Top

Validare poprire

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, sub nr. …./180/27.05.2010, creditorul CI în calitate de executor judecătoresc a solicitat în contradictoriu cu debitorul CONSILIUL LOCAL S. şi terţul poprit TREZORERIA BACĂU validarea popririi până la concurenţa sumei de 9119,53 lei cu titlu de cheltuieli de executare.

În motivarea cererii, creditorul a arătat că la data de ….. a fost încheiat contractul de executare nr. …. cu SC C R G SRL, prin care urma să se pună în executare titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ……/12.12.2008 pronunţată de Tribunalul Bacău. S-a dispus încuviinţarea executării silite de către Judecătoria Bacău, în urma căreia reclamantul a încheiat procesul verbal de stabilire a onorariului în cuantum total de 10065,52 lei +1912,44 lei TVA, din care creditorul SC C R GRUP SRL a achitat în avans suma de 3000 lei, restul urmând a se recupera de la debitorul CONSILIUL LOCAL S. cu prilejul executării.

Adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată terţului poprit de către reclamantul executor judecătoresc la data de 12.04.2010, în scopul producerii de efectelor juridice prevăzute de lege, în vederea indisponibilizării sumelor de bani pe care terţul poprit le datorează debitorului. S-a mai arătat că terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.460 C.pr.civ.

Cererea a fost legal timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În temeiul art.460 alin.2 C.p.c., au fost citaţi debitoarea, care nu a formulat întâmpinare şi terţul poprit. Prin întâmpinarea depusă terţul poprit a solicitat respingerea cererii de validare a popririi întrucât contractul de executare silită era reziliat, iar debitul ce forma obiectul executării silite era stins la data adresei de înfiinţare a popririi. Terţul poprit contestă de asemenea şi cheltuielile de executare, întrucât nu există un deviz justificativ pentru ele.

S-a depus în probatoriu dosarul de executare nr…./2009 al executorului judecătoresc C I .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Creditoarea SC C R GRUP SRL a solicitat executorului judecătoresc C I la data de 18.09.2009 executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ……/12.12.2008 pronunţată în dosarul nr. ……/110/2008 de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ împotriva debitorului CONSILIUL LOCAL S. , pentru suma de 476552,15 lei reprezentând debit restant. La data de 22.09.2009 s-a încheiat contractul de executare între Biroul executorului judecătoresc şi creditoare formându-se dosarul de executare nr. ……/2009.

A fost încheiat procesul verbal de stabilire al onorariului, creditorul avansând suma de 3000 lei din onorariul stabilit în cuantum de 10065,52 lei + 1912,44 lei TVA, cu respectarea dispoziţiilor legale privind onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorul judecătoresc.

A fost emisă somaţia nr. ……/2009 din data de 7.10.2009 prin care i se aduce la cunoştinţa debitorului cuantumul sumei datorate, precum şi ce reprezintă aceasta. Creditoare a formulat solicitări de continuare a executării silite în data de 20.10.209, 13.11.2009 şi 25.11.2009.

Din lecturarea adresei emise de creditoarea SC C P SRL către debitoarea CONSILIUL LOCAL S. , instanţa reţine că la data de 15.03.2010 debitoarea încă nu achitase suma datorată, condiţionând renunţarea la executarea silită de plata în totalitatea a creanţei.

Prin adresa nr……/2009 emisă la data de 12.04.2010 comunicată terţului poprit s-a dispus înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor pe care debitoarea urmează să le primească de la terţul poprit, până la concurenţa sumei de 225129,06 lei reprezentând debit reactualizat şi cheltuieli de executare.

După înfiinţarea popririi, creditoarea emite o adresă la data de 14.04.2010, prin care se aduce la cunoştinţa biroului executorului judecătoresc faptul că debitorul şi-a achitat obligaţiile şi pe cale de consecinţă să fie întreruptă executarea silită, comunicând totodată şi rezilierea contractului de executare silită.

Potrivit dispoziţiilor contractuale la art.6 lit. a) onorariul de executare cade în sarcina debitorului urmărit, iar la litera b) este prevăzut faptul că executorul judecătoresc îl poate scuti pe creditor de obligaţia de a avansa în tot sau în parte cheltuielile de executare, executorul judecătoresc rezervându-şi dreptul de a prelua aceste sume în mod direct, cu prioritate din primele sume obţinute de la debitor prin executare voluntară sau rezultate din executare silită.

Din cuprinsul contractului se poate deduce şi situaţia din speţa de faţă în care, dacă între creditor şi debitor intervine o înţelegere cu privire la stingerea debitului pe cale amiabilă, iar creditorul nu a achitat în întregime cheltuielile de executare, acestea cad în sarcina creditorului urmăritor, condiţionat de informarea de îndată a organului de executare despre încasarea totală, parţială a creanţei sale.

Or informarea asupra achitării debitului s-a făcut după dispunerea adresei de înfiinţare a popririi, iar potrivit art. 3717 alin.2 „cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară.”

În temeiul art.460 alin.1 C.p.c., „dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi”.

Având în vedere faptul că terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce decurgeau în urma înfiinţării popririi, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.460 C.p.c., astfel încât va admite cererea şi, pe cale de consecinţă, va valida poprirea înfiinţată prin adresa nr. …../12.04.2010 şi va obliga terţul poprit TREZORERIA BACĂU să vireze în contul indicat în adresa nr. …../12.04.2010 din veniturile datorate debitoarei până la concurenţa sumei de 9119,53 RON, ce reprezintă cheltuieli de executare.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: