Top

Tentativă de furt calificat

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîng? Judec?toria Bac?u nr. 4786/P/ 2009 înregistrat pe rolul Judec?toriei Bac?u sub nr 20363/180/2009 s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i trimiterea în judecat? a inculpatului VP pentru s?vâr?irea infrac?iunii de tentativ? la furt calificat prev de art 20 CPen rap la art 208 alin 1-209 alin 1 lit i CPen cu aplic art 37 lit a Cpen .

În fapt , prin actul de sesizare s-a re?inut c? în ziua de 19.05.2009 a încercat s? sustrag? bunuri în valoare de 2000 lei, din atelierul SC”DP”SRL Bac?u, ac?iunea sa fiind întrerupt? de administratorul societ??ii ?i apoi de organele de poli?ie care l-au depistat în flagrant .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urm?ririi penale ?i cercet?rii judec?tore?ti instan?a re?ine urm?toarea situa?ie de fapt :

La data de 19.05.2009, CP, administrator al SC”DP, sesizeaz? organele de poli?ie cu privire la faptul c? un b?rbat necunoscut, în vârst? de aproximativ 40 de ani, a p?truns f?r? drept în atelierul societ??ii, situat pe str.Bicaz nr.124 .

Din sesizare se re?ine c? lâng? u?a de acces în atelier, petentul a g?sit patru saco?e con?inând scule ?i accesorii pentru montat tâmpl?rie PVC, în valoare de aproximativ 2000 lei .

Urmare aspectelor reclamate, organele de poli?ie s-au deplasat la fa?a locului, unde l-au identificat pe inculpatul VP, care se ascundea sub un birou din atelier. Lâng? U?? existau patru saco?e, con?inând 2 borma?ini, marca “STERN”, 3 polizoare “STERN” , un rotopercutor “BOSCH” , 10 mânere de geamuri, 20 chei fixe, inelare tubulare ?i un fier de c?lcat tefal. De asemenea, geamurile atelierului erau întredeschise .

Prin rezolu?ia din data de 07.07.2009 s-a început urm?rirea penal? fa?? de inculpatul VP pentru s?vâr?irea infrac?iunii de tentativ? la furt calificat , în condi?iile unei recidive post-executorii .

Inculpatul VP a refuzat s? semneze procesul verbal de constatare a infrac?iunii flgrante, declarând c? a fost adus ?i abandonat în atelier de o persoan? cunoscut?, pe nume “Cl”, care avea în posesie cheile imobilului . P?trunderea în atelier s-a realizat pe u?a de acces, iar scopul s?u a fost acela de a-?i însu?i f?r? drept bunurile societ??ii .

Ap?r?rile inculpatului sunt infirmate de probele administrate în cauz?, respectiv plângere ?i declara?ii parte v?t?mat?, proces verbal de constatare a infrac?iunii flagrante, declara?ii martori asisten?i la cercet?rile locale efectuate de organele de poli?ie, plan?? fotografic? .

Partea v?t?mat? SC”DP”SRL Bac?u, prin administrator CP, nu mai emite preten?ii civile în cauz?, bunurile fiind recuperate . Fapta inculpatului întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii de tentativ? la furt calificat, prev?zut? de art.20 raportat la art.208-209 alin.1 lit.i Cod penal, cu aplicarea atr.37 lit.b Cod penal . La individualizarea pedepsei instan?a va avea în vedere criteriile de individualizare prev?zute de art 72 CPen ?i anume : gradul de pericol social al faptei , împrejur?rile concrete în care a fost comis? , perseveren?a infrac?ional? ?i starea de recidiv? , conduita procesual? , precum ?i urm?rile produse urmând s? aplice inculpatului o pedeaps? privativ? de libertate orientat? spre minimul special prev?zut de lege .

Fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecat? a fost s?vâr?it? în stare de recidiv? post executorie , având un rest de pedeaps? neexecutat ca urmare a liber?rii condi?ionate de 57 zile .

Pentru aceste motive instan?a va proceda potrivit prev art 61 alin 1teza a II CPen ?i va dispune men?inerea liber?rii condi?ionate .

Se va lua act cc? partea v?t?mat? nu s-a constituit parte civil? . V?zând ?i dispozi?iile art 189 ?i 191alin 1CPP :

Tags: