Top

Contencios administrativ si fiscal – suspendare executare act administrativ

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 9/2011

Sedinta publica de la 12 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE D.S.

Grefier M.N.

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe reclamant SC M.P. FF SRL si pe pârât DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BACAU, pârât DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE – ACTIVITATEA DE INSPECTIE FISCALA, având ca obiect anulare act administrativ

La apelul nominal facut în sedinta publica , se prezinta av.B.E. pentru reclamanta, c.j. P.A. pentru pârâti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier , dupa care:

Av. B.E. depune la dosar dovada achitarii cautiunii în cuantum de 2000 Ron .

Instanta constata ca la dosar se afla întâmpinare formulata de pârâta AFP Bacau . Detaseaza fl. 190-191 si înmâneaza aparatorului reclamantei pentru a lua la cunostinta.

Av. B.E. pentru reclamanta arata ca a fost o eroare la emiterea actiunii si ca întelege sa se judece cu D.G.F.P. Bacau si Activitatea de Inspectie Fiscala. Solicita cuvântul pe cererea de suspendare a deciziei.

Pentru pârâti c.j. P.A. este de acord cu discutarea cererii de suspendare.

Instanta acorda cuvântul pe cererea de suspendare a executarii.

Pe suspendare, av.B.E. solicita admiterea cererii de suspendare pâna la solutionarea cauzei.. Arata ca la fl.140 dosar, este o adresa din care rezulta ca s-a luat masura indisponibilizarii sumelor reprezentând venituri si disponibilitati banesti în lei si în valuta.

C.j. pentru pârâte arata ca solicita respingerea cererii de suspendare. Invoca decizia Î.C.C.J. nr.3559/2009.

Av.B.E. arata ca exista un prejudiciu, dar societatea nu mai poate functiona. Organul de control are dubii în legatura cu valabilitatea contractului. Exista un dubiu asupra actului întocmit.

Instanta ramâne în pronuntare pe cererea de suspendare.

Pe probatorii, av.B.E. solicita proba cu expertiza contabila. Arata ca are 6 obiective. Solicita si proba cu martori.

Instanta pune în vedere reclamantei sa depuna la dosar nota probatorie solicitata.

Fata de probele solicitate de contestatoare, instanta va admite proba cu expertiza contabila, urmând a se depune obiectivele în scris, î exemplare suficiente pentru a fi comunicate si pârâtelor.

Proroga discutiile privind proba cu interogatoriu si martori, dupa depunerea onorariului de expert provizoriu în suma de 1000 lei.

INSTANTA

Asupra cererii de suspendare a executarii deciziei de impunere, retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Bacau sub nr.*/2010, reclamanta SC M.P. SRL Moinesti a contestat, în contradictoriu cu D.G.F.P.BACAU si A.I.F. BACAU decizia nr.1610/01.10.2010 a D.G.F.P. Bacau si decizia de impunere nr.592/19.07.2010 a AIF Bacau, solicitând anularea acestora si a actelor fiscale, care au stat la baza emiterii acestora, precum si suspendarea executarii deciziei de impunere nr.592/19.07.2010 a A.I.F. Bacau, pâna la solutionarea cauzei.

În drept, cererea de suspendare a fost întemeiata pe dispozitiile art.15 al.1, raportat la art.14 al.1 si art.2 lit.s) si t) din Legea 554/2004, conform precizarilor depuse la termenul de azi.

În motivarea cererii de suspendare, se arata ca sunt îndeplinite cumulativ conditiile prevazute de art.14 al.1 din Legea 554/2004, existând o îndoiala cu privire la legalitatea actelor administrative emise si de asemenea, aceste acte au fost întocmite fara a se avea în vedere toate documentele justificative.

În ceea ce priveste pericolul producerii unei pagube iminente, se arata ca executarea societatii pentru aceste debite, ar duce la falimentul societatii, fiind instituit deja sechestru pe bunurile societatii în vederea scoaterii la vânzare.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus acte.

Pârâtele nu au formulat întâmpinare, însa au depus actele care au stat la baza emiterii deciziilor a carei anulare se cere.

Fata de cererea de suspendare a executarii deciziei de impunere, instanta o considera întemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Conform art.15 coroborat cu art.14 din Legea 554/2004 pentru care instanta sa poata dispune suspendarea unui act administrativ, trebuie îndeplinite cumulativ, urmatoarele conditii: existenta unui act administrativ, existenta unei cereri de anulare a actului administrativ adresata instantei, cazul bine justificat si prevenirea unei pagube iminente.

Actul a carui suspendare se cere, este act administrativ fiscal, în sensul dispozitiilor art.2 al.1 lit.c din Legea 554/2004 si art.41 Cod procedura fiscala, iar prin prezenta cauza, s-a solicitat anularea acestuia, pentru nelegalitate si netemeinicie.

Conform art.2 al.1 lit.t) din Lg.556/2004, cazul bine justificat este o împrejurare legata de starea de fapt si de drept de natura sa creeze o îndoiala serioasa cu privire la nelegalitatea actului administrativ.

Aprecierea cazului bine justificat trebuie facuta si în raport de Recomandarea nr.R (89)8 adoptata de Consiliul de Ministri din cadrul Consiliului Europei la data de 13.09.1989, referitoare la protectia jurisdictionala provizorie în materie administrativa.

Prin aceasta Recomandare s-a retinut ca autoritatile administrative actioneaza în numeroase domenii si ca activitatile lor sunt de natura sa afecteze drepturile, libertatile si interesele personale.

Datorita prezumtiei de legalitate, autenticitate si veridicitate de care se bucura actele administrative, acestea sunt executorii din oficiu, constituind titluri executorii.

Pentru a asigura un anumit echilibru între interesul general si interesul particular individual, legiuitorul a prevazut anumite situatii si masuri de exceptie puse la îndemâna instantei, în cazul îndeplinirii unor conditii de suspendare a efectelor actelor administrative contestate sau susceptibile a fi contestate si a caror executare ar putea produce acestor persoane prejudicii ireparabile, pe care echitatea impune a fi evitate.

Astfel, din motivarea în fapt si drept a cererii de anulare a actelor contestate, rezulta, aparent, o îndoiala cu privire la legalitatea actului a carui suspendare se cere, precum si o încalcare, de catre pârâti, a obligatiilor care le revine cu ocazia controlului fiscal, la reclamanta.

Prin actul a carui suspendare se cere, s-au stabilit în sarcina reclamantei obligatii fiscale în suma de 210.675 lei, iar prin decizia nr. 19579/15.07.2010 (fl. 137) a DGFP Bacau s-au dispus instituirea masurii obligatorii împotriva reclamantei.

Astfel, s-a dispus poprirea asiguratorie asupra veniturilor reclamantei, conform adresei nr.13764 din 05.08.2010 (fl.140) si s-a procedat la sechestrarea bunurilor imobile, conform procesului verbal de sechestru asigurator nr.13392/28.07.2010.

Prin aceste masuri, s-a paralizat practic activitatea debitoarei-reclamante, fiind iminenta intrarea sa în insolventa.

Fata de aceasta situatie, instanta considera ca exista un caz bine justificat si ca se impune suspendarea executarii actului atacat pâna la pronuntarea instantei asupra legalitatii acestuia, pentru a preveni o paguba iminenta, ce ar constitui intrarea reclamantei în insolventa si eventual, dizolvarea acesteia.

Astfel, este echitabil ca pâna la evaluarea de catre instanta a legalitatii actului contestat, acesta sa nu-si produca efectele.

Pentru acest motiv, în temeiul art.15 cu art.14 al.1 din Legea 554/2004, instanta va admite cererea si va dispune suspendarea executarii actului atacat pâna la solutionarea irevocabila a cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea contestatoarei.

În temeiul art.15 din Legea 554/2004 dispune suspendarea executarii deciziei de impunere nr.592/19.07. 2010, pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei.

Stabileste termen pentru fond la data de 02.02.2011, ora 13,00 CC5.

Executorie.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 12 Ianuarie 2011

Etichete: