost maxim faţă de faptul că reclamanta a rezolvat cu depăşirea termenului legal de soluţionare numeroase petiţii, a întocmit lucrări greşite în mod repetat şi a refuzat să primească unele documentaţii şi unele lucrări repartizate.

Refuzul de a primi lucrări repartizate de către directorul executiv rezultă şi din referatul nr.11866/01.02.2007 întocmit de referentul superior P. M., cu atribuţii în distribuirea corespondenţei.

Reclamanta prin referatul înregistrat sub nr.11503/21.09.2007, solicită directorului executiv prelungirea termenului de soluţionare a 4 documentaţii pentru emitere ordin şi 4 petiţii nesoluţionate, această prelungire nejustificându-se.

Articolul 9 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată prin Legea nr.233/2002 prevede că termenul de 30 de zile indicat la art.8 din acelaşi act normativ, poate fi prelungit doar în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, situaţie neaplicabilă în cazurile de faţă.

Astfel, reclamanta nu a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile de serviciu stabilite prin fişa postului şi cele prevăzute de lege.

Sub acest aspect, reclamanta a dovedit că nu cunoaşte prevederile art.77 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată în anul 2007, fapta respectivă constituind abatere disciplinară.

Prin cel de-al doilea capăt al cererii introductive, reclamanta a solicitat anularea Ordinelor Prefectului nr.9/22.01.2008 privind stabilirea unor atribuţii în aplicarea legii fondului funciar şi nr.10/22.01.2008 privind reorganizarea Colectivului de lucru al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, susţinând că prin cererea nr.46046/27.12.2007 a cerut schimbarea locului de muncă şi trecerea sa în Corpul de Control al Prefectului, nicidecum trecerea în cadrul Compartimentului de fond funciar, iar mutarea sa a fost abuzivă.

Cererea nr.46046/27.12.2007, prin care reclamanta a cerut schimbarea locului de muncă şi trecerea sa în Corpul de Control al Prefectului nu a fost aprobată, aspect ce rezultă din rezoluţia aplicată de conducerea instituţiei prin care se propune trecerea acesteia la Compartimentul fond funciar din cadrul aceleiaşi direcţii.

Ulterior, reclamanta a contestat cele două ordine atacate, prin cererea înregistrată sub nr.11079/26.01.2008, la care i-a fost comunicat răspunsul şi prin care i se aduce la cunoştinţă ă nu a fost mutată în altă structură din cadrul instituţiei, ci îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi direcţie, respectiv Direcţia Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ.

Instituţia Prefectului, conform organigramei aprobate prin Ordinul Prefectului nr.187/2007 cuprinde în structura organizatorică compartimente printre care şi Direcţia Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ cu Compartimentul Fond Funciar şi Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ, cu 3 compartimente.

Prevederile art.6 şi art.7 din HG 460/2006 stabilesc atribuţiile structurilor de specialitate ale instituţiei prefectului, precum şi faptul că prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate ale instituţiei, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite prin reglementările legale.

Ordinele contestate de reclamantă, respectiv Ordinele Prefectului nr.9 şi 10 din 22.01.2008 au fost emise în aplicarea acestor prevederi legale.

În combaterea acţiunii, reclamanta a depus înscrisuri (fl.21-65,83,104).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit Ordinului nr.9/22.01.2007 al Prefectului judeţului Bacău, reclamanta deţine funcţia de consilier juridic superior în cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, în cadrul Compartimentului verificarea legalităţii actelor, fiindu-i repartizate atribuţii în aplicarea Legii Fondului funciar -Compartimentul fond funciar din cadrul aceleiaşi direcţii, respectiv Direcţia de verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ.

Prin Ordinul nr.10/22.01.2008 al Prefectului judeţului Bacău, s-a reorganizat Colectivul de lucru al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată constituit prin Ordinul nr.344/12.10.2005, în sensul completării acestui colectiv cu reclamanta fiind stabilit şi atribuţiile acesteia.

Cele două ordine ale Prefectului au fost emise în temeiul art.32 din legea 340/2004, modificată şi completată de art.6 şi 7 din HG nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi Instituţia prefectului.

Potrivit organigramei aprobată prin Ordinul Prefectului 187/2007 Direcţia de verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ are în subordine Serviciul verificarea legalităţii actelor şi Contencios administrativ şi Compartimentul Fond Funciar.

Prefectul a stabilit potrivit HG 460/2006 şi atribuţiile astfel cum a fost redactat.

Potrivit Ordinului nr.9/22.01.2008, reclamanta nu a fost mutată în cadrul altui compartiment, ci i s-au repartizat şi atribuţii în aplicarea Legii fondului funciar.

Referitor la Ordinul nr.10/22.01.2008, acesta stabileşte atribuţiile în sarcina reclamantei în domeniul fondului funciar, precum şi reorganizarea Colectivului de lucru al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Deşi cele două ordine nu prevăd în mod expres mutarea reclamantei în cadrul Compartimentului fond funciar, totuşi fişa postului nr.25/28.01.2008 confirmă această situaţie.

Ordinul nr.9/22.01.2008 a avut în vedere cererea reclamantei din 18.12.2007 şi 46064/27.12.2007, prin care aceasta solicita mutarea sa la Corpul de Control al Prefectului. Potrivit Statului de personal, reclamanta are funcţia de consilier juridic superior, treapta I cu un salariu de bază al funcţiei de execuţie de 1569, iar la corpul de control funcţia vacantă era de consilier asistent treapta 3 cu un salariu de bază de 742 lei.

Prin urmare, funcţia vacantă nu avea aceeaşi categorie dacă şi grad profesional astfel cum prevede art.91 din Lg.188/1999, iar aceasta poate fi ocupată numai în temeiul art.55.

Astfel că reclamanta, potrivit notei din 14.01.2008 i s-a dat posibilitatea să fie mutată în cadrul compartimentului financiar, astfel cum prevede art.92(b) din Lg.188/1999.

Potrivit art.43 şi 45 din Lg. 188/1999, funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului funcţionarilor publici, să răspundă potrivit legii de îndeplinirea, atribuţiilor ce le revin şi le sunt delegate, fiind obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.

Îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, pot fi refuzate numai în caz de ilegalitate.

Reclamanta a invocat că prin raportul de evaluare a performanţelor profesionale, a fost subevaluată pentru perioada 11.12.2006-1.12.2007, nefiindu-i acordat punctajul maxim pentru nici un obiectiv şi pentru nici un criteriu de performanţe, acest lucru fiind datorat directorului executiv.

Potrivit art.69(1) din Lg.188/1999, în urma evaluării performanţelor individuale, funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”.

Alin.3 al aceluiaşi articol prevede că evaluarea profesională prin calificativele obţinute sunt avute în vedere la avansarea în trepte de salarizare şi promovare în funcţii publice superioare.

Reclamantei i s-a aplicat calificativul „foarte bine”, astfel că acest calificativ îi conferă dreptul la avansare şi promovare.

Prin urmare, notarea reclamantei cu note între 3,4,5 nu îi afectează cariera profesională.

Faţă de considerentele arătate în cauză, nu sunt îndeplinite cerinţele art.1 din legea 554/2004, astfel că acţiunea va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: