Top

Învăţământ

Pronunţând sentinţa civilă nr.829/26.01.2009 Judecătoria Bacău a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a I.S.J., respingând cererea formulată în contradictoriu cu acesta, a respins excepţia prematurităţii cererii invocată de acelaşi pârât – IŞJ Bacău şi, admiţând în parte cererea completată şi precizată formulată de reclamanta P.C. în contradictoriu cu pârâţii SAM N. Bălcescu, Liceul de Artă G. Apostu Bacău, Colegiul Tehnic de Comunicaţii N:V;: Karpen Bacău, IŞJ Bacău, a obligat SAM N. Bălcescu să efectueze în carnetul de muncă al reclamantei menţiuni conform raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză astfel:

– pentru perioada septembrie 1991-octombrie 2007, la capitolul VII din carnetul de muncă, se vor opera menţiuni referitoare la mutaţiile intervenite, astfel: 1.09.1995, Colegiul Economic Ion Ghica şi Liceul de Artă G.Apostu, prof.I, grad II, 10-14 ani, 1.09.1996, Colegiul Naţional G.Vrânceanu şi Liceul de Artă G.Apostu, prof.I, grad II, 10-14 ani, 1.09.1997, Liceul de Artă G.Apostu şi Liceul M.Eminescu, prof.I, grad II, 10-14 ani, 1.09.1998, Liceul de Artă G.Apostu şi Colegiul tehnic N.V.Karpen, prof.I, grad II, 10-14 ani şi prof.I, grad I, 10-14 ani, 1.10.1999, Şcoala de arte şi meserii N.Bălcescu, prof.I, grad I, 14-18 ani, 1.09.2002, Colegiul Economic Ion Ghica, prof.S, grad I, 14-18 ani şi 1.09.2003, Şcoala de arte şi meserii N.Bălcescu, prof.S, grad I, 18-22 ani,

pentru perioada octombrie 1992-august 1993, se vor opera menţiuni privind mutaţia intervenită, respectiv detaşare cu normă întreagă la Grupul Şcolar Industrial Letea Bacău, data, funcţia, gradul didactic şi vechimea, precum şi următoarele indexări salariale: poziţia 29.1-schimbat salarizarea conform H.G.774/1992, 1.11.1992, 33194 lei, poziţia 29.2-schimbat salarizarea conform H.G.94/1993, 1.01.1993, 36215 lei, poziţia 29.3-schimbat salarizarea conform H.G.124/1993, 1.03.1993, 38388 lei, poziţia 29.4-schimbat salarizarea conform H.G.177/1993, 1.05.1993, 51161 lei, poziţia 29.5-schimbat salarizarea conform H.G.281/1993, 1.06.1993, 59341 lei şi poziţia 29.6-schimbat salarizarea conform H.G.381/1993, 1.07.1993, 71148 lei,

se vor opera menţiuni privind încetările de detaşare şi detaşările pentru anii şcolari 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, astfel: poziţia nr.50 bis-încetat detaşare la Colegiul Naţional G.Vrânceanu la 1.09.1997, poziţia nr.50 bis I-detaşat la Liceul de artă „G.Apostu” şi Liceul M.Eminescu cu data de 1.09.1997, pentru anul şcolar 1997-1998, astfel: poziţia 57 bis-încetat detaşarea la Liceul de artă „G.Apostu” şi Liceul M.Eminescu cu 1.09.1998, pentru anul şcolar 1998-1999, astfel: poziţia 57 bis I-detaşat de la Liceul de artă „G.Apostu” şi Liceul N.V.Karpen cu 1.09.1998, poziţia 58 bis-încetat detaşarea de la Liceul de artă „G.Apostu” şi Liceul N.V.Karpen cu 31.08.1999, poziţia 58 bis I-detaşată la Liceul N.V.Karpen cu 1.09.1999, poziţia 58 bis II-încetat detaşarea de la Liceul N.V.Karpen cu 30.09.1999, poziţia 58 bis 3-Şcoala clasele I-VIII com.N.Bălcescu cu data de 1.10.1999 şi pentru anul şcolar 2002-2003, astfel: poziţia 71 bis-încetat detaşare la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău la data de 31.08.2003, poziţia 71 bis I- Şcoala clasele I-VIII com.N.Bălcescu 1.09.2003,

pentru perioada septembrie 1992-octombrie 2007, se vor opera următoarele menţiuni: la poziţia 29 -30862 lei rol, la poziţia 31-98375 lei rol, la poziţia 32-106873 lei rol, la poziţia 52-999676 lei rol, la poziţia 53-1049988 lei rol, la poziţia 54-1076525 lei rol, la poziţia 55-1103398 lei rol, la poziţia 56-1447074 lei rol, la poziţia 58-1834050 lei rol, la poziţia 59-2055659 lei rol şi la poziţia 86-2771 lei ron.

Prin aceeaşi sentinţă, instanţa a obligat pârâta SAM N. Bălcescu Bacău să plătească reclamantei suma de 1484,56 lei cheltuieli de judecată şi pe reclamantă să plătească pârâtului Liceul de Artă G. Apostu suma de 400 lei cu acelaşi titlu.

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că reclamanta funcţionează de la data de 1.09.1991 în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii N.Bălcescu, având funcţia de profesor, grad didactic I, titular, astfel cum rezultă din contractul individual de muncă, fişa individuală a postului şi carnetul de muncă seria Bd nr.0583472. De la data încadrării reclamantei la Şcoala de arte şi meserii N.Bălcescu, aceasta a fost detaşată la diverse instituţii de învăţământ, printre acestea numărându-se Liceul de artă „G.Apostu” şi Colegiul tehnic de comunicaţii „N.V.Karpen”. Aceste aspecte rezultă din carnetul de muncă seria Bd nr.0583472 şi fişele de încadrare, aflate la dosar.

Potrivit art.1 din Decretul nr.92/1976, privind carnetul de muncă, acest document reprezintă „actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în munca, vechimea neîntreruptă în munca, vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, vechimea în funcţie, meserie sau specialitate, timpul lucrat în locuri de munca cu condiţii deosebite, retribuţia tarifară de încadrare şi alte drepturi ce se includ în aceasta”. În temeiul art.3 alin.1 din actul normativ indicat, carnetul de muncă „se întocmeşte, se completează şi se păstrează de către unitatea unde cel în cauză s-a încadrat pentru prima data în muncă”.

În temeiul art.14 alin.4 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, „persoana detaşată îşi păstrează calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detaşată”.

Având în vedere dispoziţiile legale arătate, instanţa apreciază că pârâtul I. Ş.J. Bacău nu are calitate procesuală pasivă în cauză, neavând vreo obligaţie de întocmire, păstrare, completare sau verificare a carnetelor de muncă ale salariaţilor unităţilor de învăţământ. În consecinţă, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului I.Ş.J.Bacău, invocată de acesta.

În ceea ce priveşte excepţia prematurităţii cererii, invocată de pârâtul I.Ş.J. Bacău, instanţa urmează a o respinge, ca neîntemeiată, întrucât mai întâi trebuie stabilite în mod corect menţiunile din carnetul de muncă şi apoi poate fi soluţionată cererea de calculare a drepturilor băneşti, astfel cum a statuat şi Tribunalul Bacău, prin încheierea de şedinţă din data de 7.03.2008, pronunţată în dosarul nr.5984/110/2007, prin care s-a dispus suspendarea respectivei cauze, potrivit art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă , până la soluţionarea irevocabilă a prezentei cauze.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că, aşa cum rezultă din raportul de expertiză contabilă depus la dosar, în carnetul de muncă al reclamantei nu au fost înscrise menţiuni referitoare la mutaţiile intervenite, funcţia, gradul didactic şi vechimea, la majorările salariale legale sau au fost înscrise menţiuni eronate, acestea fiind detaliat indicate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă.

Având în vedere aceste aspecte şi, văzând prevederile art.3 alin.1 din Decretul nr.92/1976, privind carnetul de muncă şi ale art.14 alin.4 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, instanţa a admis în parte cererea, astfel cum a fost completată şi precizată şi a obligat pârâta Şcoala de arte şi meserii N.Bălcescu să efectueze în carnetul de muncă al reclamantei seria Bd nr.0583472 menţiunile cuvenite, potrivit raportului de expertiză contabilă, efectuat în cauză.

Instanţa a respins cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul I.Ş.J. Bacău, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, pentru considerentele arătate anterior, cu ocazia analizării excepţiei invocate de către pârâtul I.Ş.J. Bacău.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă , instanţa a obligat pârâta Şcoala de arte şi meserii N.Bălcescu să plătească reclamantei suma de 1484,56 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariu avocat 850 lei, conform chitanţelor nr.79/25.09.2008, nr.80/25.09.2008 şi nr.601 bis (fila 139 bis), onorariu expert 600 lei, conform chitanţei nr.1378924/1 din data de 21.03.2008 şi 34,56 lei, cost multiplicări, potrivit facturii nr.1405/24.10.2007. Instanţa nu a inclus în totalul cheltuielilor de judecată suma de 300 lei, reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei din data de 29.10.2007, deoarece se referă la acţiunea privind drepturile salariale, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, suma de 1600 lei, reprezentând onorariu expert parte, întrucât înscrisurile doveditoare se referă la un alt număr de dosar, respectiv 479/2006 şi suma de 8 lei, reprezentând contravaloare dosar PVC, acesta nefiind necesar la introducerea cererii de chemare în judecată.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă a obligat reclamanta să plătească pârâtului Liceul de artă „G.Apostu” suma de 400 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariu de avocat, conform chitanţei nr.06034406 din data de 5.11.2008.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termenul prevăzut de art.301 Cpc (sentinţa judecătoriei fiind comunicată reclamantei la 13.02.2009 – f.195 dosar judecătorie iar recursul înregistrat la 20.02, data poştei, -f6 dosar recurs), motivat prin însăşi declaraţia de recurs, legal scutit de plata taxei judiciare de timbru (art.24 D.92/1976), d-na P.C. care a solicitat, în temeiul art.304 pct.8 şi 9 Cpc, modificarea sentinţei recurate şi rejudecarea pe fond a cererii cu admiterea acesteia astfel cum a fost formulată şi precizată, cu acordarea corectă a cheltuielilor de judecată, inclusiv pentru recurs.

S-a arătat în motivele de recurs că în mod greşit instanţa de judecată a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a I.Ş.J. Bacău, având în vedere că această instituţie este ceea care supraveghează activitatea personalului nedidactic care efectuează menţiunile din carnetele de muncă ale cadrelor didactice.

Pe fondul cauzei, se arată în motivele de recurs, instanţa de fond a omis să dispună a se face în carnetul de muncă următoarele menţiuni:

– pentru perioada septembrie 1991 – octombrie 2007 nu s-a menţionat şi detaşarea din 01.09.1992 la Grupul Şcolar Industrial „Letea” Bacău, prof. I, gr. def., 6-10 ani, potrivit cap. II, obiectivul I, nr. crt. 3, f. 4, din raportul de expertiză întocmit în cauză;

– pentru perioada 1.09. – 30.09.1999 nu s-a menţionat detaşarea la Colegiul Tehnic „N.V.Karpen”, prof. I, gr. I, 14-18 ani, potrivit cap. II, obiectivul I, nr. crt. 11,f.4 din raportul de expertiză întocmit în cauză;

– pentru anul şcolar 1992-1993 încetarea de detaşare.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, a arătat recurenta-reclamantă că Liceul de Artă G. Apostu a fost introdus ca parte în proces pentru opozabilitatea hotărârii judecătoreşti, partea care se află în culpă procesuală fiind pârâta motivat de faptul că partea care se afla în culpă procesuală este pârâta, motivat de faptul că a eliberat adeverinţa nr. 479/2006 în mod greşit, ceea ce a condus la un şir de înscrieri greşite în carnetul de muncă pe care a refuzat să le rectifice şi astfel s-a ajuns la promovarea prezentei acţiuni astfel că nu există nici un temei legal pentru obligarea recurentei la plata de cheltuieli de judecată către pârâtă atât timp cât acţiunea sa a fost admisă în contradictoriu cu aceasta. Pe de altă parte, cheltuielile au fost acordate în mod greşit doar parţial, instanţa neluând în considerare faptul că, din eroare, expertul-parte a trecut în facturile fiscale eliberate numărul adeverinţei de la Liceul de Artă, respectiv 479/2006 în loc de nr. corect al dosarului.

Prin precizările formulate ulterior şi înregistrate la 29.04.2009 (f.18), recurenta a arătat că a depus cerere de îndreptare a erorii materiale şi cerere de lămurire şi completare a sentinţei civile nr.829/26.01.2009, a solicitat respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a IŞJ Bacău deoarece potrivit dispoziţiilor din L.84/1995 de la bugetul de stat prin bugetul MECT se asigură cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, potrivit enumerării făcute de legiuitor, atât ministerul cât şi IŞJ fiind responsabili de modul de organizare şi funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar şi a solicitat restituirea originalului chitanţei reprezentând onorariu avocat de 300 lei, deoarece conform sentinţei civile nr.829/2009 a Judecătoriei Bacău aceasta nu a fost inclusă în cheltuielile de judecată acordate, urmând a fi solicitate în dosarul nr.5984/110/2007 aflat pe rolul Tribunalului Bacău. Această din urmă cerere priveşte un înscris aflat în original la dosarul Judecătoriei Bacău, restituirea acestuia fiind de competenţa acestei instanţe potrivit dispoziţiilor legale privitoare la procedurile necontencioase – art.331-339 cpc.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, SAM N. Bălcescu, jud.Bacău, a solicitat respingerea recursului ca nefondat cu motivarea că expertiza contabilă dispusă a totalizat şi generat consecinţe cu efect juridic iar partiţia reprezentând remuneraţiile recurentei sunt îndestulătoare şi în limitele prevăzute de lege (f.14,15).

În recurs au fost depuse la dosar înscrisuri (f.21-23, 55-63).

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a IŞJ Bacău a fost admisă în mod corect de către judecătorie, având în vedere că potrivit art.3 alin.1 din D.92/1976 carnetul de munca se întocmeşte, se completează şi se păstrează de către unitatea unde cel în cauza s-a încadrat pentru prima data în munca, în speţă unitatea şcolară angajatoare, care are personalitate juridică şi personal competent în completarea acestor documente oficiale, inspectoratele judeţene neavând nici o atribuţie în ceea ce priveşte întocmirea, păstrarea şi completarea carnetelor de muncă.

De asemenea, în mod corect prima instanţă a dispus efectuarea menţiunilor în carnetul de muncă al reclamantei potrivit concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză de expert contabil B.C. şi expert-parte H.M. (f.77-80, 165-171 dosar judecătorie), susţinerile recurentei potrivit cărora s-au omis unele menţiuni nefiind întemeiate iar la judecata în primă instanţă nu au fost formulate obiecţiuni la raportul de expertiză – f.188 dosar judecătorie.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, se constată că dispoziţiile judecătoriei sunt, de asemenea, corecte. Astfel, recurenta-reclamantă a chemat în judecată şi Liceul de Artă G. Apostu din Bacău pentru opozabilitate, astfel cum ea însăşi arată în declaraţia de recurs, însă prima instanţă nu a constat vreo culpă procesuală în sarcina acesteia, obligată fiind la efectuarea de menţiuni în carnetul de muncă SAM N. Bălcescu, astfel încât recurenta-reclamantă datorează Liceului de Artă cheltuielile de judecată solicitate şi dovedite de acesta iar onorariul achitat conform facturilor aflate la f.143, 145 dosar judecătorie nu putea fi acordat atât timp cât nu exista certitudinea că acest onorariu a fost achitat pentru soluţionarea cauzei pendinte.

Etichete: