Top

Asigurări sociale

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.1669 din 9.03.2010, d-l I. G. P. a contestat decizia nr.198743/31.12.2009 prin care s-a suspendat plata indemnizaţiei reparatorii cuvenite pentru perioada 1.11.2008-31.07.2009, arătând în motivare că decizia contestată este neîntemeiată, abuzivă şi lacunară întrucât nu arată care este salariul mediu pe economie, care este „venitul asimilat” şi de unde provine acesta, fiind confuz formulată, cu vădită intenţie de intimidare, solicitând atât anularea deciziei cât şi obligarea C.J.P. Bacău la plata sumei restante.

O dată cu cererea de chemare în judecată, contestatorul a depus la dosar înscrisuri (f.5-8).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispoziţiilor L.19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (f.13,14), CJP Bacău a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu motivarea că în perioada 1.11.2008-31.07.2009 contestatorul a obţinut venituri mai mari decât salariul mediu brut prevăzut prin lege pentru fundamentarea bugetului de asigurări sociale. În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar înscrisuri (f.15,16).

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr.198743/5.11.2009 (f.6), d-lui P. Gh. I. i s-a acordat o indemnizaţie reparatorie precum şi o indemnizaţie lunară, în baza art. 4 alin.(4) din L.341/2004, începând cu 1.12.2004.

Prin decizia cu acelaşi număr din data de 31.12.2009, CJP Bacău a dispus suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii pentru perioada 1.11.2008-31.07.2009, ca urmare a faptului că beneficiarul nu a declarat veniturile salariale şi cele asimilate salariilor potrivit L.571/2003 care depăşesc salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale (f.5).

Potrivit art. 4 alin.(4) din L.341/2004 (Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987) de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nici o formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

Din cuprinsul adeverinţei nr.13888/28.12.2009 (f.16), în combaterea căreia contestatorul nu a administrat probe, în perioada noiembrie 2008-iulie 2009, d-l P. Gh.I. a obţinut venituri mai mari decât salariul brut prevăzut pentru fundamentarea bugetului de asigurări sociale, de 1550 lei pentru anul 2008 şi de 1693 lei pentru anul 2009 (art.16 alin.2 din L.19/2009).

În consecinţă, constatând legalitatea deciziei nr.198743/31.12.2009, Tribunalul a respins contestaţia formulată împotriva acesteia ca nefondată.

Etichete: