Top

Contencios administrativ – suspendare executare act administrativ – art. 14 legea 554/2004

Dosar nr. 2942/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR.310

Şedinţa publică din data de 20 februarie 2009

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.2942/88 din 11 dec.2008 reclamanta S.C.”…” SRL cu sediul în Municipiul Tulcea, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună suspendarea executării Deciziei de impunere nr, 232/13 nov.2008 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală emisă de A.N.A.F. – Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Tulcea – Serviciul de inspecţie fiscală.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin Decizia de impunere nr.232/13 nov.2008, au fost stabilite în sarcina acestuia obligaţii suplimentare de plată în sumă totală de 278.040 lei din care impozit pe profit 103.637 lei, accesorii aferente impozitului pe profit 35.093 lei, taxă pe valoare adăugată 84.834 lei, accesorii aferente taxei pe valoare adăugată 38.587 lei.

S.C.”…” SRL a contestat valoarea obligaţiilor suplimentare de plată stabilite de organul fiscal prin cererea înregistrată sub nr.12233/10.12.2008 deoarece organul de inspecţie fiscală nu a luat în considerare anumite cheltuieli făcute efectiv de către aceasta şi probate cu documente valabile.

A mai arătat recurenta că valoarea stabilită cu titlu de obligaţie fiscală suplimentară este deosebit de mare şi, în considerarea netemeiniciei modului de calcul a acesteia, punerea în executare a deciziei va provoca pagube irecuperabile societăţii.

În drept au fost invocate dispoz.art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004.

La dosarul cauzei au fost depuse în copie contestaţia formulată de reclamantă împotriva Deciziei de impunere înreg. sub nr.232/13 nov.2008, Decizia de impunere nr.232/2008, mai multe liste cu facturile emise de reclamantă.

La termenul din 12 febr.2009 a precizat că suma pe care o contestă că o datorează este de 57631,91 lei din care 21.402,29 lei reprezentând TVA neacceptat la deducere, 18.388,98 lei, reprezentând impozit calculat şi nedatorat şi 17.840,64 lei reprezentând impozit calculat şi nedatorat aferentă valorii neamortizate la autovehiculul Toyota, scos din funcţiune.

În raport de această valoare, în conformitate cu art.215 alin.2 din OG nr.92/2003 reclamanta a plătit o cauţiune în sumă de 11527 lei, reprezentând 20% din suma contestată, cu recipisa de consemnare nr. 302815/1/11.02.2008 şi a chitanţei nr.1527378/1/11.02.2009.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.14 pct.1 din Legea nr.554/2004 – În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate.

În fapt, recurenta a fost supusă unei inspecţii fiscale, urmare căreia a fost întocmit Raportul de inspecţie fiscală nr.12087/12 npv.2008 şi s-a emis Decizia de impunere nr.232/13 nov.2008 prin care s-a stabilit că datorează ca obligaţii suplimentare de plată sumele de 103637 lei impozit pe profit pentru perioada 01.01.2005 – 30.06.2008, majorări de întârziere în plata impozitului pe profit în perioada 16.04.2006 – 31 oct.2008 – 35093 lei, 560 lei cu ti”…”u de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, 548 lei cu ti”…”u de majorări de întârziere, 84834 lei cu ti”…”u de taxă pe valoare adăugată – lunar pentru perioada 01.01.2005 – 30.06.2008 şi 38587 lei majorări de întârziere pentru perioada 26.02.2005 – 31 oct.2008, contribuţia de asigurări sociale datorate ale angajaţilor pentru perioada 01.01.2005 – 30.06.2008 în sumă de 1594 lei şi 1561 lei majorări de întârziere pentru perioada 26.02.2006 – 31 oct.2008.

Împotriva deciziei de impunere nr.232/13 nov.2008, reclamanta a formulat contestaţie care a fost înregistrată sub nr.12233/10 dec.2008 la DGFP Jud. Tulcea.

Reclamanta nu a dovedit în nici un mod care ar fi paguba iminentă ce i s-ar produce ca urmare a plăţii sumei de 278.040 lei, stabilite în sarcina acesteia ca obligaţii suplimentare, aceasta nedepunând la dosar acte financiar-contabile din care să rezulte pretinsa dificultate financiară în care s-ar afla.

Simpla afirmaţie că sunt întrunite condiţiile de suspendare a executării deciziei prevăzute de lege art.14 alin.(1) din Legea 554/2004 – fără a produce dovezi din care să rezulte temeinicia cererii de suspendare nu este suficientă.

Cuantumul ridicat al sumei ce urmează a fi recuperată de către organul de executare nu constituie prin el însuşi, un motiv suficient pentru admiterea cererii de suspendare.

Pe cale de consecinţă, urmează a respinge cererea ca nefondată.

Etichete: