Top

Validare poprire

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de …… sub nr…… pe rolul Judecătoriei Bacău, creditoarea SC E. F. B. a chemat în judecată pe debitorul BV şi pe terţul poprit P. L solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună validarea popririi înfiinţate de BEJ,,API” asupra tuturor veniturilor debitorului până la concurenţa sumei de …..

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr…… pronunţată de Judecătoria B. în dosarul cu numărul …, debitorul BV a fost obligat să achite către SC E . F SA Bacău suma de …..lei reprezentând contravaloare energie electrică, penalităţi de întârziere , taxa de deconectare şi 642 lei cheltuieli de judecată.

Prin procesele verbale de cheltuieli nr. ….. şi ….. BEJ ,,API” a stabilit ca şi cheltuieli de executare iniţial suma de 1250 lei, iar ulterior suma de 1564,5 lei. Prin procesul verbal de cheltuieli ….. a majorat suma cheltuielilor şi a onorariului cu 300,5 lei, respectiv suma totală de cheltuieli de executare fiind de 1865 lei.

Aceasta a mai arătat că debitorul nu s-a conformat titlurilor executorii , neachitându-şi datoriile faţă de creditoare, însă, prin poprirea instituită prin adresa din ….. la Banca T. s-au poprit sumele existente în cont, respectiv suma de 3121,69 lei a fost virată în contul executorului judecătoresc.

Prin adresa nr…… comunicată executorului de ITM Bacău s-a stabilit că debitorul figurează cu contract de muncă activ la P.D.

Se mai arată că demersurile legale de a recupera acest debit s-au concretizat şi în solicitarea către terţul poprit PD de a institui poprirea asupra veniturilor debitorului BV. În termen de 15 zile de la comunicarea adresei terţul poprit trebuia să răspundă acestei solicitări, lucru care nu s-a întâmplat.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.460 alin.1-4 C.Proc.Civ.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 8 lei, potrivit art.13 din Legea nr.146/1997, şi cu timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei, conform art.3 alin.1 din OG nr.32/1995.

În susţinerea cererii s-au ataşat următoarele înscrisuri : sentinţa civilă nr…… a Judecătoriei B. (filele 4-5), proces-verbal de cheltuieli şi onorariu de executare din data de … (fila 6), proces-verbal de cheltuieli şi onorariu de executare din data de …. (fila 7), adresă de înfiinţare a popririi din data de …. (fila 8), proces-verbal de cheltuieli şi onorariu de executare din data de …. (fila 11).

Legal citaţi, debitorul BV şi terţul poprit PD nu au formulat întâmpinare şi nici nu s-au prezentat în faţa instanţei pentru a-şi exprima poziţia procesuală şi a solicita probe în apărare.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Urmare a încuviinţării popririi în dosarul de executare …, BEJ ,,API” a emis la data de …. adresa de înfiinţare a popririi către terţul poprit PD, în conformitate cu dispoziţiile art.454 alin.1 şi 2, art.456 şi art.459 C.Proc.Civ. şi în baza titlurilor executorii – sentinţa civilă nr……. pronunţată de Judecătoria Bacău şi procesul verbal privind cheltuielile de executare şi onorariu încheiat la data de …… Prin această adresă s-a pus în vedere terţului poprit interdicţia de a plăti debitorului suma de 11147,82 lei din care 9897,82 reprezentând debit la care se adaugă cheltuielile de executare în cuantum de 1250 lei, în măsura în care există disponibilităţi băneşti în contul deschis de debitor la terţul poprit, urmând ca în termen de 15 zile de la comunicarea adresei să procedeze la indisponibilizarea şi consemnarea sumei menţionate, pe seama şi la dispoziţia executorului judecătoresc.

Ulterior cheltuielile de executare au fost recalculate , astfel cum reiese din procesele verbale de cheltuieli şi onorariu de executare din data de ….. şi din data de ……

Din actele existente la dosar nu reiese respectarea obligaţiei ce-i revenea terţului poprit de a consemna pe numele creditoarei şi la dispoziţia executorului judecătoresc sumele datorate debitorului.

Faţă de cele expuse mai sus, având în vedere cererea creditoarei de validare a popririi , sunt incidente în cauză dispoziţiile art.460 alin.1 C.Proc.Civ. în conformitate cu care ,, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care , în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare în vederea validării popririi.”

Aplicând aceste dispoziţii legale situaţiei de fapt sus-reţinute , instanţa constată că adresa de înfiinţare a popririi a fost emisă la data de ….. şi comunicată la data de ….., astfel că în termen de 15 zile de la data comunicării popririi, terţul poprit avea obligaţia de a consemna suma de bani şi de a trimite executorului judecătoresc dovada acestei consemnări, potrivit art.456 alin.1 lit.a C.Proc.Civ., însă acesta nu a îndeplinit benevol această obligaţie, motiv pentru care s-a formulat prezenta cerere de validare a popririi, cu respectarea termenului de 3 luni, instituit de art.460 alin.1 C.Proc.Civ.

În conformitate cu art.460 alin.2 C.Proc.Civ. urmează a se analiza dacă terţul poprit datorează sume de bani debitorului, soluţia fiind în sens afirmativ, conform adresei nr….. din data de …… din care rezultă că debitorul figurează cu contract de muncă activ la terţul poprit.

În raport de cele arătate, instanţa consideră că sunt îndeplinite cerinţele legale cuprinse în art.460 C.Proc.Civ .pentru a se valida poprirea , respectiv refuzul terţului poprit de a reţine suma de bani la dispoziţia executorului judecătoresc şi existenţa unei creanţe a debitorului faţă de terţul poprit, astfel că se impune pronunţarea unei hotărâri de validare a popririi , înfiinţate de BEJ ,,API”.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art.460 C.Proc.Civ, instanţa va admite cererea de validare a popririi formulată de creditoarea SC E F SA B. prin executor judecătoresc – BEJ ,,API”, în contradictoriu cu debitorul BV şi cu terţul poprit PD, dispunând validarea popririi înfiinţate în dosarul de executare nr….. al BEJ ,,API”, asupra veniturilor salariale ale debitorului până la concurenţa sumei de 8641,13 lei, cu respectarea dispoziţiilor art.409 C.Proc.Civ.

Etichete: