Top

Procedură civilă. Citare.

Prin sentinta civila nr. 5507/17.06.2008 pronuntata de Judecatoria Bacau, în dosarul nr. 12639/180/2007 s-a admis actiunea formulata de reclamanta M.A.M., în contradictoriu cu pârâtul G.I. si s-a constatat ca imobilul situat în Bacau, , Judetul Bacau este în coproprietatea partilor, dispunându-se iesirea din indiviziune a partilor cu privire la imobilul sus mentionat. S-a atribuit apartamentul reclamantei si ca urmare aceasta a fost obligata sa plateasca pârâtului, cu titlu de sulta, suma de 4673,25 lei. Pârâtul a fost totodata obligat si la plata sumei de 321 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca, prin contractul de vânzare cumparare nr.580/2004 reclamanta M.D. au cumparat o garsoniera în Bacau, Judetul Bacau. Ulterior, M.D. a înstrainat cota sa de 1/2 pârâtului, conform contractului nr.1063/2007, astfel încât bunul este actualmente proprietatea indiviza a partilor în cauza. Raportat la concluziile raportului de expertiza instanta retinut ca valoarea imobilului este de 9346,50 lei astfel încât partilor le revine câte 4673,26 lei. Pe cale de consecinta, în temeiul art.728 cod civil, instanta a dispus iesirea din indiviziune si a atribuit imobilul reclamantei, având în vedere ca reclamanta si-a exprimat optiun ea în acest sens iar pârâtul a formulat întâmpinare si nu si-a exprimat nici o opinie cu privire la atribuire.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, în termen legal pârâtul.

Recursul a fost legal timbrat cu suma de 9,5 lei taxa de timbru si timbru judiciar de 0,15 lei.

In motivarea recursului, recursului, recurentul a aratat ca sentinta pronuntata este nula având în vedere ca procedura de citare nu a fost legal îndeplinita. Sub acest aspect, recurentul a aratat ca, în perioada aprilie-mai 2008, a locuit efectiv la o alta adresa decât cea la care a fost citat, acest fapt fiind datorat problemelor de serviciu.

A mai sustinut recurentul ca instanta de fond nu a analizat, la momentul atribuirii imobilului, posibilitatile de locuit ale fiecarei parti. A aratat astfel recurentul ca reclamanta locuieste efectiv la Bucuresti, în timp ce recurentul-pârât nu are alte posibilitatile de locuit.

Recurentul a criticat si valoarea retinuta pentru imobil, sustinând ca acesta a fost subevaluat. Cum pârâtul nu a fost legal citat nu a fost în masura sa formuleze obiectiuni, expertiza însasi fiind lovita de nulitate sub acest aspect. In consecinta recurentul a solicitat casarea sentintei si totodata, pe fond, admiterea cu atribuirea garsonierei în lotul pârâtului.

In sustinerea recursului, recurentul, prin aparator, a solicitat proba cu înscrisuri : adeverinta nr.81/14.07.2008, adeverinta nr.116/22.07.2008 a SC S.C. SRL Bacau adresa nr.1005/31.03.2009, adresa nr.1551/2009, adresa 6463/2009 a I.T.M. Bacau, adresa nr.8366/2009 a ITM Bacau.

Analizând motivele de recurs invocate si din oficiu tribunalul retine ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente :

Sustinerile recurentului privitoare la nulitatea sentintei atacate nu pot fi primite si aceasta întrucat din adresa nr. 8366/01.06.2009 a ITM Bacau rezulta ca recurentul a avut încheiat contract de munca cu SC S.C. Bacau începând cu 19.07.2008, contract care a încetat la 25.07.2008.

Recurentul însusi a sustinut ca în perioada aprilie- iunie 2008 a fost detasat iar din adeverinta 116/22.07.2008 rezulta ca acesta a fost detasat pe un santier din Iasi începând cu 01.03.2008. Dincolo de inadvertentele rezultate din înscrisurile sus mentionate cu privire la perioada de detasare, tribunalul retine ca, si în conditiile în care ne raportam, ca perioada de detasare la aprilie-iunie 2008 – cea indicata de recurent, rezulta ca pentru primele trei termene de judecata pârâtul a fost legal citat.

In conditiile în care perioada de detasare a început în aprilie, pârâtul fiind nevoit sa locuiasca în alta localitate, acesta avea obligatia de a anunta schimbarea de domiciliu si de a solicita citarea la noua adresa, în conditiile art.98 cod procedura civila.

Pârâtul –recurent a fost citat legal pentru primele trei termene de judecata, ulterior detasarii nu a adus la cunostinta instantei schimbarea de domiciliu, astfel cum impun dispozitiile art.98 cod procedura civila, astfel încât exceptia nulitatii este nefondata.

Pe cale de consecinta, tribunalul retine ca sunt nefondate si criticile referitoare la nulitatea excepertizei pentru aceleasi considerente aratate si în respingerea exceptiei nulitatii sentintei atacate.

Aspectele legate de subevaluarea imobilului si de atribuirea acestuia în lotul reclamantei, reprezinta critici ce trebuiau invocate sub forma obiectiunilor la expertiza si nu direct în recurs, cu încalcarea dispozitiilor art.108 alin.2-4 cod procedura civila.

In consecinta, vazând dispozitiile art.304 pct. 5, art.304 pct.9 si art.312 cod procedura civila, tribunalul va respinge recursul ca nefondat.

Fata de dispozitiile art.274 cod procedura civila, tribunalul va obliga recurentul la plata cheltuielilor de judecata avansate de intimata în recurs, reprezentând onorar avocat.

Etichete: