Top

Somaţie de plată de la Asociaţia de Proprietari

Sent. civ. nr.2214/15.10.2008

Prin acţiunea inregistrata sub numărul 1234/ 260 / 2008 pe rolul Judecătoriei Moineşti, reclamanta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI T.

C. a chemat în judecată pe pârâtul P. A., solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 3378,71 lei reprezentând debit restant întreţinere şi a sumei de 3106,09 lei penalităţi de intarziere.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat ca paratul este proprietar al apartamentului situat in str. P., bl… , ap. …, oraş C. si deşi a fost somat, acesta nu intelege sa-si achite obligaţiile băneşti ce trebuiau achitate in termen, pentru perioada 2005-2008, impiedicand buna funcţionare a asociaţiei de proprietari si prejudiciind ceilalţi proprietari de apartamente

In drept, cererea se intemeiaza pe prevederile Legii nr. 114/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare si Statutul asociaţiei de proprietari.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar: somaţia adresata paratului, fişele de întreţinere, fisele de calcul al penalităţilor de intarziere, notificare, statul asociaţiei de proprietari.

Acţiunea reclamantei este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art.31 din Regulamentul-eadru al asociaţiilor de proprietari coroborat cu art.17 din O.G.nr.85/2001.

Prezent personal in instanţa, paratul a recunoscut pretenţiile reclamantei si a depus o serie de chitanţe de plata parţiala a debitului restant.

La termenul de judecata din data de 15.10.2008, reclamanta si-a precizat acţiunea, solicitând obligarea paratului la plata sumei de 2078,71 lei, taxe de intretinere restante si la plata sumei de 3106,09 lei, penalităţi de intarziere.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Paratul P. A. locuieşte într-un apartament situat în C, str .., bl.., ap…, judeţul …, şi conform fişelor de întreţinere şi de calcul a penalităţilor depuse de reclamantă la dosarul cauzei, (filele 4-11), acesta datora un debit restant pentru perioada ianuarie 2005-iunie 2008 in valoare de 6484,8 lei, din care 3378,71 lei cote de intretinere restante şi 3106,09 lei penalităţi aferente.

Deşi somat in data de 23.01.2008, prin înştiinţarea de plată cu numărul 15/22.01.2008, paratul nu a înţeles să se conformeze plăţii datoriilor, ajungând , astfel cum reiese din calculele depuse de creditoare, la un debit total de 6484,8 lei, la data introducerii acţiunii.

După data introducerii acţiunii, paratul a achitat o parte din debitul restant, reclamanta eliberandu-i chitanţele nr. 2920/08.09.2008(08), nr. 0003086/30.09.2008(01) si nr. 0003167/14.10.2008(02), in acest sens.

Având in vedere dispoziţiile art. 23 pct. B lit. a din HG nr. 400/2003, dispoziţii in vigoare in perioada pentru care sunt formulate pretenţiile (privind obligaţia proprietarilor de a achita in termenul stabilit cota de contribuţie ce le revine in cadrul cheltuielilor Asociaţiei de Proprietari), instanţa va admite cererea de obligare a pârâtului la plata sumei de 2078,71 lei reprezentând cote de intretinere restante.

Potrivit dispoziţiilor art. 13 din OG nr. 85/2001, reclamanta a calculat penalităţi de întârziere de 3106,09 lei, aplicând procentul de penalizare de 0,2% pe zi de intarziere pentru flecare cota restanta. Având in vedere si dispoziţiile art. 25 alin 1 din HG nr. 400/2003 (privind atribuţia asociaţiei de proprietari de a impune penalizări pentru intarzierea plaţii cotelor de intretinere) instanţa retine ca paratul datorează reclamantei si suma de 3106,09 lei reprezentând penalităţi de întârziere.

Obligaţia proprietarilor de a achita in termenul stabilit cota de contribuţie ce le revine in cadrul cheltuielilor Asociaţiei de Proprietari si dreptul Asociaţiei de proprietari de a impune penalizări pentru intarzierea plaţii cotelor de intretinere sunt reglementate in prezent in mod similar prin dispoziţiile Legii 230/2007.

Astfel, potrivit art.46 din Legea nr. 230 / 2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari toţi proprietarii au obligaţia sa plătească lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine Ia cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari. Conform, art 49 al 1 din. acelaşi act normativ asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice suma cu titlu de restanta, afişată pe lista de plata, acestea neputând fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

Art 50 din Legea nr. 230 / 2007 prevede că asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona in justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult ele 90 de zile de la termenul, stabilit, acţiunea fiind scutita de taxa de timbru.

Pentru aceste considerente, instanţa a admis acţiunea si a dispus obligarea paratului la plata către reclamanta a sumei de 2078,71, taxe de intretinere restante si la plata sumei de 3106,09 lei, penalităţi de intarziere.

Fata de prevederile art. 274 – art. 275 C.pr.civ. paratul a suportat cheltuielile de judecata efectuate de reclamanta, constând in onorariu de apărător in cuantum de 400 lei, potrivit chitanţei nr. 38/27.08.2008.

Etichete: