Top

Citare

Prin sentinţa civilă nr. 6770/31.10.2007 Judecătoria Bacau a admis acţiunea privind pe reclamanta B.S., intervenienta B.G. şi pârâţii F.C.M., N.D.I. :

A respins excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâţilor, a respins ca nefondată cererea de intervenţie, a dispus evacuarea pârâtelor din apartamentul situat în Bacau, reintegrarea reclamantei în acest imobil, a obligat pârâţii să plătească reclamantei suma de 409 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin decizia civilă 1010/A/2002 a Tribunalului Bacău s-a constatat nulitatea absolută a 2 contracte de vânzare cumpărare – 21/2000 încheiat de reclamanta B.S. cu P.T. şi nr. 483/2000 încheiat între P.T. şi C.M. astfel că, prin efectul acestei hotărâri judecătoreşti reclamanta a redobândit proprietatea apartamentului situat în Bacău. În modificarea acţiunii reclamanta solicită evacuarea pârâţilor din apartamentul în litigiu menţionând că aceştia ocupă fără drept imobilul şi reintegrarea sa în apartamentul în litigiu.

Din probele administrate la dosarul de fond rezultă că pârâţii locuiesc în imobil (declaraţia de martori) ocupându-l fără drept. De asemenea, aceştia nu au prezentat titlul în baza căruia ocupă imobilul, apărarea acestora fiind aceea că intervenienta locuieşte efectiv în imobil. Susţinerea este însă contrazisă de declaraţiile de martor administrate în dosar.

Aşa fiind, instanţa apreciază că acţiunea formulată este întemeiată urmând să respingă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor şi să dispună evacuarea acestora şi reintegrarea reclamantei în imobil.

În ce priveşte cererea de intervenţie formulată de B.G., instanţa urmează să constate că aceasta nu este în posesia bunului astfel încât cererea privind acordarea unui drept de retenţie apare ca nefiind fondată. Căzând în pretenţii pârâţii vor fi obligaţi la plata cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinţei au declarat recurs intervenienta B.G. şi pârâţii F.C.M., N.D.I. pentru următoarele considerente:

– invocă nelegalitatea hotărârii conform art. 261 C.p.c. deoarece nici în preambul nici în dispozitiv nu cuprinde domiciliul părţilor, acesta fiind motivul pentru care nici până în prezent recurenta B.G. nu a primit hotărârea pronunţată.

– deşi în dispozitivul hotărârii pronunţată de Tribunalul Bacau în dosarul 1651/180/2006 se prevedea că recurenta B.G. nu locuieşte în ţară motiv pentru care a fost citată la două adrese, după casare aceasta nu a fost citată decât la o adresă

– deşi reclamanta şi-a modificat acţiunea din revendicare imobiliară în evacuare instanţa a admis acţiunea în revendicare

– reclamanta a ascuns faptul că s-au judecat în alt dosar în care a solicitat contravaloarea îmbunătăţirilor făcute la apartament obţinând un drept de retenţie până la achitarea acestora şi în aceste condiţii nu se putea dispune evacuarea lor din apartament.

Prin încheierea din 12.11.2008 calea de atac a fost calificată ca fiind apel în temeiul art. 2821 C.p.c.

Analizând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:

Faptul că în dispozitivul sentinţei apelate nu există menţiunile precizate de art. 261 al. 1 pct. 2 C.p.c. privind domiciliul părţilor nu atrage nelegalitatea hotărârii pronunţate.

Legat de acest aspect apelanta-intervenientă a invocat faptul că nu a primit sentinţa şi deci consecinţe ce decurg din modalitatea de aducere la îndeplinire a obligaţie de comunicare a sentinţei.

Prima instanţă a reţinut modificarea acţiunii de către reclamantă cu privire la primul capăt de cerere, respectiv faptul că aceasta a solicitat evacuarea pârâţilor din apartament. Atât din considerente cât şi din dispozitiv rezultă că instanţa s-a pronunţat asupra obiectului litigiului astfel cum a fost modificat, dispunând evacuarea pârâţilor.

Precizarea din primul alineat al dispozitivului în sensul că s-a admis o acţiune în revendicarea imobilului poate fi rectificată pe calea procedurii prevăzută de art. 281 C.p.c.

Judecata în primă instanţă s-a efectuat în lipsa intervenientei B.G., care nu a fost legal citată, procedura de citare cu aceasta fiind realizată doar la adresa din Bacau în condiţiile în care, astfel cum rezultă din cererea aflată la fila 2 în dosarul Tribunalului Bacau nr. 1651/2006, aceasta a precizat un domiciliu ales în Bacau . În acest fel s-au încălcat prevederile art. 85 C.p.c. prevăzute pentru respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii, fiind de prisos a cerceta apelul sub aspectul motivelor ce privesc fondul. Constatând incidenţa art. 297 al. 1 C.p.c. va admite apelul, va desfiinţa sentinţa apelată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Etichete: